بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

حوزه‌های موضوعی بررسی؛

شرایط شناسی

ساختارشناسی

دست‌اندکاران توسعه

نوع مواجهه با توسعه

روش‌شناسی

عملکردشناسی

نوع تعامل با جهان

جمع‌بندی

اسلاید 2 :

شرایط بین‌المللی؛

تهاجم امپرياليستی

ميليتاريسم روبه رشد

استمرار دستاوردهای جهان نو

پايگاه سوسياليستی

تموج های آرمانی:

رد پای سوسياليستی

انقلاب مکزيکی

نهضت هندی

رفرم ترکی

طبل و شيپور جنگ

اسلاید 3 :

شرایط ملی؛

فروکش مشروطه

آرمان های تحقق نيافته

چيدمان ناپايدار

حکومت ايلی رو به پايان

شيرازه پاشی مديريتی

نيازهای تاريخی استعمار مسلط:

تمرکز

امنيت

کمربند

منتخب دورانی

چهار ساله پيش نياز:

تمرکز

تخصیص

سرکوب های ايمن ساز

قرق تاريخی

اسلاید 4 :

ساختار جامعه؛

 

پايان سازمان يافتگی

غيبت قطب های مرجع

خلاء نهاد آگاهی رسان

تنگه عرصه عمومی

تک طبقه محدود شده

مجلس مهار خورده

اسلاید 5 :

ساختار قدرت؛

 

شاه قَدَر قدرت

سازه اداری- تشکيلاتی

سازه نظامی- پليس

سازه ايدئولوژيک- فرهنگی

کابينه نوين

ادغام قوا

اسلاید 6 :

دست اندرکاران توسعه؛

 

شاه مياندار

نخبگان منتخب

مشاوران- مجريان خارجی

اسلاید 7 :

نوع مواجهه با توسعه؛

 

ضرورتی برای تثبيت و بقاء سلطنت نو

عرصه ای برای رقابت با همسايه

پاسخی به نيازهای تاريخی بيگانه

امکانی برای احيای اقتدار باستانی

طرحی برای نوسازی

اسلاید 8 :

روش شناسی
اقتباسی - رقابتی

تمسک به مدل ترکی توسعه؛

حکومت قاهر

اصلاحات بخشنامه ای- از فراز

توسعه سريع

نفی مشارکت

 

اسلاید 9 :

عملکرد شناسی

وحدت قوا

دولت مقتدرِ متمرکزِ روبه فربهی

نظام تخصيص مالی

بسترسازی حقوقی

انهدام نظام مرجعيت سنتی

ايجاد نظام آموزشی

تأسيس نظام نوين حقوقی

انهدام چيدمان مدرن سياسی- اجتماعی

مهار کامل عرصه فکری، سياسی، صنفی و مدنی

شبه مدرنیسم تحميلي

زيربناسازی ها 

نهادسازی ها

ورود صنعت 

تجارت خارجی انحصاری

بخش نفت

غارت زمين

پادشاه بورژوا- ملاک

اسلاید 10 :

نوع تعامل با جهان

نفت جاری به روی غرب

ورود تکنولوژی

بهره از دانش خارجی

آماده سازی بازار داخلی

درپی نقطه اتکاء برای بقاء

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید