بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چراهای موفقيت
* چرا يک
مدير از مدير ديگر موفق تر است؟
*
چـرا يـک شـرکـت ازشرکـت ديـگرعملـکـرد بهتردارد؟
*
چرا يک سـازمان از سـازمان ديگر عملکرد بهتر دارد؟
*
چــرا يـک کشــور از يـک کشـور ديگــر بـهتــر اسـت؟

اسلاید 2 :

کشوری توسعه يافته می باشد

اقتصاد موفق

شرکتهای موفق

چگونه می توان شرکتهای موفق را ايجاد کرد؟
1) خالقين ايــن شرکتها چـه کسـانی هستند؟
2) چگونه اين شرکتها با تغييرات محيط بين الملل خود را وفق می دهند؟

اسلاید 3 :

آیا توسعه کارآفرینی منجر به تغییر نظام پرورشی          آموزش عالی می گردد؟
کلید واژه ها:
آموزش عالی :
دانشجو - استاد - خانواده    مدیریت آموزش عالی
موتور محرک : Driving Force
توسعه: رشد کمی و کیفی متغیر ها -             چگونگی جبران عقب افتادگی- پرکردن شکاف ها
کارآفرینی: کسب و کار- نوآوری- رشد
سازمان - شرکت – کسب و کار

اسلاید 4 :

الکاسب حبیب الله
انواع کسب و کار :                           
Business  کسب  و کار خانوادگی Business             Home     کسب و کار اینترنتی                        E-Business  کسب وکار فامیلی              Family Business       کسب و کار کوچک ومتوسط                           SME

اسلاید 5 :

اصول توسعه کسب و کار
کسب و کار =
 دلالی , آقا زاده بودن, راحت طلب، ثروت باد آورده، سرمایه دار، زالوصفت نمی باشد.
پیامبر گرامی می فرماید: ا لکا سب و حبیب الله
توسعه فرهنگ کسب و کار: فرآیند آشنایی از کودکی درخانواده تا ورود به نهادهای کسب و کار
کسب و کار : آشنایی با نام شرکتها
                آشنایی با نام محصول

نگاه کسب و کارانه: حساس شدن نسبت به محیط اطراف خود  در زمینه کسب و کار انواع کسب وکار و محیط اطراف

اسلاید 6 :

دو عنصر مهم تغييرات عصرحاضر

1- جامعه صنعتی               جامعه اطلاعاتی
2- اقتصاد ملی                    اقتصاد جهانی
 

      
Web  Economy

اسلاید 7 :

Time for new technologies to reach 25% of the U.S. population

Household electricity (1873)  46 years

Telephone (1875)  35 years

Automobile (1885)  55 years

Airplane travel (1903)  54 years

Radio (1906)  22 years

Television (1925)  26 years

VCR (1952)  34 years

PC (1975)  15 years

Cellular phone   13 years

World Wide Web  7 years

اسلاید 8 :

Internet Revolution

Most important mass communication medium since television.

Combines all other methods of communication: mail, newspapers, magazines, telephone, radio, TV, movies…

First major new channel of distribution since the telephone.

In the Internet distribution channel:

Each customer is an individual market segment.

Every customer can have “perfect” information.

اسلاید 9 :

EID’s are transforming the economy with creative destruction

nIn 2000, 10 of the top-25 most valuable companies in the U.S. are EIDs

اسلاید 10 :

Government

nU.S. government funded the original Internet.

nSoftware that made the WWW possible was developed at CERN laboratory in Europe.

nU.S. moved swiftly to change copyright laws to protect intellectual capital.

nU.S. government has taken a “hands-off” stance with Internet entrepreneurship.

nU.S. deregulated its telephone industry.

nAntitrust suit against Microsoft.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید