بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آيين نامه راهنمايي و رانندگي ترافيك(آمد و شد) را چنين تعريف كرده است:

‹‹ عبور و مرور وسايل نقليه، اشخاص و حيوانات در راه ها ››

اسلاید 2 :

اصول و عوامل تشكيل دهنده ترافيك عبارتند از: 

üآموزش

üاجراي مقررات

üمهندسي ترافيك (آمد و شد)

üشرايط محيطي و اقليمي

اسلاید 3 :

آموزش ترافيك

بسیاری از مشکلات مربوط به حمل و نقل ترافیک در کشور ما از رفتار استفاده کنندگان ناشی می شود.

علت اصلی آن عدم آگاهی، نداشتن آموزش کافی و فقدان وجدان اجتماعی نسبت به حقوق سایر استفاده کنندگان است.

کارشناسان علوم اجتماعی بر این باورند که امرآموزش دارای بیشترین تأثیر در اصلاح رفتار است.

یافته های آماری نیز حاکی از اینواقعیت است که عامل انسانی نزدیک به90 درصددر ایمنی راه و وقوع تصادفات سهمدارد.

اسلاید 4 :

در توصیه های پیشنهادی اسکاپ )سازمان توسعه اقتصادي واجتماعي آسيا واقيانوسيه) به موضوع آموزش و فرهنگ سازی ایمنی در زمینه حمل و نقل، همپای سایر فعالیت های اجرایی اشاره شده است، چرا که :

 بدون اصلاح رفتار استفاده کنندگان از سیستم حمل ونقل، سایر اقدامات اجرایی بازده مطلوبی نخواهد داشت .

اسلاید 5 :

آموزش امری جدا نشدنی از انسان است، اما آن چه در  اینجا مد نظر  است:


آموزش آگاهانه و هدفمند

است، یعنی آموزش با هدف تغییر رفتار مخاطب، آن گونه که مورد نظر آموزش دهنده  است . آموزشي كه براساس شناخت ويژگي هاي مخاطب و بهره گيري از ابزارهاي آموزشي متنوع وبسيار پيشرفته حال حاضر صورت گيرد. يقيناً به

تغییر نگرش و رفتار، مخاطب

منجر شده و در صورت تداوم،

فرهنگ سازی

. میشود

اسلاید 6 :

فرهنگ ترافيك

بهترین و جامعترین تعریف که از ارزش علمیبیشتری برخوردار است تعریف ادوارد بارنت تایلور در سال1871م است. به نظر وی فرهنگ عبارت است از :

‹‹ مجموعه  پيچيده اي از دانش ها ، اعتقادات ، هنرها ، امور اخلاقي ، قوانين  ، عادت و هر گونه توانايي ديگري كه انسان به عنوان عضوي از جامعه بدست آورد ››

اسلاید 7 :

              

فرهنگ ترافيك

       یعنيکوشش دائمی در راه بهینه سازی شرایط عبور و مرور وسایل نقلیه از یک سو و پرورش استعداد استفاده کنندگان در جهت برخورداری از این وسایل به عنوان  پیاده، سرنشین و یا به عنوان راننده از سوی دیگر.

اسلاید 8 :

ترافيك به عنوان پديده اي اجتماعي ، هم به طور ذهني و هم به طور عيني بر رفتار فردي واجتماعي وهمچنين روابط اجتماعي افراد تأثير مي گذارد.

 

بدين ترتيب فرهنگ ترافيك به مجموعه هایی از ارزش ها، هنجارها، آداب، باورها و سننی (در خصوص خودرو) اطلاق می شود که از سوی کاربران ترافیکی، هنگام تردد در کوچه، خیابان، میدان، بزرگراه و... مورد توجه قرار می گیرد.

اسلاید 9 :

فرهنگ ترافيك

این فرهنگ اساساً آمیخته ای از دو بخش اصلی است:

 1- آیین نامه ها وقوانین راهنمایی و رانندگی که خود حاوی شکل های نوشتاری و علائم است.

2-رفتارها وکنش های عمومی بازیگران ترافیک که تحت تأثیر باورها، آداب و سنن فرهنگی آن جامعه قرار دارند.

اسلاید 10 :

نهادهاي دخيل در برنامه ريزي و ايمن سازي حمل و نقل
 به تفكيك وظايف

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید