بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شرایط شناسی

  • بین المللی
  • ملی

اسلاید 2 :

ساختار شناسی

  • جامعه
  • قدرت

اسلاید 3 :

دست اندرکاران توسعه؛

شاه آمر

طیف حاجب

نظام کارشناسی فرودست

 

اسلاید 4 :

نوع مواجهه با توسعه؛

متن و مسيري براي

  انجام تعهدات

  بقاء طيف

  بلندپروازي

متن و مسيري براي

  اصلاح ؟

  آينده داري ؟

متن و مسيري براي

  اصلاح ؟

  آينده داري ؟

اسلاید 5 :

روش شناسی

TAKE FF

اقتباس از«جهش بزرگ»

P.P.B.S

تکنیک اقتباسی غیر هم ذات

اسلاید 6 :

نوع تعامل با جهان

مأموریت پذیری

مسئولیت پذیری

کمک رسانی مالی

تعویض نفت و فرآورده با کالا و خدمات

اسلاید 7 :

جمع بندی

طراز عملکرد باپيش نيازها

ميزان توفيق اقدامات

آثار اقدامات

ملاحظات تاريخی _ دورانی

اسلاید 8 :

طراز عملکرد با پیش نیازها؛

پیش نیازها

تمرکز اداری - تشکیلاتی

باور اصلاحی – توسعه ای

تئوری

ادبیات بسترساز

طیف های حامی

برنامه – چشم انداز

پذیرش اجتماعی

مشارکت اجتماعی

آموزش

نهاد

کادر

انطباق عمل با نیاز

فردي- طیفی

در سطح «جهش بزرگ»

بی اعتنایی

نا موجود

درون حاکمیتی

موجود

شکاف- بی تفاوتی

غیر مطرح

غایب

نونهادهای نخبه گرا

دولتی

اسلاید 9 :

میزان توفیق اقدامات؛

تشكيل سرمايه

ميزباني نفت و مشتقات

نُرم‌هاي رفاه

گستره آموزش

دولت فربه – دولت محور

تكنولوژي پرهزينه

اتلاف منابع

سقوط بزرگ

اسلاید 10 :

ملاحظات تاریخی - دورانی

توسعه به غايت آمرانه

به قصد بلندپروازي – ايفاي مسئوليت بين المللي

ضدكارشناسي

بحران آفرينِ سلسله‌اي

منتهي به ندامت

زمينه ساز سقوط

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید