بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1.تعريف سياست هاي اقتصادي
2.مفهوم تعادل دراقتصاد كلان
3.تعاريف عناصر موجود در فرمول تعادل
4.مدل سه بخشي اقتصاد كلان
5.تعريف سياست هاي مالي
6.انواع سياست هاي مالي
7.اهداف سياست هاي مالي
8.مبناي كار دولت ها براي اتخاذ سياست هاي مالي چيست؟
9.تعريف سياست هاي پولي
10.تعريف حجم پول در گردش در اقتصاد
11.لزوم سياست گذاري پولي چيست؟ وظايف پول در اقتصاد
12.انواع سياست هاي پولي
13.سياست هاي اقتصادي موفق ژاپن با عنوان نظام اقتصادي مختلط
14.علل كاهش كارايي سياست هاي پولي ومالي در ايران
15.پيشنهاداتي براي اجراي صحيح سياست هاي پولي ومالي در ايران(كشورهاي در حال توسعه)

اسلاید 2 :

هرگونه نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي در سطح كلان ورهبري آنها كه معمولا به وسيله دولت براي رسيدن به اهدافي كه به صلاح جامعه باشد صورت ميگيرد

غير مستقيم
مثل :سياست هاي پولي ومالي
مستقيم
مثل:جيره بندي،تعيين حدود قيمت ها

اسلاید 3 :

عرضه كل:مجموع كالاها وخدمات نهايي توليد شده طي يك دوره اقتصادي كالا وخدمات نهايي: نهايي سرمايه اي:مثل اره در نجاري نهايي مصرفي :مثل كالا وخدماتي كه خانوارها مصرف مي كنند درآمد ملي :مجموع تمام درآمدهاي به دست آمده به وسيله خانوارها ازجمله:دستمزدها،اجاره ها،سودهاي دريافتي توليد ملي:ارزش پولي كالاها وخدمات نهايي توليد شده طي يك دوره تقاضاي كل:مجموع تقاضاي عاملين اقتصادي(خانوارها،بنگاه ها،دولت)از كالاها وخدمات نهايي طي يك دوره

اسلاید 4 :

عرضه كل:مجموع كالاها وخدمات نهايي توليد شده طي يك دوره اقتصادي كالا وخدمات نهايي: نهايي سرمايه اي:مثل اره در نجاري نهايي مصرفي :مثل كالا وخدماتي كه خانوارها مصرف مي كنند درآمد ملي :مجموع تمام درآمدهاي به دست آمده به وسيله خانوارها ازجمله:دستمزدها،اجاره ها،سودهاي دريافتي توليد ملي:ارزش پولي كالاها وخدمات نهايي توليد شده طي يك دوره تقاضاي كل:مجموع تقاضاي عاملين اقتصادي(خانوارها،بنگاه ها،دولت)از كالاها وخدمات نهايي طي يك دوره

اسلاید 5 :

عرضه كل:مجموع كالاها وخدمات نهايي توليد شده طي يك دوره اقتصادي كالا وخدمات نهايي: نهايي سرمايه اي:مثل اره در نجاري نهايي مصرفي :مثل كالا وخدماتي كه خانوارها مصرف مي كنند درآمد ملي :مجموع تمام درآمدهاي به دست آمده به وسيله خانوارها ازجمله:دستمزدها،اجاره ها،سودهاي دريافتي توليد ملي:ارزش پولي كالاها وخدمات نهايي توليد شده طي يك دوره تقاضاي كل:مجموع تقاضاي عاملين اقتصادي(خانوارها،بنگاه ها،دولت)از كالاها وخدمات نهايي طي يك دوره

اسلاید 6 :

مخارج مصرفي:پولي كه خانوارها بابت كالا وخدمات مصرفي مي پردازند

سرمايه گذاري:خريد كالاها وخدمات سرمايه اي توسط بنگاه ها

كالا وخدمات سرمايه اي:كالاهايي كه در توليد ساير كالاها استفاده ميشود.
مثل :آهن در ساختمان سازي

مخارج دولتي:درآمدهاي حاصل از جمع آوري ماليات كه توسط دولت خرج خريد كالاها وخدمات ميشود.
مثل:هزينه هاي درماني،آموزش وپرورش،جاده سازي و...

اسلاید 7 :

پس انداز:بخشي از درآمد خانوارها است كه براي خريد كالاها وخدمات در آن دوره استفاده نميشود.
مالیات: مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود
مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور،تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى
توسط دولت استفاده شود.
مالیات مستقیم: بدون هیچ واسطه اى روى درآمدافراد و يا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته مي شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول مي شود.
مانند:مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند. مالیات غیرمستقیم: بطور غیرمستقیم از اصل در آمد شهروندان گرفته مى شود. پرداخت آن بااینکه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نیست و بطور معمول
عموم مردم وجود آن رااحساس نمى کنند. مانند:عوارض گمركي،ماليات بر فروش

اسلاید 8 :

1-وسيله مبادله
2-معيار سنجش ارزش
3-وسيله حفظ ارزش(پس انداز)
4-عامل تحرك يا ركود فعاليت هاي اقتصادي

اسلاید 9 :

1.ايجاد انگيزه هاي لازم براي فعاليت هاي بخش خصوصي

2.بررسي مشكلات اساسي بخش هاي مختلف اقتصادي

3.تهيه مجموعه اي از اهداف مهم اقتصادي واجتماعي
وانتخاب بهترين مجموعه با توجه به ملاحظات اقتصادي و اجتماعي وسياسي

اسلاید 10 :

1.بانك مركزي, جمهوري اسلامي. “جزوه دانش علوم بانكي.” 1390.
2.پور مقيم, جواد. “تجارت بين الملل(نظريه ها وسياست هاي بازرگاني).” مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد, چاپ سوم پاييز1382.
3.حقيقي, محمد دكتر. “بازرگاني بين الملل(نظريه ها وكاربردها).” تهران:موسسه انتشارات دانشگاه تهران, چاپ هفتم1388.
4.راگونات. “مديريت تطبيقي.” توسط عباس منوريان . مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد, چاپ سوم پاييز1382.
5.روزبهان, محمود. “تئوري اقتصاد كلان جلد دوم.” تابان, چاپ سي ام1385.
6.زاهدي, شمس السادات. “مديريت فرامليتي وجهاني (نگرش تطبيقي).” سمت, چاپ پنجم بهار1388.
7.سالواتوره, دومينيك. “تجارت بين الملل.” توسط حميد رضا ارباب. نشر ني, 1388.
8.محمدي, تيمور. “اقتصاد خرد وكلان.” پارسه, چاپ هفتم بهار 1389.
9.مشبكي, اصغر. “سازمان هاي پولي ومالي بين الملل.” جهاد دانشگاهي, چاپ پنجم تابستان1387.
10.موسوي جهرمي, يگانه. “توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي.” انتشارات دانشگاه پيام نور, چاپ دوم آبان1388.
11.نظري, محسن. “اقتصاد كلان.” نگاه دانش, چاپ بيستم1388.
 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید