بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سر آغاز گفتار نام خداست
 

ستایش بود ویژه کردگار
که بخشنده و مهربان است نیز
تورا می پرستیم تنها و بس
بشو هادی ما را به راه درست
نه آنان که خشمت بر ایشان رواست

که رحمتگر و مهربان خلق راست

که بر عالمین است پروردگار

بود صاحب عرصه رستخیز

نداریم یاور به غیر از تو کس

ره آنکه منعم ز نعمات توست

نه آنان که هستند گمره ز راست

اسلاید 2 :

If you think you can’t, you are right you can’t.

Henry ford

اسلاید 3 :

چکیده مقاله

 • امروزه مدیریت دانش به عنوان راهبردی برای بهبود رقابت پذیری سازمانی به شمار می آید.
 • هدف این مقاله: شناسایی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و ابعاد مزیت رقابتی شرکتها
 • بدین منظور ادبیات موجود در مورد مدیریت دانش و مزیت رقابتی و همچنین راهبردهای تجاری مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم راهبردی و مدیریت دانش ارائه شده است.
 • این مقاله یک روشی نوآورانه در ایجاد مدلی از رابطه بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی ارائه می کند.
 • در راستای مدل ارائه شده پنج پیشنهاد نیز ارائه شده است.

اسلاید 4 :

 • امروزه مدیریت دانش به عنوان راهبردی برای بهبود رقابت پذیری سازمانی به شمار می آید.
 • هدف این مقاله: شناسایی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و ابعاد مزیت رقابتی شرکتها
 • بدین منظور ادبیات موجود در مورد مدیریت دانش و مزیت رقابتی و همچنین راهبردهای تجاری مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم راهبردی و مدیریت دانش ارائه شده است.
 • این مقاله یک روشی نوآورانه در ایجاد مدلی از رابطه بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی ارائه می کند.
 • در راستای مدل ارائه شده پنج پیشنهاد نیز ارائه شده است.

اسلاید 5 :

سوالات تحقیق

 • آیا رابطه ای بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی سازمان ها وجود دارد؟
 • آیا رابطه ای بین ابعاد مدیریت دانش و ابعاد مزیت رقابتی وجود دارد؟

اسلاید 6 :

مقدمه

 • در سال 1597 فرانسیس بیکن بیان کرد که دانش قدرت است(Barclay, 2000).
 • امروزه دانش به عنوان یک دارایی راهبردی برای سازمان ها به شمار می آید، ولی در عین حال مدیریت و ارزیابی آن مشکل می باشد(Shepard, 2000).
 • بهترین روش برای موفقیت رقابتی در بازار جهانی از طریق برنامه ریزی، بهبود و ارتقای توانایی های رقابتی به دست می آید.
 • لازم به ذکر است نحوه عمل یک شرکت، صنعت یا سازمان در کسب و به کار بردن دانش می تواند یک عامل رقابتی کلیدی باشد(anonymous, 1995, 19).
 • مدیریت دانش یک سازمان تنها هنگامی که با تصمیمات راهبردی مرتبط باشد، می تواند پتانسیلی برای ایجاد ارزش معنی دار به وجود آورد. مدیریت دانش آخرین راهبرد در افزایش رقابت پذیری سازمانی می باشد(bell & Jackson, 2001).

اسلاید 7 :

 • استفان دنیینگ (Stephen Denning) می گوید چگونه یک سازمان بروکراتیک بزرگ، دانش را به دست آورده و آن را به کار برده و راهبرد را به طور کامل تغییر می دهد.
 • اخیرا مفهوم دانش سازمانی به عنوان یک دارایی راهبردی ارزشمند بسیار رایج شده است(Zack, 1999)
 • تلاش های مدیریت دانش در درجه اول بر روی توسعه کاربردهای جدید فن آوری اطلاعات تمرکز دارد.
 • همچنین رابطه بین دانش و راهبردهای تجاری مورد تاکید قرار گرفته است.

اسلاید 8 :

مدیریت دانش

 • داونپورت و همکارانش از دانش به عنوان ترکیبی از مفهوم انسانی و اطلاعات قابل پیگیری نام برده اند(Davenport & Prusak, 1998)
 • سانچز(Sanchez, 1996) دانش را به عنوان توانایی بهره برداری از دارایی ها و امکانات، با یک روش مطمئن، برای دسترسی به هدف تعریف کرده است.
 • (Davenport and Prusak, 1998) دانش را به عنوان ترکیبی از تجربه ها، ارزش ها، اطلاعات مربوطه و تخصص تعریف کرده اند که چارچوبی برای ارزیابی و ادغام تجربه ها و اطلاعات جدید ارائه می دهد.
 • تعریف دانش به خاطر تفسیر های چندگانه از آن سخت می باشد(Choi, 2000).
 • مدیریت دانش به عنوان روش های سیستماتیک برای کشف، فهمیدن و استفاده از دانش برای خلق ارزش کاربرد دارد(O dell, 1996).

اسلاید 9 :

 • مدیریت دانش روش دسترسی به تجربه، دانش و تخصص می باشد که باعث ایجاد توانایی های جدید، توانایی عملکرد بالاتر، تشویق نوآوری و افزایش ارزش مشتری می شود(Beckman, 1997 )
 • مدیریت دانش راهبردی است که مزایای فکری یک سازمان را، چه اطلاعات ثبت شده و چه استعداد اعضایش، به بهره برداری بالاتر تبدیل می کند، مدیریت دانش در شرکت ها به مدیران و کارکنان می آموزد بهره وری خود را در گروه بالا ببرند(Murray, 1998)
 • مدیریت دانش راهبردی فکری می باشد که دانش مفید را برای هدایت افراد در زمان مناسب ارائه می دهد و همچنین حاوی روش هایی است که باعث افزایش عملکرد سازمان می شود(American Productivity Quality Center, 1999).

اسلاید 10 :

Thinking is the hardest work there is, which is the probable reason so few engage in it.
Henry Ford

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید