بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پیشرفت هاي مناسب در راستاي دستیابی به اهداف توسعه هزاره نشان می دهد، تعداد و میزان مرگ کودکان زیر 5 سال در دنیادر طی سال هاي 1990 تا 2012 از میزان 12.6 به میزان 6.6 در هزار تولد زنده کاهش یافته است. به عبارت دیگر تعداد17000 مرگ کودکان زیر 5 سال در سال کاهش داشته است . از این میزان مرگ کودکان زیر 5 سال، 44 درصد مربوط به مرگ نوزادان می باشد (75 درصد در هفته اول تولد  و 50 درصد مرگ ها در 24 اول اتفاق می افتد ). براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، بسیاري از این مرگ ها با انجام مداخلات موثر و ساده بهداشتی قابل پیشگیري است.

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت این شاخص در ایران از 65 به 26 در هزار تولد زنده کاهش یافته است. لیکن مقایسه این شاخص در ایران با دیگر کشورها نشان دهنده آن است که براي کاهش شاخص فوق نیاز به تلاش مضاعف می باشد .

اسلاید 2 :

بر اساس آخرین گزارش آژانس بین بخشی در سال 2013، شاخص مرگ نوزادان کشور به 11در هزار، شاخص مرگ کودکان زیر یکسال به 15 در هزار و شاخص مرگ کودکان زیر 5 سال به 18 در هزار تولد زنده کاهش یافته است. این شاخص در استان اصفهان با توجه به گزارشات جمع آوری شده از برنامه نظام مراقبت از مرگ کودکان 59-1 ماهه در طی سال های 1384 تا 1392 روند رو به کاهشی  را نشان می دهد و میزان مرگ کودکان زیر 5 سال در سال 1392، از 12به 11.2 در هزار تولد زنده کاهش یافته است. به نظر می رسد مداخلات طراحی شده در کاهش شاخص های فوق مثمرثمر بوده است.

اسلاید 3 :

مداخلات مرگ كودكان در سال92

استخراج اشکالات مراقبتی ودرمانی تعدادی ازمرگ ها و ارسال آن به صورت case Reportبه مراکز و خانه ها جهت مطالعه

ارسال سناریو های مرگ کودکان به بخش خصوصی ومراکز وخانه های بهداشت

ارسال نامه به مراکز و خانه ها (روستایی وشهری) جهت پیگیری ماهیانه افراد خواهان فرزند به صورت تلفنی ویا حضوری

پیگیری جهت عدم صدور گواهی فوت  در صورت مشخص نبودن علت دقیق فوت

تشکیل پرونده خانوار جهت مراجعین افغانی زیر 8 سال

مکاتبه با شورا و شهرداری در خصوص عدم دفن کودک بدون گواهی فوت

هماهنگی با متخصصین  زنان بیمارستان امام جهت ارجاع زنان باردار پرخطر وتشکیل پرونده در بیمارستان

ارسال تشویقی و توبیخی جهت پرسنل درگیر درپرونده در صورت نیاز

ایجاد حساسیت در زنان باردار پرخطر جهت مراجعه به موقع و آموزش مداوم علایم خطر

طرح مرگ کودکان به علت حوادث ترافیکی در کمیته جامعه ایمن

برگزاری کارگاه آموزشی احیای پایه

 

اسلاید 4 :

انتظارات

ایمن سازی فضاهای محیطی مورد استفاده کودکان توسط ارگانهای در گیر (شهرداری ، پلیس راهور )

پیگیری مصوبات کمیته های مرگ و میر مرکز بهداشت شهرستان

شرکت موثر در کمیته سلامت کودکان با مسئولیت فرماندار در شهرستان

برنامه ریزی اداره بهزیستی جهت آموزش مربیان مهد کودک های  شهرستان در برنامه های سلامت کودکان

بازدید سالانه از مهد کودک ها توسط ارگانهای نظارتی ” بهداشت ، آتش نشانی ، اداره گاز  و ... ”و تکمیل چک لیست مطابق با دستورالعمل های وزارت بهداشت و درمان

ارسال منظم آمار موالید و مرگ کودکان زیر 5 سال توسط اداره ثبت احوال به معاونت بهداشتی  شهرستان

بازنگری دستورالعمل ها و چک لیست های مربوط به رعایت نکات ایمنی در ساخت و ساز منازل ایمن به منظور کاهش سوانح و حوادث خانگی

هماهنگی های لازم با پلیس راهور ناجا در زمینه جریمه وسایل نقلیه در خصوص نشاندن کودکان زیر 12 سال در صندلی جلو و در آغوش نگرفتن اطفال هنگام رانندگی

-

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید