بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سازمان بهداشت جهاني در سال 1945 با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد تشكيل يافته و در سال 1946 قانون اساسي خود را تصويب  و از 7 آوريل 1948 كه بعدها روز جهاني سلامت لقب گرفت ، به اجرا گذاشته شد.

سازمان بهداشت جهاني مسئوليت هدايت و هماهنگي ارتقاي سلامت مردم جهان را درچارچوب سازمان ملل متحد بعهده دارد.

اسلاید 2 :

193 كشور عضو اين سازمان هستند .

بيش از 8000 كارشناس سلامت در سرتاسر جهان در 147 دفتر نمايندگي ، شش دفتر منطقه اي و مقر اصلي سازمان در ژنو مشغول فعاليت هستند.

هر پنجسال رئيس سازمان انتخاب مي شود.

2006 : انتخاب دکتر مارگارت چان بعنوان هفتمين رئيس سازمان بهداشت جهاني .

 

اسلاید 3 :

اعتبارات در چهار زمينه كلي زير هزينه ميشود:
1.   مداخلات اساسي سلامت شامل كنترل اپيدمي ها و كاهش مورتاليته مادران و كودكان ،50%
2.  سياستها و محصولات نظام سلامت شامل كيفيت داروها و تكنولوژيها ، 18 %
3.   تعيين كننده هاي سلامت شامل تغذيه و دخانيات ،

11 %
4.   حمايت موثر كشورهاي عضو شامل مديريت دانش و فناوريهاي اطلاعات ،21%

اسلاید 4 :

در نشست هزاره  سوم(سال2000) سازمان ملل متحد سلامت

   محور  توسعه قرار گرفته و سه هدف از هشت هدف اصلي

   اهداف توسعه در هزاره سوم مستقيما به سلامت مربوط

   بود. و بقيه اهداف نيز بصورت غير  مستقيم با سلامت

  مرتبط بودند

اسلاید 5 :

برنامه 'اهداف توسعه هزاره'

Mille ium developme t Goals به منظور بهبودشرايط زندگی کشورهای فقير زير نظر سازمان ملل متحد فعاليت می کند در سال 2000، رهبران 189 کشور جهان در نشست سازمان ملل موافقت کردند که تا سال 2015 به اهداف هشتگانه برنامه اهداف توسعه هزاره دست يابند. با اينکه اين اهداف بلندپروا زانه بهنظر می رسند اما ساده و دست يافتنی هستند.

 

اسلاید 6 :

There are eight goals, 18 targets a d 48 i dicators to measure the MDGs. Three out of the eight goals, a d eight of the 18 targets relate directly to health. Some developi g cou tries have made impressive  gai s i achievi g the health-related Mille ium Developme t Goals, targets a d i dicators.

اسلاید 7 :

* نسبت افرادی را که با روزی کمتر از یک دلار زندگی می کنند به نصف کاهش دهند.
* نسبت کسانی را که دچار گرسنگی هستند به نصف برسانند
.

اسلاید 8 :

*Prevale ce of u derweight childre u der five years of age

* Proportio of populatio below mi imum level of dietary e ergy co sumptio

اسلاید 9 :

 

 تضمین کنند که همه پسران و دختران دوره کامل تحصیلات ابتدایی را به پایان برسانند.

اسلاید 10 :

نا برابری جنسیتی را در آموزش ابتدایی و متوسطه ترجیحاً تا 2005 و در تمام سطوح تا 2015 حذف کنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید