بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شناسنامه بحث:

انگيزه

 مطرح شدن ناكارآمدي دين

در محيط رقابت نظريات و الگوها براي مديريت سبک زندگي جمعي

ضرورت

نياز و مطالبه جامعه و تمدن موعود نسبت به سيستم‌هاي ديني

و ايجاد دوگانگي بحران‌ساز در اثر عدم ارائه آنها

هدف

دست يابي به راهبردي براي فعال سازي كارآمدي دين

و تدوين راهبردهای برنامه توسعه  و پیشرفت براساس نگرش اسلام

روش

سيستم سازی مبتنی بر قواعد علم اصول فقه

با رويکرد شبکه سازی از گزاره های دينی

اسلاید 2 :

شاخص مركزيِ

سنجش رشد و توسعه

بر اساس نگرش اسلام

اسلاید 3 :

گزارههاي دين،

ظرفيت راهبردي و استراتژيك دارند و

 شبكة گزارهها بهصورت سيستم قابل تعريف ميباشند.

اسلاید 4 :

بدنة بحث:

محور اول: هويت تمدن و تمدن‌سازي

تمدن، زندگي جمعي در سيستمهاي بهمپيوستهاي است كه شبكه معرفتي، قانوني و فرهنگي واحدي را بوجود آوردهاند. .

جوهرة تمدن، ساختارها و سيستمهاي انساني بهم‌پيوسته است.

تمدنسازي يعني:

ساختارسازي و سيستمسازي شبكهاي

اسلاید 5 :

محور دوم: هويت سيستم و سيستم‌سازي

سيستم، مجموعه اجزاء مرتبط با يكديگر براي ايجاد يك هدف

جوهرة سيستم، روابط بين اجزاء

سيستم‌سازي يعني:

توليد فرآيندها

 (ارتباطات تنظيم‌شده براي ايجاد يك برآيند)

اسلاید 6 :

نحوة عملكرد يك سيستم:

عناصر ورودي

پردازش

(ايجاد ارتباط بين عناصر ورودي براي دست‌يابي به يك برآيند)

محصول خروجي

اسلاید 7 :

مثال: سيستم يك خانوادة اوليّه

پردازش

(ايجاد ارتباط بين عناصر ورودي براي دست‌يابي به يك برآيند)

تعيين نقطة شروع

نقطة ثقل

نقاط بحران

مراحل و لايه‌هاي فرآيندها

جريان سيستم

خروجي:

خانواده‌اي با خصوصيات:

سلامت جسمي

تعادل روحي

مهارت مديريت احساس

مهارت تفكر و تصميم‌گيري

مهارت علم‌آموزي

مهارت ارتباط موثر

مهارت همكاري

مهارت تربيت فرزند

نشاط

درآمد مناسب

مهارت عبوديت

پايداري

عناصر ورودي:

مرد

زن

خانه

مايحتاج (غذا، لباس، ...)

رسانه

 خواب و استراحت

كار و محل كار

همسايه

فاميل

محله

مسجد

سفر

تفريح و ورزش

خدا

اسلاید 8 :

بدنة بحث:

محور سوم: هويت استراتژي و استراتژي‌سازي

استراتژي، تعيين نحوة ارتباط ميان متغيرهاي سيستم براي دست‌يابي به بهترين جريان در سيستم است (بيشترين اثر با كمترين هزينه و زمان)

جوهرة استراتژي،

تشخيص انواع ارتباطات رساننده به هدف است..

استراتژيسازي يعني:

ارائه گزاره‌اي توصيفي يا توصيه‌اي براي شكل‌گيري جريانِ بهينه در سيستم

اسلاید 9 :

محور چهارم: پشت صحنه سبک زندگی: (پیش‌نیاز فرهنگ‌‌سازی)

مبنای انسان‌شناسانه:

رفتارهای انسان ناشی از تصمیم‌گیری‌های اوست تصمیم‌گیری‌های او تابع افکار و احساس‌های اوست.

و تصمیم‌گیری‌های او تابعی از محاسبات نفع و ضررش.

مبنای جامعه‌شناسانه:

رفتارهای اجتماعی مردم، ناشی از فقط تمایلات فردی نیست بلکه عناصر مختلفی از بیرون بر آن تاثیر دارند.

این عناصر، محاسبات نفع و ضرر افراد را شکل می‌دهند.

اسلاید 10 :

فعالیت‌ها موجود در جامعه در چهار گروه کلی تقسیم می‌شوند:

فعالیت‌های به هدف تولید توزیع مصرف کالا= سیستم اقتصادی

فعالیت‌های به هدف ساماندهی به قدرت= سیستم سیاسی

فعالیت‌های به هدف ساماندهی به امور اجتماعی= سیستم اجتماعی

فعالیت‌های به هدف معنابخشی به زندگی= سیستم فرهنگی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید