بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ساختار سازمان به عنوان نوعي ابزار مديريتي براي اجراي استراتژيها و تحقق اهداف

اسلاید 2 :

چرا ساختار سازمان ابزار متداول ميان مديران است؟

(1تغيير آن  نسبتاً ساده است (تغيير رفتار، اصلاح فرهنگ يا اجراي استراتژي جديد دشوارتر است). اما جذابيت آن به تاثير شديد آن بر سازمان برمي گردد.

(2تغيير ساختار را مي توان به عنوان يكي از دغدغه هاي جديد مديريت دانست.

(3با تغيير ساختار، مدير جديد مي تواند آثار شخصي خود را در سازمان برجاي گذارد.

(4با تغيير ساختار، مي توان آهنگ يا سبك عملياتي سازمان را شكل جديد داد.

(5با تغيير ساختار، مي توان تغييرات جديد در سازمان را ابلاغ كرد.

اسلاید 3 :

به طور كلي:

(1طراحي ساختار بخشي از شغل مدير است.

(2طراحي ساختار بر شكل دهي، پيكره بندي و ريخت ساختار رسمي سازمان متمركز است

(3براي اثربخش بودن ساختار بايد بين جنبه هاي تئوريك با جنبه عملي نوعي توازن برقرار شود.

(4مديران بايد به طور مستمر بين دو نگاه به ساختار:

     1) نگاه استراتژيك  2) نگاه اجتماعي و فرهنگي توازن برقرار كنند.

اسلاید 4 :

طراح بايد دو سئوال را مدنظر قرار دهد.

.1چگونه ساختار سازمان را به اجراي استراتژيهاي مختلف قادر مي سازد و مديريت سازمان را در انجام كار مورد نياز تسهيل خواهد كرد؟

.2چگونه ساختار سازمان بر افراد درون سازمان و الگوهاي غيررسمي رفتار تاثير مي گذارد.

اسلاید 5 :

در چه زمانهايي ساختار را بايد تغيير داد؟

.1تغيير جهت استراتژيك: وقتي استراتژيها تغيير مي كند ساختار را بايد با آنها همساز كرد.

.2تعريف مجدد وظايف: وقتي تعريف وظايف تغيير مي كند، ساختار بايد تغيير كند.

.3تغيير سياسي / فرهنگي: تغيير در سازمان غيررسمي از طريق چيدمان رسمي سازماني تغيير در ساختار را مي طلبد.

.4رشد سازماني: تغيير در اندازه و قلمرو سازمان، تغيير در ساختار را مي طلبد.

.5تغيير در افراد: تغيير در افراد سازماني تغيير در ساختار را ايجاب مي كند.

.6واكنش نسبت به مسائل درون سازماني: مسائل عملكردي ناشي از عدم تناسب محيطي، تغيير در ساختار را مي طلبد

اسلاید 6 :

دو نگاه به طرح سازمان

اسلاید 7 :

تفاوت در طرح استراتژيك و طرح عملياتي

اسلاید 8 :

مدل شناخت پويايي هاي سازمان

اسلاید 9 :

مدل پردازش اطلاعات براي طرح سازمان

(1وظايف متفاوت الزامات پردازش اطلاعاتي متفاوتي را ايجاب مي كنند.

(2طرحهاي سازماني متفاوت انواع متفاوتي از ظرفيت پردازش اطلاعات را فراهم مي كنند

(3زماني كه ظرفيت هاي پردازش اطلاعاتي ساختار با الزامات پردازش اطلاعاتي وظايف سازگار و متناسب باشد، اثربخشي سازمان در بالاترين حد خواهد بود.

اسلاید 10 :

توالي كلي طرح سازمان

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید