بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فراهم آوردن زمينه ي لازم براي

  (( خود ارزشيابي )) و (( خود بهسازي ))

  مهارت تدوين طرح درس شركت كنندگان

اسلاید 2 :

.1تدريس براي چه ؟

.2به چه كساني تدريس مي كند ؟

.3كجا تدريس مي كند ؟

.4چه چيزي تدريس مي كند ؟

.5چگونه تدريس مي كند ؟

.6با چه چيزهايي تدريس مي كند ؟

.7چه چيزهايي را و چگونه ارزشيابي مي كند ؟

اسلاید 3 :

   مفاهيم برنامه درسي ، آموزش ، تدريس و يادگيري و هم پوشي آن ها

برنامه ي درسي :

به محتواي رسمي و غير رسمي ، فرايند محتوا ، آموزش هاي آشكار و پنهان اطلاق مي گردد ، كه به وسيله ي آن ها فراگير، تحت هدايت موسسه ي آموزشي ، دانش لازم را به دست مي آورد ، مهارت ها را كسب مي كند و گرايش ها ، قدر شناسي و ارزشها را در خود تغيير مي دهد .

اسلاید 4 :

آموزشي :

جريان واقعي اشتغال فراگيران با اشخاص و اشياء ديگر در تربيت زماني و مكاني خاص .

اسلاید 5 :

تدريس :

عبارت است از تعامل يا رفتار متقابل استاد درس و فراگير ، بر اساس طراحي منظم و هدف دار استاد براي ايجاد تغيير در رفتار فراگير . اين تعريف دو ويژگي خاص براي تدريس مشخص مي كند .

  1- وجود تعامل يا رابطه متقابل بين معلم و فراگير

  2- هدف دار بودن فعاليت هاي معلم

اسلاید 6 :

يادگيري :

عبارت است از فرايندتغييراتنسبتاًُ پايدار در رفتار بالقوه فرد بر اثر تجربه .

اسلاید 7 :

تعريف طرح درسي :

عبارت است از برنامه ريزي و سازمان دادن به مجموعه فعاليت هايي كه مدرس در رابطه با هدف هاي آموزشي ، محتواي درسي و توانايي هاي فراگيران براي يك زمان مشخص تدوين مي كند .

اسلاید 8 :

انواع طرح درس :

.1روزانه

.2ماهانه

.3ترمي

.4سالانه

اسلاید 9 :

طرح درس روزانه :

الف ) مرحله ي طراحي (( فعاليت هاي قبل از تدريس ))

.1موضوع درس

.2هدف كلي درس

.3اهداف جزئي درس

.4اهداف رفتاري درس

.5روش و فنون تدريس و وسايل كمك آموزشي

ب  ) مرحله ي اجرا (( فعاليت هاي ضمن  تدريس ))

.1ارزش يابي تشخيصي و آزمون ورودي

.2ارائه ي درس : - ايجاد انگيزه ( آمادگي مدرس و فراگير)

                           - تدريس هدف هاي رفتاري ( از ساده به مشكل )

ج   ) ارزشيابي : 1- ارزشيابي از جريان تدريس

            2- تعيين تكليف 

اسلاید 10 :

تعريف هدف و نقش هدف در برنامه ي درسي و طرح درس

هدف :

  آن حقيقت مورد نظر است كه آگاهي و اشتياق دستيابي به آن ، محرك انسان به سوي حركت ها وافعالي است كه آن حقيقت را قابل وصول مي كند .

هدف :

.1به جريان آموزش جهت مي دهد.

.2در افراد ايجاد انگيزه مي كند.

.3معياري براي فرايند آموزش و تدريس است.

.4معياري است بر انتخاب و سازماندهي محتوا

.5معياري است براي انتخاب و سازماندهي تجارب يادگيري

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید