بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نگرانی رو به رشد مربوط به محیط زیست (1750-1960)

¨

¨دو گروه بندی وسیع از زیست بوم گرایان در اروپا و آمریکا در انتهای قرن نوزدهم به وجود آمد:

 الف) زیست بوم گرایان با اندیشه ی منافع طلبی

 ب) طرفداران رمانتیک محیط زیست

اسلاید 2 :

¨محیط زیست شناسی:

به عنوان کد اخلاقی یا مجموعه ای از ارزش ها برای هدایت مدیریت انسان تشریح شده است.

تاریخچه ی نگرش زیست بوم شناسی به مدیریت عمومی به نوشته های جان ام گاوس در سال های 1960 بر میگردد.

محیط زیست شناسی به عنوان رد وعدم پذیرش مدرنیسم میباشد.

اسلاید 3 :

¨جنبش سبز:

از جمله جنبش های جدید فرهنگی اجتماعی است که با اندیشه ی حفظ محیط زیست و کره سبز پا به به عرصه فعالیت اجتماعی و سیاسی گذاشت.

سبزها ممکن است طرفدار سرمایه ،افراد فقیر یا ثروتمند ،بودایی ها، مسلمانان،یهودیان و دیگر انسان ها باشند.

درتاریخچه جنبش سبز،با دو جنبش محیط زیست گرایی و زیست بوم گرایی بر می خوریم .

اسلاید 4 :

¨اکولوژیسم:

¨کلمه اکولوژی دارای منشا یونانی و متشکل از دو کلمه oikos به معنی خانه یا محیط زیست وlogy به معنی مطالعه وبررسی است.

¨اکولوژی یا بوم شناسی به مطالعه رابطه بین موجودات زنده و محیط زیست می پردازد.

¨

¨بحران اکولوژیک از دو جنبه حایز اهمیت است:

1- تخریب طبیعت به شکلی جبران ناپذیر

2- بیگانکی جامعه(انسانی)از طبیعت

¨

اسلاید 5 :

vابعاد اجتماعی استفاده از منابع:

¨

  • شناخت گرایش ها،ظرفیت ها ونیازهای مردم اغلب برای مدیریت شیلات،منابع جنگلی،حفظ تنوع زیستی،توسعه چراگاهها و...ضروری می باشد.
  • در گذشته استفاده ی پایدار از منابع طبیعی اغلب به کمک قوانین محلی و خرافات انجام می شد. نتیجه ی این وضعیت منحل شدن استفاده از منابع پایدار و آسیب زیست محیطی شد.

اسلاید 6 :

جنگلداری اجتماعی:

¨

¨(1966)shah مفهوم جنگلداری اجتماعی را تلاش همگانی درجهت شکل گیری جریانی از تولیدات جنگلی همراه با حفاظت و احیاء منابع جنگلی در درازمدت برای منفعت رسانی به کل جامعه میداند.

¨

¨جنگل بانان اجتماعی اغلب علاقه مند به بررسی  دلایل نابود کردن درختان توسط انسان روش های مقابله با این رفتار می باشند.

اسلاید 7 :

2001،FAO اهداف عمده جنگلداری اجتماعی را به شرح ذیل بیان نمود:

1- حفاظت از محیط زیست به منظور دستیابی به توسعه پایدار

2- حمایت جنگل نشینان وسازمان های غیر دولتی به دولت به منظور توسعه فعالیت های مشارکتی

3- تأمین معاش وتوجه به اقتصاد جنگل نشیان به منظورفقرزدایی وایجاد اشتغال .

اسلاید 8 :

حسابرسی زیست محیطی

¨

¨حسابرسی زیست محیطی، درواقع جمع آوری وارزیابی شواهد درباره اطلاعات زیست محیطی به منظور تعیین وگزارش درجه انطباق بین این اطلاعات و معیارهای از پیش تعیین شده است.

¨

¨هدف حسابرسی زیست محیطی حصول اطمینان از اتخاذ فرایندها وخط مشی های مناسب و کافی واجرای آنهابه منظور دستیابی به توسعه پایدارمی باشد.

اسلاید 9 :

 دراواسط دهه1990، دفتر آمارملی انگلستان گزارشات حسابداری زیست محیطی منتشر کرد.

 حسابرسی محیط زیست را میتوان ازراههای زیرانجام داد:

 

اسلاید 10 :

کـشـاورزی ارگـانـیـک

¨

   کشاورزی ارگانیک که به کشاورزی زیستی یا پایدار معروف است نوعی کشاورزی است که در تولیدمحصولات آن از کودهای شیمیایی،سموم وهورمون ها استفاده نمیشود.

کشاورزان در تغییرروش خود باتولید ارگانیک بامعایبی مواجه اند:

¨

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید