بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مرکز اندیشه و پژوهش طرح هزاره

نام کارگروه: توسعه و منابع ملي

رئیس کارگروه: آقاي عبدالرسول دیوسالار

تاريخ: 1391/8/16

تهیه کننده: عبدالرسول دیوسالار

همکاران (اعضای کارگروه): مهندس هومن ابوترابي، مهندس علی اسدي، مهندس فیروز بالكاني، دکتر غلامرضا حداد، عبدالرسول ديوسالار، دكتر موسي‌پور، دکتر مهرداد ناظری، ابوالفضل نوری

عنوان: تبارشناسی توسعه و پیشرفت در اندیشه غرب

كليدواژه: پيشرفت، توسعه، رابطه پسيني و پيشيني

اسلاید 2 :

1. طرح تحقیق
بیان مساله

حرکت رو به جلو و کوشش در مطلوب نمودن هر چه بیشتر شرایط زندگی که رویکردی مثبت در بر دارد همان پیشرفت خوانده می‌شود که می‌توان آن را در زمره ویژگی‌ها و خواست‌ها و به‌عبارت بهتر اشتراکات نوع بشر فارغ از ملیت‌ها، دولت‌ها و نژادهای گوناگون دانست. این مطالبه در دوره ای در غالب نظریات پیشرفت و  در مقطعی به عنوان نظریات توسعه مطرح شدند.

همانند تمامی دیگر ابعاد اندیشه بشری، براي مفهوم توسعه نیز می‌توان سابقه‌ای تاریخی یافت که بسترهای پیدایش، مفاهیم پیشینی، روند زایش، تحول و احیاناً افول و همچنین قرائت­های مختلف آن را در برگیرد.

اسلاید 3 :

بنابراین مساله اصلی این است که:

سیر تکوین تاریخی مفهوم توسعه و پیشرفت  ، چه ابعاد معنایی و ساختی را در این مفاهیم گنجانیده و بدین ترتیب حوزه های تفاوت و تشابه و نسبت این مفاهیم چگونه ترسیم می شود؟

اسلاید 4 :

1. طرح تحقیق
ضرورت های تبارشناسی

«ما بايد سوژه را كه گويا همه چيز از اوست كنار بگذاريم... به عبارت ديگر به تحليلي دست يازيم كه ساخت سوژه در درون يك چارچوب تاريخي را بتواند توضيح دهد و اين همان چيزي است كه من تبارشناسي مي­نامم. يعني شكلی از تاريخ كه مي­تواند شكل­گيري دانش­ها، گفتمان­ها، مصداق­هاي ابژه­ها و غيره را توضيح دهد».                                    میلز،1388:48

در واقع نيل به وضعيت توسعه يافته­تر، نيازمند فهم شبكه معنايي تاريخي توسعه است. يكي از مهمترين مفاهيم در شبكه معنايي توسعه كه نقشي مهمی در تبارشناسي آن دارد، انديشه پيشرفت و ترقي است

اسلاید 5 :

1. طرح تحقیق
ضرورت های تبارشناسی

پیشرفت به مثابه بخشی از سیر تکوین نظریه توسعه

تبارشناسی مفهوم پیشرفت به عنوان گامی در تبارشناسی مفهوم توسعه

پیشرفت به مثابه ویژگی تمدنی

 پيشرفت ويژگي تمدنی تاريخ معاصر بشر و به تعبير گابريل آلموند قلب فرهنگ مدرن است.

 پیشرفت به مثابه نظریه ای تاریخ مند

شكل­گيري و كاربست نظريات پيشرفت در یک مقطع تاريخي مشخص.

پیشرفت به مثابه یک شبکه معنایی

اسلاید 6 :

1. طرح تحقیق
 پرسش ها

تاريخچه شكل گيري پيشرفت به مثابه يك مفهوم و پيشرفت به مثابه مجموعه اي از نظريات چيست و چه سير تحولي براي آن مي توان قائل شد؟

 

بنيان هاي فلسفه تاريخي تكوين انديشه پيشرفت در غرب چه بوده­اند؟

 

گذار نظريات پيشرفت به نظريات توسعه در چه بستر تاريخي به وقوع پيوست و چه تفاوت هاي بنيادي را ميان آنها پديد آورد؟

اسلاید 7 :

1. ریشه یابی مفهوم پیشرفت
معنای واژه پیشرفت

 پیشرفت (gradior) حرکتی به جلو (pro) و گام‌به‌گام است، یعنی حرکتی زنده و فعال و نه جابجایی ساده.

 

 واژه پیشرفت با قرارگیری در برابر مفهوم سکون، به نوعی حرکت اشاره دارد. پرودن در توصيف پيشرفت آن را برقراري حركتي جهاني و نفي هر گون سكون يا فرمول ثابت مي خواند.

Iggers,1982:58

اسلاید 8 :

1. ریشه یابی مفهوم پیشرفت
مفهوم پیشرفت

پیشرفت گونه ای از تغییر است. یعنی از پیشرفت، حرکت استنباط میشود

تغییر + مثبت بودگی = پیشرفت                  تغییر + منفی بودگی = پسرفت

 مفهوم پیشرفت در یک منظومه معنایی با سکون و پسرفت هویت می‌یابد. از منظر ماهیت شناسی، پیشرفت مفهومی خطی و مکانیکی است.

 

 رگه های مثبت گرائی و ایده آل گرائی در مفهوم پیشرفت. بنوئست در اینخصوص می گوید:

«پیشرفت فرایندی افزاینده و رو به گسترش است که آخرین مرحله آن همواره مطلوب‌ترین و بهترین حالت محسوب می‌گردد» (Benoist, 2008).

اسلاید 9 :

1. ریشه یابی مفهوم پیشرفت
معنای واژه پیشرفت

بری در تعريف خود مي نويسد: پيشرفت به معناي اين است كه تمدن به سوي مسير مطلوب خود حركتش را آغاز نموده،‌ ادامه مي دهد و ادامه خواهد داد(Burry,2:1955)

 

چارلز ون بورن باپذيرش روند ادامه دار جريان پيشرفت، مي گويد تغييرات رو به بهبود برگشت ناپذير خواهند بود(Von Doren,7:1967).

 

آرتور لاوجويدر يك تعريف محافظه كارانه از پيشرفت آن را تمايل دروني طبيعت يا بشر براي عبور از مرحله هاي مختلف در گذشته، حال و آينده مي داند بنحوي كه مرحله آخرين از ديگر مراحل برتر و مطلوب تر است(Keohane,22: 1982

 

فرانسيس آيالا از منظر بيولوژيكي تعريفي جالب توجه از پيشرفت ارائه مي كند. وي توانايي ارگانيسم در كسب و پردازش اطلاعاتي در خصوص محيط را شاخصي براي تعريف پيشرفت مي داند كه خصوصاً مربوط به روند تكامل انسان است(Ayala,­182:1982).

اسلاید 10 :

1. ریشه یابی مفهوم پیشرفت
مفهوم پیشرفت

شاخص تغییر

تعریف ارزشی:

«پیشرفت هنگامی به‌وقوع می‌پیوندد که تغییرات هرچند مثبت، در راستای اهداف و خواست‌های مورد نظر جامعه مذکور باشند»

تعریف توصیفی:

تعریف توصیفی پیشرفت بر جهت‌داری و سامان‌دهی پیشرفت تکیه دارد. پیشرفت هرگونه تغییری نیست، بلکه مجموعه‌ای از تغییرات جهت‌دار و سامان‌یافته به‌حساب می‌آید (Tjivlkua,2005).

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید