بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف و اهمیت پژوهش در آموزش

—کاربرد روش های علمی در مطالعه مسائل آموزشی

—مجموعه فعالیت های منظمی که محقق به منظور شناخت و تبیین پدیده های أموزشی انجام می دهد.

—پژوهش آموزشی، زير بناي توسعه و سرمايه گذاري براي آينده است.

—پژوهش آموزشی، راهنماي مديران، برنامه ريزان و تصميم گيرندگان است.

اسلاید 2 :

موانع و مشکلات پژوهش

—فقدان تفکر پژوهشی

—عدم توازن بین سبد هزينه‌ها و سبد پاداش‌ها

—فقدان نقشه‌هاي پژوهشي و پايگاه‌هاي سازمان پژوهشي

—عدم طراحی روشهاي آموزشي مبتني بر پژوهش (نگاه پرسش محور)

—عدم توجه به کار جمعی در فعالیت های پژوهشی

—عمده ريشه مشكلات كمبود تقاضاست تا كمبود اعتبارات

 

اسلاید 3 :

اجزاء و عناصر نظام آموزشی (ادامه)

—درونداد (input):

يادگيرندگان، معلم/ مدرس، برنامه درسي، مواد آموزشي، فضا و تجهيزات، مدير، تشكيلات، بودجه و ...

—فرایند (process):

فرايند ياددهي- يادگيري، فرايند ساختي- سازماني، فرايند پشتيباني

—برونداد (output):

نمره هاي نيمسال تحصيلي، گزارشهاي پيشرفت تحصيلي از پايه اي به پايه بالاتر

دانش آموختگان، دانش توليد شده/ اشاعه يافته، خدمات علمي/ تخصصي عرضه شده

—پیامد:

اشتغال، بيكاري، ادامه تحصيل، تقويت ارزشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و ...

—

—

اسلاید 4 :

نیازسنجی آموزشی (ادامه)

نیازسنجی:                                                                     

فرايند شناسايی دانش، مهارت و نگرش مورد نياز افراد برای انجاموظايفحرفه ای خود

روش های نیازسنجی:
 الگوهاي هدف محور (الگوی کافمن و ...)، تكنيكهاي ايجاد توافق (دلفی، فیش باول و ...)، تكنيكهاي مساله محور (رویداد بحرانی، تجزیه و تحلیل شغل و ...)

اولویت بندی نیازها:

اهمیت، زمان، تعداد افراد درگیر، هزینه، ارتباط با سیاست ها

اسلاید 5 :

تحلیل محتوا

هدف:

—بررسی محتوای آشکار پیام های موجود در یک متن

—در آموزش: بررسی مربوط به محتوای کتاب های درسی

مراحل:

—آماده سازی و سازمان دهی

—بررسی مواد پیام

—پردازش پیام

اسلاید 6 :

انواع آزمون های پیشرفت تحصیلی (از نظر هدف و زمان)

آزمون ورودی:

—آگاهی از سطح آمادگی و یادگیری های قبلی فراگیران

—پیش از شروع به تدریس

آزمون تکوینی:

—سنجش آموخته ها، بررسی نارسایی ها و مشکلات یادگیری

—به طور مستمر و همگام با تدریس

آزمون تراکمی:

—اتخاذ تصمیم برای ارتقاء فراگیران

—در پایان نیمسال تحصیلی، در پایان مقاطع تحصیلی

اسلاید 7 :

انواع آزمون های عملکردی

آزمون کتبی عملکردی:

—سنجش اطلاعات مقدماتی فرد درباره کاری که انجام خواهد داد

—سنجش مهارت تشخیص و تجویز در رابطه با بیماران فرضی

آزمون شناسایی:

سنجش توانایی فراگیر در تشخیص ویژگی ها، محاسن، معایب و موارد استفاده امور مختلف

شناسایی نمونه های مختلف جانوران در اتاق آزمایش

شناسایی نمونه های مختلف بیماری های پوستی در بیماران

اسلاید 8 :

انواع آزمون های عملکردی (ادامه)

آزمون شبیه سازی:

—ارزشیابی از توانایی ها و مهارت ها در انجام کارهای مختلف

—سنجش عملکرد در انجام آزمایش های شیمی در آزمایشگاه

نمونه کار:

—انجام اعمال معرف عملکرد واقعی

—آموزش دانشجویی

—

اسلاید 9 :

اقدام پژوهی

—شناخت مشکلات آموزشی و پی بردن به راه های کاهش این مشکلات به صورت انفرادی و گروهی

—ارایه بازخورد لازم برای بهبود امور

—پژوهشگر براساس نتایج حاصل می تواند تعدیل یا تغییر لازم را بلافاصله به عمل آورد

—معمولا خود معلم پژوهشگر است

—هدف رسیدن به شناخت علمی درباره مساله یا مشکل است نه تعمیم پذیری

—مبتنی بر استدلال عملی است

—بررسی مشکلات فرایند تدریس در طول یک دوره معین

اسلاید 10 :

تحقیق قوم نگاری

—توصیف رویدادها و فرایندها در شرایط طبیعی

—شناخت عمیق بافت پدیده یا سیستم مورد نظر

—مشاهده در شرایط طبیعی

—توصیف رفتار و تفسیر رفتار از دیدگاه افراد مورد مطالعه

—مشاهده گر بر کل بافت مورد مطالعه تاکید دارد (کل گرا)

—بررسی فرایند یاددهی- یادگیری در پایه اول ابتدایی

—بررسی فرایند تصمیم گیری در دانشگاه

—بررسی تعامل میان اعضای هیات علمی یک دانشکده

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید