بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دست اندرکاران توسعه؛

بخشي از دولت

طيفي از نظام كارشناسي

معدودنونهادها

اسلاید 2 :

نوع مواجهه با توسعه؛

تلاقي ديدگاه‌ها:

آرماني – تاريخي

شبه سوسياليسم توزيعي

عيني – الزامي

خُردِ روستايي

نفتي - تجاري

اسلاید 3 :

متن‌هاي دوراني؛

برنامه اول توسعه   66-1362

اصلاحيه برنامه اول        1364

برنامه شرايط نوين  1365

  برنامه:

  تحميل‌ها – ضرورت‌ها

  موانع ايدئولوژيك – تاريخي

  محدوديت‌هاي غير ايدئولوژيك – غير تاريخي

  مشخصه‌هاي برنامه

  فرجام برنامه

اسلاید 4 :

روش شناسی؛

پيش نياز: اثبات ضرورتي بس بديهي

متن :   مكتوبي براي اثبات ثبات

  دستورالعملي براي توزيع درآمد نفت

  امكاني براي اداره همزمان جنگ و اقتصاد

  دستمايه‌اي براي تحقق شبه سوسياليسم توزيعي

اسلاید 5 :

نوع تعامل با جهان؛

تئوري مواجهه؛ نه شرقي – نه غربي

سياست خارجي؛ اصل حداكثر تهاجم

  متحدين بي‌داشته

عرصه عمل؛ صدور انقلاب

ادعاي تاريخي؛ ام القرائي

حوزه اقتصاد؛ مبادله سنتي نفت خام – كالا

حوزه مديريتي؛ درگيري با نظام پيمانكاري خارجي

  تلقي ساده از خودكفائي

اسلاید 6 :

جمع بندی؛

طراز عملکرد باپيش نيازها

ميزان توفيق اقدامات

آثار اقدامات

ملاحظات تاريخی  

اسلاید 7 :

طراز عملکرد با پیش نیازها؛

پیش نیازها

تمرکز اداری - تشکیلاتی

باور اصلاحی – توسعه ای

تئوری

ادبیات بسترساز

طیف های حامی

برنامه – چشم انداز

پذیرش اجتماعی

مشارکت اجتماعی

آموزش

نهاد

کادر

انطباق عمل با پيش‌نیاز

ناكافي – نا مناسب

درسطح هسته / منتشر در بدنه

غايب

پراكنده

درابتداموجود

موجود فيزيكي

فروكاهنده

قلياني رو به سردي

بس كلان – شعاري

پازل‌ رها

قابل آموزش – بي متولي

اسلاید 8 :

میزان توفیق اقدامات؛

سوادآموزي عمومي

انرژي رساني

زنجيره‌هاي صنعتي

تجربه تشكيلاتي جنگ

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید