بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

تلفات و صدمات جدی ناشی از تصادفات جاده ای موجب هدر رفتن مقادیر قابل وجهی ازمنابع ملی و نگرانی و تألم خانواده قربانیان حادثه می گردد . مطالعات نشان می دهد که تعداد سال های کاری از دست رفته افراد در اثر تصادف جاده ای،بیشتر از سال های کاری از دست رفته مربوط به دیگر عوامل مرگ زودرس است .

در این میان در کشورهای در حال توسعه، افراد، فعال ترین و پرکارترین سال های عمر خود را از دست می دهند.

اسلاید 2 :

فرهنگ ترافيك

یعنی کوشش دائمی در راه بهینه سازی شرایط عبور و مرور وسایل نقلیه از یک سو و پرورش استعداد استفاده کنندگان در جهت برخورداری از این وسایل به عنوان  پیاده، سرنشین و یا به عنوان راننده از سوی دیگر.

فرهنگ ترافيك به مجموعه هایی از ارزش ها، هنجارها، آداب، باورها و سننی (در خصوص خودرو) اطلاق می شود که از سوی کاربران ترافیکی، هنگام تردد در کوچه، خیابان، میدان، بزرگراه و... مورد توجه قرار می گیرد

این فرهنگ اساساً آمیخته ای از دو بخش اصلی است: نخست آیین نامه ها وقوانین راهنمایی و رانندگی که خود حاوی شکل های نوشتاری و علائم است و دوم رفتارها وکنش های عمومی بازیگران ترافیک که تحت تأثیر باورها، آداب و سنن فرهنگی آن جامعه قرار دارند.

اسلاید 3 :

نهادهاي مرتبط با ايمني ترافيك و تصادفات

حمل و نقل و ایمنی آن از ابعاد مختلفی برخوردار است.

حمل و نقل جدید بر سه عنصر ماشین (خودرو )، انسان (راننده وعابر) و راه (جاده و خیابان) استوار است

پس هر آن چه که بر بهبود عملکرد و کاهش هزینه های منفی این سه عنصر اثرگذار باشد می تواند در مدیریت ایمنی حمل و نقل مورد توجه قرار گیرد .

بر این اساس بسیاری از سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و عمومی و خصوصی در این امر مؤثرند.بیشتر این سازمان ها در اقدامات پیشگیرانه و تعدادی نیز وظایفی را (پس از شکل گیری تصادف) در زمینه کاهش خسارات و تلفات به عهده دارند .

برخی درفرایند ایمنی حمل و نقل درون شهری و برخی دیگر در ایمنی حمل و نقل جاد های برون شهری دخیل هستند و بسیاری نیز به طور مشترک در هر دو حوزه دخالت دارند. 

اسلاید 4 :

وضعيت موجود ترافيك كشور

عوامل انساني

قانون گذار

مجري قانون

نقاط حادثه خيز جاده اي

ايمني معابر

خودرو

اسلاید 5 :

چالش هاي اساسي ايمني راه و ترافيك كشور

- نا کارآمدی قانون و عدم تناسب مجازات ها با نوع تخلفات و جرائم ترافیکی.

- ناتوانی های پلیس برآمده از پارامترهای مختلفی هم چون: کیفیت نظام آموزشی پلیس ،چگونگی تأمین اجتماعی نیروهای پلیس، مدیریت منابع انسانی در سازمان های پلیسی،اقتدار اجتماعی پلیس ، ناکارآمدی نظام حقوق و دستمزد ، صحت عمل پلیس ، جنبه های ناکارآمدی فرهنگ و ساختار سازمانی، پایین بودن سطح تکنولوژی های در اختیار و قابل کاربرد در مأموریت های مختلف آن ، کمبود نیروی متخصص وضرورت استفاده از نیروهای وظیفه

- عدم فراگیری اهتمام در مسئولان نظام به مقوله ترافیک و عدم درک عوارض و جنبه های مختلف تأثیرگذاری آن بر فرهنگ، اقتصاد، سیاست کشور؛

- توزیع نامناسب مسئولیتها و تقسیم نادرست وظایف و اختیارات در بین ارکان حکومتی و دولتی (عدم وجود مدیریت واحد در ترافیک کشور)؛

-عدم توسعه زیر ساختهای ترافیکی مناسب با توسعه شهرنشینی و افزایش تعداد وسایل نقلیه؛

-

اسلاید 6 :

- کیفیت نازل راه های کشور و وجود نقاط حادثه خیز متعدد؛

- عدم توازن رشد و توسعه راه های کشور متناسب با رشد و توسعه دیگر نهاده های ترافیکی؛

- عدم توانایی جاده ها در پذیرش سرعت های بالای خودروهای جدید؛

- سهم بالای حمل و نقل زمینی نسبت به دیگر سیستم های حمل و نقل درکشور؛

- فرسودگی ناوگان حمل و نقل و عمر بالای این ناوگان به ویژه در حوزه وسایط نقلیه حمل و نقل عمومی و حمل بار؛

- نوسان بسیار بارز ترافیک به ویژه در جاده ها و متأثر از سفرهای موسمی ایام تعطیلات ملی و فصلی؛

- غفلت دولت در حوزه سرمایه گذاری بخش فرهنگ عمومی ترافیک؛

- شروع دیرهنگام ایفای نقش هدایت گری پلیس در ایجاد عزم ملی برای بهبود وضعیت ترافیک کشور؛

- ریشه های تاریخی قانونگرایی و قانون گریزی مردم در بخش قوانین و مقررات ترافیکی؛

- ناتوانی نظام اقتصادی کشور به حمایت بیش از این در بهبود کیفیت ناوگان حمل ونقل عمومی از منظر عمر، سلامت، رشد، فراگیری؛

- کمبود شدید امکانات امداد و نجات جاده ای و خدمات درمانی پس از حوادث ترافیکی؛

اسلاید 7 :

فرصت هاي پيش روي توسعه ايمني راه و ترافيك كشور

افزایش مشارکت نخبگان در توسعه ایمنی و ترافیک و فعالیت جامعه فرهیختگان ترافیک و شورای فرهنگی ترافیک

-کارایی تکنولوژی های نوین اطلاعاتی نظیر(ITS) و تجربه پلیس در زمینه به کارگیری آن ها؛

- افزایش توان اقتصادی کشور و به تبع آن افزایش کمّی راه سازی؛

- افزایش شاخص های کیفی و استاندارد های راه سازی؛ در فرهنگ عمومی کشور؛ « سازگاری ایرانی » - فراگیری و غنای اندیشه ای

- تداوم رضایت بخش عملکرد پلیس و افزایش اقتدار آن؛

اسلاید 8 :

- افزایش نگرانی ها در سطوح عالیه نظام تصمیم گیری کشور و افزایش همراستا یی ها وهمکاری ها؛

- وجود امکانات مالی کلان بین المللی و وجود بهر ه مندی از توانمندی ها ی بخش خصوصی داخلی و خارجی؛

- اثرات شرایط اقتصاد داخلی و خارجی بر کیفیت ساخت خودرو در داخل؛

- اقبال عمومی از سیاست های جاری توسعه فرهنگ ترافیک کشور؛

- تلاش های مفصل پلیس به کاهش سهم خودرو در آمارهای جرم و جنایت.

اسلاید 9 :

چشم انداز مطلوب

مي توان چشم انداز 10 ساله مطلوب حوزه امنیت ترافیکی کشور را به صورت زیر پیشنهاد کرد:

"ترافیکی امن و روان با حداقل تلفات انسانی ، عوارض اجتماعی و اقتصادی ، در سایه درک مشترک ملی نسبت به اهمیت حفظ منابع مختلف ملی و مبتنی بر ادبیاتی متفاهم مابین مردم و دولت و شامل جامعه ای با شهروندان قانون گرا و قانونی ارجمند و پلیس مقتدر و محبوب و دولتی دموکرات و پاسخگو.”

اسلاید 10 :

ريشه هاي اصلي چالش هاي ترافيكي كشور

- ضعف درك ابعاد مسأله

- ضعف توان اجرايي نهادهاي دولتي

-  عدم بهره مندی از نگاه و رویکرد سیستمی در بین ارکان حکومتی

- فقدان نگاه بلندمدت و آينده نگرانه نسبت به موضوع

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید