بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شرايط شناسي

  • بين المللي
  • ملي

اسلاید 2 :

شرايط بين‌المللي؛

مکاتب جهان نو در بستر تحقق، در بوته آزمون (ليبراليسم، سوسياليسم، ناسيوناليسم)

نومفاهيم در حال تکوين (ملت، دولت، مهار قدرت، مشارکت، عدالت)

چيدمان اجتماعي مدرن (حزب، صنف، نهادهاي مدني، مطبوعات، پارلمان، دولت)

دستاوردهاي عصر نوين (تکنولوژيک، حقوقي، ارتباطي، تمدني، فرهنگي)

تضادهاي دوراني (استبداد – آزادي ، کار - سرمايه)

جنبش آرماني (مشروطيت، جمهوريت، ملي، طبقاتي)

اسلاید 3 :

شرايط بين‌المللي؛ - ادامه

نظريه‌هاي اقتصادي دوران ساز (فيزيوکراتيسم، مرکانتيليسم، کلاسيسم)

پهنه اقتصاد سياسي جهان:

عصر مستملکات

تقسيم کار بين‌المللي موج اول

بازارهاي جهاني

فروپاشي بازارهاي ملي

کشت هاي اختصاصي

اسلاید 4 :

شرايط ملي؛

دوران آغازين حکومت ايل قاجار (ه.ش ۱۱۷۹  - ۱۳۰۴)

پژواک پيام‌هاي نو

دو شکست نظامي در نخستين رخ به رخي

تحقير ملي

آثار تحقير تاريخي

درۀ عميق حاکميت - جامعه

نخستين خيزهاي اصلاحي

اسلاید 5 :

ساختار شناسي

  • جامعه
  • قدرت

اسلاید 6 :

ساختار و فرهنگ جامعه؛

جمعيت

طبقات

کانون‌هاي قدرت

وجوه توليد

مالکيت

شماي اقتصادي کلان

مذهب

فرهنگ و آموزش

عرصه عمومي

حوزه سياسي - اجتماعي

اسلاید 7 :

ساختار و فرهنگ قدرت؛

تلقي‌هاي ايلي

الگو برداري از مديريت ايلي در تشکيلات حکومتي

پادشاه چند وجهي

حاکميت ايلاتي

منابع مالي حاکميتي

فرهنگ و جهان‌بيني قدرت

درک از اقتصاد

تلقي از مردم

رگه اصلاح‌طلب

اسلاید 8 :

دست اندرکاران توسعه؛

يک نايب السلطنه

سه صدراعظم

اسلاید 9 :

نوع مواجهه با توسعه؛

ضرورتي براي ماندگاري

روزني به سمت آينده‌داري

الزامي دوراني

ره‌يافت اصلاحي برگرفته از:

ديده‌ها

شنيده‌ها

استشتمام‌ها

اصطکاک‌ها

مبهوتي‌ها

اسلاید 10 :

روش‌شناسي؛

 اقتباسي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید