بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Shamrock Organizations

چارلز هندی در اوایل دهه 1990 پیش بینی می کند که سازمان های آینده سازمان های شبدری خواهند بود. این سازمان ها بیش از آنکه واجد جنبه های فیزیکی باشند؛ بیشتر سازمانی مجازیVirtual Organization خواهند بود. ساختار سازمان های شبدری کاملاً متفاوت از سازمان های سنتی می باشد. تعداد لایه های مدیریت در سازمان های شبدری کاهش می یابد؛ مدیریت به جای آنکه مظهر و نماد یک طبقه تشریفاتی و بالا در سازمان باشد بیشتر یک فعالیت حرفه ای خواهد بود.

اسلاید 2 :

فلسفه نامگذاری سازمان شبدری چیست؟

- : شبدرنشان ملی ایرلند و گیاه كوچكی است كه به هریك از ساقه هایش سهبرگ چسبیده است. من آن را بــــه گونه ای نمادین به كار می گیرم تا این نكته را روشن سازم كه سازمان امروزی از سه گروه مختلف مردم تشكیل شده گروههایی كه انتظارات متفاوتی دارند وشیوه مدیریت بر آنها فرقمیكند. اكنون بجای یك نیروی كار، سه نیروی كار وجود دارد كه میزان تعهد هریك به سازمان متفاوت است.

اسلاید 3 :

نخستین برگ شبدر         

    نمایشگر كاركنان اصلی است كه من ترجیح می دهمآنهارا

   هسته متخصص بنامم؛ زیرا از افراد صاحب صلاحیت، متخصصـان یا تكنسین ها یا مدیران تشكیل می شود.

    اینها كسانی هستند كه برای سازمان ضروری اند.
اگر آنها را از دست بدهید سازمان را از دست داده اید. به این افراد نمی توانامر و نهی كرد و به آنها گفت چه كار بكنند. آنها خود را به نوعی شریك شركت می داننـد و می خواهنـد به آنها به چشم همكار نگاه كنند نه زیردست.

اسلاید 4 :

نخستین برگ شبدر

   کارکنان کليدي؛ حرفه اي هايي با هوش و پراستعداد

   که ساعتهاي طولاني کار مي کنند و دستمزد زياد مي گيرند.

    قسمت  اصلی سازمان با افراد حرفه ای با تخصص های بالا در زمینه فنی و دانش مدیریت؛ این گروه با در دست داشتن اطلاعات حساس و دانش خاصی که سازمان را از رقبای آن متمایز می سازد  رکن اصلی سازمان می شوند.

   جایگزینی این افراد غیر ممکن است و معمولاً سازمان ها به این اعضای خود  حقوق و مزایای چشمگیری می پردازند.

اسلاید 5 :

      دومین برگ شبدر

چه كسانی كار را انجام خواهند داد؟

                        این کار به وسیله پیمانکارانی که با سازمان قرارداد می بندند و من آن را برگ دوم شبدر می نامم؛ انجام می گیرد. اگر خرد بر سازمان شبدری حاکم باشد؛ برای کارهای خسته کننده قرارداد می بندد و درازای نتیجه حق الزحمه می پردازد. یعنی کار به کسانی واگذار می شود که درآن به نوعی تخصص رسیده اند و به لحاظ نظری باید بتوانند آن را بهتر و با هزینه ای کمتر انجام دهند.... این سازمان ها 20-80 هستند؛ 80٪ از ارزش محصولی که ارائه میدهند توسط افراد خارج از سازمان انجام شده است.

اسلاید 6 :

      دومین برگ شبدر

       سازمان ها بسیاری از تولیدات و خدمات خود را

 از طریق انعقاد قرارداد با یک سری شرکت های

 دیگر انجام می دهند تا خط مشی‌کوچک سازی ‌و صرفه جویی در امکانات‌ را اعمال نمایند. این قسمت شبدری؛ حاشیه قراردادی

نیز نامیده می شود. Contractual Fringe

اسلاید 7 :

سومین برگ شبدر

سومین برگ شبدر، نیروی كار انعطاف پذیر یا كلیهكارگران

پاره وقت و موقتی هستند كه در دورانهای اوج كار برای

رفع نیاز استفاده می شوند. نیروی كار انعطاف پذیر هیچ گاه تعهد یا بلندپروازی كاركنان هسته ای را نخواهد داشت. آنها خواهان دریافت حقوق و برخورداری از شرایطی آبرومندانه و برخورد مناسب و همراهانی خوب هستند.

اسلاید 8 :

سومین برگ شبدر

تامین نیرو از خارج                      

 در این قسمت سازمان نیروی کارانعطاف پذیر استفاده

 می شود شامل نیروهای قراردادی؛ پاره وقتی ها؛ نیمه وقت ها؛کارگران موقت ‌و فصلی و همه کسانیکه بصورت پروژه ای برای سازمان کار می کنند.

چارلز هندی پیش بینی می کند که قوانین کار و اتحادیه های کارگری و       ” امر و نهی آنها ” فقط در بخش هسته حرفه ای که تعداد بسیار کمی هستند کاربرد دارد و برای بخش های عمده سازمان‌( برگهای‌ دوم و سوم ‌) کاربرد چندانی ندارد.

اسلاید 9 :

سازمان شبدری چگونه
 باید ادارهشود؟

 سازمان شبدری به ظاهر منطقی است اما منطقی بودن لزوماً به معنای آسان بودن نیست.

هریك از برگهای شبدر باید به گونه ای متفاوت سازماندهی شود و در عین حال بخشی از كل سازمان باشد.

.

اسلاید 10 :

سازمان شبدری
چگونهباید ادارهشود؟

. . . هسته سازمان افراد باهوش هستند.

این افراد خود را حرفه ای می دانند كه به راحتی بین سازمانها جابجا می شوند ، بنابراین باآنها باید به صورت
حرفه ای برخورد شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید