whatsapp call admin

دانلود مقاله مقایسه میزان پرخاشگری دانش آموزان پسر سال اول متوسطه دوره دوم در دو شهر کرمان و سراوان

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:
پژوهش حاضر به مقایسه پرخاشگری دانش آموزان پسر اول متوسطه دوره دوم در دو شهر کرمان وسراوان در دی ماه ۱۳۹۳ پرداخته است.این پژوهش از نوع علی –مقایسه ای بوده که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ایو با استفاده از جدول گرجسی و مرگان از دو شهر کرمان و سراوان ۳۴۰ دانش آموز پسر سال اول متوسطه دوره دوم (از هر شهر ۱۲۰ نفر )انتخاب گردید.ابزار سنجش شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک وپرسش نامه پرخاشگری باس و پری (۱۹۹۲) بود .داده ها از طریق آزمونT برای گروه های مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.در شهر کرمان ۴۱,۲درصد دانش آموزان پسر سال اول متوسطه دوره دوم پرخاشگری شدید ،و ۵,۳ درصد پرخاشگری خیلی شدید داشته اند. و در شهر سراوان ۴۲,۴درصد دانش آموزان پسر سال اول متوسطه دوره دوم پرخاشگری شدید ،و ۲,۴ درصد پرخاشگری خیلی شدید داشته اند.بین پرخاشگری کلی ،پرخاشگری کلامی ،پرخاشگری بدنی و خشونت دانش آموزان پسرسال اول متوسطه دوره دوم سراوان و کرمان تفاوت معنی داری وجود نداشت اما میزان خشم دانش آموزان کرمانی بیشتر از دانش آموزان سراوانی می باشد (T=-2,23,df=338,p=0,02)به دلیل استفاده روز افزون دانش آموزان از فن آوری های نوین ازجمله تلویزیون ،رایانه ،اینترنت ،تلفن همراه تفاوت های فرهنگی به حداقل کاهش یافته است . به دلیل قرار گرفتن در معرض برنامه های تلویزیونی یکسان که در سراسر کشو ر به طور یکسان پخش می شود و الگو برداری نوجوانان از این شخصیت ها صرف نظر از تاثیر فرهنگ ، میزان پرخاشگری دانش آموزان پسر سال اول متوسطه دوره دوم در این دو شهر تفاوت معنی داری وجود نداشت.

واژگان کلیدی: پرخاشگری ،نوجوانان ،کرمان ،سراوان

۱ و -* نویسنده مسئول: دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی ،مدرس دانشگاه کرمان،دانشکده روان شناسی -۲ دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ،مدرس دانشگاه آزاد سراوان،دانشکده علوم تربیتی

-۳دکرتای روان شناسی تربیتی ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و دبریستان،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

۱

Comparing the aggression level in first grade boy students of second period high school in Kerman and Saravan

Abstract

The present study addresses the comparison of aggression level among first grade boy students of second period high school in two cities of Kerman and Saravan in winter 1393. This research is a

scientific – comparative study that by staged cluster sampling method and by using Kerejcie and Morgan tables 340 first grade boy students of second period high school were selected from two

cities of Kerman and Saravan ( 120 persons from each city). Measurement tool included two parts of demographic information and Buss and Perry aggression questionnaire (1992). Data was analyzed through T test for independent groups and by using SPSS 16 software. In Kerman, 41,2

percent of first grade boy students of second period high school have had intense aggression and 5,3 percent severe aggression. And in Saravan, 42,4 percent of students have had intense
aggression and 2,4 percent severe aggression. There was not any significant difference among total

aggression, verbal aggression, physical aggression and violence of first grade boy students of second period high school in Kerman and Saravan but anger level of Kermanian student is more
than that of students in Saravan (T=2,23, df=338, p=0,02). Cultural differences have reduced to
minimum amount due to students’ usage of modern technologies such as TV, computer, Internet and mobile phone. There is no significant difference in aggression level of fist grade boy students of second period high school in these two cities because of exposure to the same TV programs that are broadcasted uniformly across country and teenagers patterning from these personages, regardless of cultural effects.

Keywords : aggression, teenagers, Kerman, Saravan

۲

مقدمه وبیان مسئله
همه این حقیقت را می دانیم که در جامعه امروزی پرخاشگری۱ پدیده ای عادی شده است . پرخاشگری مثل خصومت و رفتارهای پرخاشگرانه که همیشه بخشی از حالات طبیعی انسان را تشکیل می دهند،نیست. به طور مثال پانسکو۲ تاکید دارد که انسان رفتارهای پرخاشگرانه بالقوه ای را به صورت ذخیره شده دارد که برای دفاع ازخود و افزایش خودانگیختگی در شرایط فشار زای روانی هستند.رفتارهای پرخاشگرانه با در نظر گرفتن علل و اشکال مختلف بروز آن ،از زوایای مختلفی قابل بررسی است(اندرسون۳و بوشمن۴ ،(۲۰۰۳ .پرخاشگری را به عنوان یک رفتار عمدی به همراه قصد ایجاد آسیبی مشخص (مثل صدمه زدن ،خراب کردن یا باعث خسارت جسمی شدن) می دانند . نوجوانی دوره بحرانی بسیار سختی است که با پایان کودکی و با شروع مشکلات فیزیکی وعدم تعادل و اغلب ممانعت های اجتماعی همراه است. بحران نوجوانی اکثرا نتیجه اعمال غیر عادی چندگانه و انحرافات رفتاری است که تمامی اینها به پرخاشگری و خصومت تبدیل می شود (پوتیرنیکا۵ و اناک۶،.(۲۰۱۴

محققان علوم رفتاری در کشورهای مختلف هرگز تعریف روشن و واحدی از مفهوم پرخاشگری ارائه نداده اند زیرا تعریف پرخاشگری تحت تاثیر فرهنگ، تجربه و اعتقادات جوامع متفاوت است (ایزدی طامه ، برجعلی، دلاور واسکندری ، .(۱۳۸۹ به هر حال رفتارهای پرخاشگرانه یکی از مشکلات اجتماعی مهم و اساسی در هر جامعه است که به دلیل اهمیت آن بخصوص در دوران کودکی و نوجوانی توجه ویژه ای می شود. در زیر به مهمترین تعاریف ارائه شده در خصوص پرخاشگری اشاره می شود:

از دیدگاه ارونسون( ۱۳۸۷) ۷ پرخاشگری رفتار آگاهانه ای است که هدفش اعمال درد و رنج جسمانی یا روانی باشد. به عبارت بهتر عمل آگاهانه ای است که با هدف وارد آوردن صدمه و رنج انجام می گیرد. این عمل ممکن است بدنی یا کلامی باشد. خواه در نیل به هدف موفق بشود یا نشود، در هر صورت پرخاشگری است(ارونسون،ترجمه شکر شکن،.(۱۳۸۷

هیلگارد ۸و اتکینسون( ۱۳۸۵) ۹ پرخاشگری را رفتاری می دانند که قصد آن صدمه زدن (جسمانی و کلامی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی آنهاست. مفهوم اساسی در این تعریف قصد است. اگر کسی پای شما را لگد می کند قصد وی نشان دهنده پرخاشگرانه بودن یا نبودن رفتار است.

به طور کلی رفتار پرخاشگرانه واجد چهار شرط زیر است:

الف) فردی که رفتارش توام با پرخاشگری است آن رفتار را عمدا انجام می دهد. ب) آن رفتار در رروابط بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی باشد رخ می دهد.
پ) شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است قصدش برتری یافتن بر فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته است.

ت) شخصی که چنین رفتاری از او سر می زند یا در جهت جدال تحریک شده یا حد اعلای شدت، آن مسیر را پیموده است(ایزدی طامه ، برجعلی، دلاور واسکندری ، .(۱۳۸۹

با توجه به جمیع تعاریف مربوط به پرخاشگری مهمترین مفاهیم مستتر در این تعاریف عبارتند از:
– نیتمندی: رفتار پرخاشگرانه همراه با قصد و نیت صورت می گیرد.

– جلوه رفتاری: عامل پرخاشگری به نوعی(کلامی یا جسمانی) قصد و نیت خود را آشکار می سازد.
– قربانی : پرخاشگری همواره معطوف به شخصی یا چیزی می باشد.

پرخاشگری به طور کلی به دو نوع پرخاشگری خصمانه و پرخاشگری وسیله ای تقسیم می شود. پرخاشگری خصمانه عملی پرخاشگرانه است که از احساس خشم ناشی می شود و هدفش اعمال درد و آسیب است. اما در پرخاشگری وسیله ای قصد و نیت آسیب رساندن به شخص دیگر وجود دارد، لیکن آسیب رسانی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدفی غیر از ایجاد درد و رنج صورت می گیرد (ارونسون، .(۱۳۸۷
سالهاست که محققان به اهمیت پرخاشگری کودکان و نوجوانان در پیش بینی مشکلات سازگاری روانی – اجتماعی آینده آنها پی برده اند و به همین دلیل پژوهشهای زیادی نیز برای درک عوامل موثر بر شیوع رفتار پرخاشگرانه در کودکان و نوجوانان انجام شده است. البته با اینکه اطلاعات بسیاری در این خصوص جمع آوری شده است هنوز درک کاملی از مفهوم پرخاشگری وجود ندارد(واحدی، فتحی آذر، حسینی نسب، مقدم ، .(۱۳۸۷

در بین مدارس رومانی پرخاشگری و خصومت پدیده ای عادی است.در تحقیقی ،با بررسی ۹۰۹ نهاد آموزشی در رومانی ،تقریبا در بین نمونه ها ۷۵ درصد رفتار خصومت آمیز بر اساس قوانین انضباطی مدرسه مشاهده شد . زمانی که پرسش نامه ها به انجمن مدرسه فرستاده شدند ، درمورد ۹۷

۱ aggression
2 Paunescu 3Anderson 4 Bushman 5 Potirnichea 6 Enache 7 Aronson

۸ Hilgard 9 , Etkinson

۳

درصد از نمونه های وارسی شده رفتارپرخاشگرانه و خصومت آمیز گزارش شد(جیگان۳ ،لیسینو۴و پروتیسا(۲۰۰۶ ۵ .چلونگر((۱۳۷۴ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به این نتیجه رسید که اختلاف معناداری بین پرخاشگری فوتبالیست ها و غیر ورزشکاران وجود دارد.او همچنین نتیجه گرفت که بین میزان پرخاشگری دانش اموزان کاراته کار و غیر کاراته کار تفاوتی وجود ندارد.حشمتی (۱۳۸۹) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود نتیجه گرفت که -۱ تعامل حواسپرتی با ادراک طرد و پذیرش پدر پیش بینی پرخاشگری در دانش آموزان شنوا می باشد.-۲ تعامل فراخنای توجه با ادراک طرد و پذیرش پدر پیش بینی کننده پرخاشگری کلامی و خصومت در دانش آموزان نا شنوا است.-۳ تعاملحواس پرتی با ادراک طرد و پذیرش پدر پیش بینی کننده خصومت و پرخاشگری غیر مستقیم در دانش آموزان ناشنوا می باشد.نتایج نهایی تحقیق نشان داد که در دانش آموزان ناشنوا ،مزاج فقط در تعامل با طرد و پذیرش پدر پیش بینی کننده پرخاشگری است.

شهباز زادگان ،صمد زاده ،عباسی (۲۰۱۱) در تحقیقی تحت عنوان مقایسه سلامت روانی و پرخاشگری بین دو گروه از دانش آموزان متغیرهای در استفاده و عدم استفاده از اینترنت به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری بین میانگین متغیرهای سلامت روان و پرخاشگری این دو گروه وجود دارد. نتایج تحقیق در زمینه » بررسی عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان راهنمایی پسرانه شهر یزد « نشان داده است که : نوجوانان پرخاشگر بیشتر متعلق به خانواده های شلوغ بوده ( افزایش سن والدین ) بالای پنجاه سال ، فاکتور مهم و اساسی در میزان پرخاشگری نوجوانان محسوب می شود . عدم تامین

نیازهای جسمی ، روانی ، عامل مهمی در پرخاشگری نوجوانان قلمداد می گردد . عدم توجه به نظرات و خواسته های آنان در پرخاشگری موثر است خانواده ها ی پر در آمد و کم در آمد هر دو در بروز پرخاشگری تاثیر دارند . نوجوانان و جوانان صاحب مشاغل آزاد د رمقایسه با خانواده های کارگران – کارمندان – کشاورزان بیشتر دچار پرخاشگری شده اند ، و عیب نقص هر یک از اندام و اعضاء و برداشت های فرد از محیط اطراف در این راستا تاثیر قابل ملاحظه ای در پرخاشگری دارند . مشاهده فیلم های جنگی – پلیسی و مطالعه این گونه کتب در بروز و شدت رفتار پرخاشگرانه موثر می باشد . تنبیه بدنی و خشونت اعمال شده از طرف والدین عاملی در بروز و میزان پرخاشگری محسوب شده است . مورد استهزاء قرار گرفتن – شکست تحصیلی د ر رابطه نقش مستقیم دارد . دوستان افراد پرخاشگر شبیه افرادی جنگجو – عیاش و خوشگذران هستند . اعتقادات مذهبی و گرایش نوجوانان به نماز و شرکت در نماز جمعه و هیات های عذار داری ا زعوامل مهم کاهش و عدم بروز رفتار پرخاشگرانه تلقی شده است . نوجوانان پر خاشگر بیشتر متعلق به خانواده های بیکار هستد ، نوجوانان پرخاشگر بیشتر به ورزشهای انفرادی می پردازند و غیر پرخاشگران به ورزشهای گروهی ، نوجوانان پرخاشگر خواستار رفتاری نرم و ملایم هستند تا اینکه آنها را نصیحت کند و غیره )… اسلامی وسالاری ، (۱۳۷۰
نتایج تحقیقات فلچر۱ و دوئل(۱۹۷۱)۲ نشان داد که ورزشکاران پرخاشگرتر از غیر ورزشکاران هستند.

تحقیقات دیگری از همین محققان نشان می دهد که زنان ورزشکار سطح بالاتری از پرخاشگری نسبت به غیر ورزشکاران دارند.تحقیقات ریجینتجس ۳و همکاران (۲۰۱۲) نشان داد که رفقای برون گروهی از رفقای درون گروهی پرخاشگری بیشتری نشان دادند.پویانمنش (۲۰۱۳) در بررسی چهار مولفه پرخاشگری نتیجه گرفت که دانش جویان دارای سبک زندگی بد،در مولفه پرخاشگری بدنی،خصومت ،عصبانیت نمره بالاتر و دانش جویان دارای سبک زندگی خوب در پرخاشگری کلامی نمره بالاتری کسب کردند.

چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرات می توان ادعا کرد که پرخاشگری از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسان ها از گذشته های دور تاکنون به صورت گسترده ای با آن سر و کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روزافزون جنایات و درگیری هایی که در جوامع انسانی به وقوع می پیوندد – که بخش عمده ای از آن ها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است – مؤید این ادعا است.

نکته قابل توجه که در زمینه پرخاشگری و فرهنگ ها مطرح است این است که، در تمامی فرهنگ ها وجود منافع ضروری برای حیات بشر در پرخاشگری پذیرفته شده است لکن این امر هم قابل قبول همگان است که در صورت عدم کنترل رفتار پرخاشگرانه چه بسا خطرات جبران ناپذیری هم چون قتل به وقوع پیوندد. بدین جهت، همه جوامع باید راه هایی بیابند تا مانع از آن شوند که اعضای آن یک دیگر را بکشند یا به هم آسیب برسانند. همه مردم رفتار پرخاشگرانه را تا اندازه ای کنترل می کنند ولی از لحاظ ارزشی که برای آن قایلند، در میزان محدود کردن آن با هم فرق دارند. برای مثال، در میان قبایل سرخ پوست آمریکایی، کومانچی ها کودکانشان را جنگجو بار می آورند و حال آن که هوپی ها و زونی ها به فرزندانشان صلح جویی و رفتار غیر پرخاشگرانه می آموزند. در آمریکای معاصر جوامع هوتری بر صلح جویی به عنوان شیوه ای از زندگی تاکید می کنند و فرزندانشان را طوری تربیت می کنند که پرخاشگر نباشد. اصولا در فرهنگ آمریکایی برای پرخاشگری و سرسختی ارزش قایلند( هاشم پور ،.(۱۳۷۷

همواره و در میان همه قشرها و همه سنین و در محیطهای متفاوت، هستند کسانی که به علت بروز رفتارهای پرخاشگرانه، محیط ناامنی را برای اطرافیان میسازند. نمیتوان پرخاشگری را به طور خاص مربوط به یک سن و دوره ویژه دانست.

فاکتورهای متفاوتی رفتار نوجوان را تحت تاثیر قرار میدهد.علتهای پرخاشگری پیچیده وبه صورت دو مقوله مجزا هستند:-۱فاکتورهای فردی-اجتماعی که از عمق وجود فرد تراوش میکنند (مثل اختلالهای روانی،احساسات منفی،وضعیت خلق و خوی ،سطح هوش و کنترل حسی) و-۲

۱ Fletcher 2 Dowel 3 Reijnjes

۴

فاکتورهای بیرونی که توسط سوابق اقتصادی،تربیتی و اجتماعی که فرد با خود دارد(مثل پرخاشگری با والدین،قوانین انضباطی سخت والدین ،در معرض پرخاشگری همسالان بودن و بازیهای ویدیویی و قمار) . پرخاشگری در دوران نوجوانی غالبا به صورت مشکلات خوش خیم نمایان می شوند.اینگونه مشکلات به وسیله بلوغ و وارد شدن نوجوان پرخاشگر به دوران بزرگسالی از بین می رود. نتیجه مثبت این فرایند یعنی جایی که مشکلات دوران نوجوانی به پایان می رسد ،به حمایتهای فرد توسط محیط خود(مثل خانواده،دوستان،مدرسه ودولت) بستگی دارد. (جیگان۱ ،لیسینوو پروتیسا۲،(۲۰۰۶

با توجه به ضرورت و اهمیت توجه به پرخاشگری در دوره نوجوانی و تاثیر عوامل بیرونی از جمله فرهنگ و محیط اجتماعی بر میزان پرخاشگری بر آن شدیم تا میزان پرخاشگری نوجوانان سال اول متوسطه دوره دوم در دو شهر کرمان و سراوان را مقایسه نمایم .این دو گروه از نوجوانان در دو موقعیت اجتماعی و فرهنگی متفاوت قرار دارند . در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا درمیزان پرخاشگری دانش آموزان پسر سال اول متوسطه دوره دوم در دو شهر سراوان و کرمان تفاوت وجود دارد ؟

-۲ابزار و روش کار

پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسرسال اول متوسطه دوره دوم در ناحیه ۲ کرمان و شهر سراوان می باشد که با استفاده از جدول گرجسی مورگان۳و حجم جامعه ۳۹۰۰ نفر تعداد ۳۴۰نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید که به شیوه خوشه ای چند مرحله ای ۱۲۰ نفر از دانش آموزان پسر ناحیه دو شهر کرمان و ۱۲۰ نفر از دانش آموزان پسر شهر سراوان برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند.

ابزار سنجش شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک (سن ،تحصیلات پدر ،تحصیلات مادر ، ،رتبه تولد) وپرسش نامه پرخاشگری باس و پری(۱۹۹۲)۴که شامل ۲۹ عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی(PA) 5، پرخاشگری کلامی(VA)6، خشم(A)7، و خصومت(H)8،می باشد. آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف ۵درجه ای از: کاملاً شبیه من است (۵)، تا حدودی شبیه من است((۴، نه شبیه من است نه شبیه من نیست((۳، تا حدودی شبیه من نیست((۲، تا به شدت شبیه من نیست((۱پاسخ دادند. دو عبارت ۹ و ۱۶ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیرمقیاس ها بدست آمد.

پرخاشگری بدنی، شامل ۹ عبارت: .۲۹ -۲۵ – ۲۲ – ۱۶ – ۱۳ – ۱۱ – ۸ -۵ -۲پرخاشگری کلامی، شامل ۵ عبارت: .۲۷ -۲۱ -۱۴ -۶ -۴خشم، شامل ۷ عبارت: .۲۸ -۲۳ -۱۹ -۱۸ -۱۲ -۹ -۱خصومت، شامل ۸ عبارت: .۲۶ -۲۴ -۲۰ -۱۷ -۱۵ -۱۰ -۷ -۳ در این آزمون حداقل نمره فرد ۲۹ و حداکثر نمره آن ۱۴۵ می باشددر پژوهش حاضر نمره ۵۸-۲۹ نشان دهنده پرخاشگری خفیف، نمره ۸۷-۵۹ نشان دهنده پرخاشگری متوسط و نمره ۱۱۶-۸۸ نشان دهنده پرخاشگری شدید و نمره ۱۴۵-۱۱۷ نشان دهنده پرخاشگری خیلی شدید می باشد

پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیرمقیاس (با فاصله ۹ هفته) ۰/۸۰ تا ۰/۷۲ و همبستگی بین چهار زیرمقیاس ۰/۳۸ تا ۰/۴۹ بدست آمده است.جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشانگر همسانی درونی زیرمقیاس پرخاشگری بدنی ۰/۸۲، پرخاشگری کلامی ۰/۸۱، خشم ۰/۸۳ و خصومت ۰/۸۰ بود.(باس و پری (۱۹۹۲ در پژوهش حاضر جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیدکه مقدار ضریب به دست آمده۰,۸۱ می باشد.داده ها از طریق آزمون T–test برای گروه های مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

-۳یافته ها

در پژوهش حاضر از ۱۴۰ دانش اموز پسر سال اول متوسطه دوره دوم شهرستان سراوان ۶۵,۹ درصد دارای سن ۱۵ سال ،۳۷,۲ درصد افراد تحصیلات پدرشان راهنمایی و متوسطه ،۵۰ درصد مادرانشان بی سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی ،۳۹,۴ درصد شغل پدرانشان سایر موارد ،۷۸,۲ شغل مادر خانه دار،۳۱,۸ درصد یک خواهر دارند،۲۷,۶ درصد دو برادردارند ، ۳۲,۹ درصد شرکت کنندگان فرزند اول ،۴,۱ درصد از والدین از همدیگرجدا شده اند،۹۲,۴ از پدران در قید حیات ،۹۴,۷ درصد مادران در قید حیات و۱۲,۴ درصد از پدران دانش اموزان همسر دوم دارند. و همچنین از ۱۴۰ دانش اموز پسر سال اول متوسطه دوره دوم شهرستان کرمان ۵۵,۹درصد دارای سن ۱۵ سال ،۷۷,۵درصد افراد تحصیلات پدرشان دانشگاهی ،۶۲,۹ درصد

jigaun Liiceanu mourgan Buss& Perry
Physicsl aggression Verbal aggression anger hostile

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۵

مادرانشان دارای تحصیلات دانشگاهی،۴۹,۴ درصد شغل پدرانشان کارمند،۶۷,۱ درصدشغل مادر خانه دار،۴۴,۷ درصد یک خواهر دارند،۳۴,۷ درصد برادرندارند ، ۴۰,۶درصد شرکت کنندگان فرزند اول ،۳,۵ درصد از والدین طلاق گرفته اند،۹۹,۴ از پدران در قید حیات ،۱۰۰ درصد مادران در قید حیات و۱,۲ درصد از پدران دانش اموزان همسر دوم دارند(جدول شماره یک)

جدول شماره :(۱) وضعیت دموگرافیکی آزمودنیها
مشخصات شهر وضعیت تعداد(درصد) مشخصات شهر وضعیت تعداد(درصد)
سن کرمان ۱۴ ۲۴,۶ ترتیب تولد کرمان فرزنداول ۴۰,۶
۱۵ ۵۵,۹ فرزند دوم ۴۰
۱۶ ۱۹,۴ فرزندچهارم و بالاتر ۵,۹
سراوان ۱۴ ۲۷,۱ سراوان فرزنداول ۳۲,۹
۱۵ ۶۵,۹ فرزند سوم ۱۰,۶
۱۶ ۷ فرزندچهارم و بالاتر ۳۰,۶
تحصیلات پدر کرمان بی سواد و ابندایی ۰ تحصیلات مادر کرمان بی سواد و ابندایی ۰,۶
راهنمایی و متوسطه ۲۴,۷ راهنمایی و متوسطه ۳۴,۱

دانشگاهی ۷۷,۵ دانشگاهی ۶۲,۹
وارد نشده ۱,۸ وارد نشده ۲,۴
سراوان بی سواد و ابندایی ۳۰,۶ سراوان بی سواد و ابندایی ۵۰
راهنمایی و متوسطه ۳۷,۲ راهنمایی و متوسطه ۳۱,۸
دانشگاهی ۲۷,۱ دانشگاهی ۱۱,۲
وارد نشده ۴,۷ وارد نشده ۷

جدول شماره :(۲) وضعیت پرخاشگری دانش آموزان پسرسال اول متوسطه دوره دوم در شهر سراوان و کرمان

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد