بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دراصطلاح، فرایند شناسایی، بررسی و ارزیابی متغیرهای موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیلSWOT  گویند.

S : strength قوّت

W : Weakness ضعف

 O : opportunity فرصت

T : Threat تهدید

اسلاید 2 :

الف) عوامل بیرونی 

این عوامل خارج از سازمان بوده و بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند.

دو دسته اند: 1. فرصت ها (O) 2. تهدیدات  (T)

فرصت: یک موقعیت مطلوب عمده در محیط مؤسسه است.

تهدید: یک موقعیت نامطلوب عمده در محیط مؤسسه است.

اسلاید 3 :

ب) عوامل دروني

این عوامل درداخل سازمان بوده و دراختیار خود سازمان مي باشند.

دو دسته اند: 1. قوت ها(S)2. ضعف ها  (W)

قوت: نقطه اتکای سازمان است که با استفاده از آن می‌خواهد به اهداف خود برسد.

ضعف:یک عمل درونی است که مختل­کننده فعالیت‌های سازمان بوده و در رسیدن سازمان به اهدافش خلل ایجاد می­کند.

اسلاید 4 :

انواع استراتژي ها

 1. 1. استراتژيSO :

  استراتژي‌هايي كه درپي استفاده ازفرصت‌ها هستند و به خوبي با توانايي‌هاي سازمان(قوتها)هماهنگي دارند.

  1. استراتژي WO :

   يعني غلبه بر ضعف‌ها به منظور استفاده از فرصت‌ها.

   1. استراتژي ST :

    شناسايي روش‌هايي كه شركت مي‌تواند با استفاده از آنها خطرپذيري خودرا از تهديدها كاهش دهد.

    1. استراتژي WT :

     يك استراتژي كاملاًدفاعي است­كه مانع ازآسيب ديدن شركت به­علت ضعف­هايش ازتهديدات محيط مي‌شود.

اسلاید 5 :

در سیاست گذاری و برنامه ریزی دو نگاه وجود دارد:

 1. نگاه مشکل محور:

  عمدتاً بر کشف مشکلات، موانع و تهدیدها تأکید می کند.

  1. نگاه فرصت محور:

   به کشف فرصتها و فراتر ازآن به خلق فرصتها معطوف است.

اسلاید 6 :

امروزه در برنامه ریزی استراتژیک، به خصوص در سال های اخیر، سه رویکرد رواج یافته است:

1.رویکرد تحلیلی:

بر سازوکارهای تحلیلی مانند کاربرد ماتریس swot تأکید می­کند.

 1. رویکرد توصیفی:

  بر کشف فرصت­ها و خلق قابلیت­های لازم برای استفاده از فرصت­ها تأکید دارد.

  1. رویکرد برنامه­ریزی ارزشی:

   کشف فرصت ها از طریق مبنا قرار دادن ارزش­هاست.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید