بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حسن التد بیر  ینمی  قلیل المال و سو التد بیر نفنی  کثیره

برنامه ریزی درست مال اندک را افزایش می دهد و

برنامه ریزی نادرست مال فراوان را نابود می کند .

 (  غررالحکم  -167 )

اسلاید 2 :

 تجزيه و تحليل موردي در مدیریت استراتژیک

مراحلي كه در تجزيه و تحليل موردي جامع و كتبي بايد انجام داد

پنجاه رهنمود براي موفقيت در تجزيه و تحليل موردي

برنامه ريزي استراتژيك يا راهبردي

ورود مفهوم استراتژی و سیر تحول آن درعرصه سازمان و مدیریت

ویژگیهای تفکر استراتژیک

جایگاه استراتژی

اسلاید 3 :

در تجزيه و تحليل موردي مدیریت استراتژیک وضع داخلي و خارجي سازمان شرح داده مي‏شود و دربارة مأموريت ، استراتژي‌‏ها ، هدف‏هاي بلند مدت و سياست‏ها مسأله‏هايي مطرح مي‏گردد.

اسلاید 4 :

مراحلی که در تجزیه و تحلیل موردی جامع و کتبی باید انجام داد:

شناسايي مأموريت ، اهداف و استراتژي‏هاي كنوني شركت.

تدوين بيانيه مأموريت سازمان.

شناسايي فرصت‏ها و تهديدات خارجي سازمان.

اسلاید 5 :

 

تهية ماتريس بررسي رقابت (CPM).

تهية ماتريس ارزيابي عوامل خارجي سازمان (EFE).

شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان.

تهية ماتريس ارزيابي عوامل داخلي سازمان (IFE).

اسلاید 6 :

تهية ماتريس تهديدات ، فرصت‏ها ، نقاط ضعف و نقاط قوت (TOWS) ، ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك (SPACE) ، ماتريس گروه مشاوران بستن (BCG) ، ماتريس داخلي و خارجي (IE) ، ماتريس استراتژي اصلي ، ماتريس برنامه‏ريزي استراتژي كمي (QSPM) . مزايا و معايب هر يك از گزينه‏هاي استراتژيك ر ا برشماريد.

تعيين هدف‏هاي بلند مدت و ارائه استراتژي‏هاي خاص. بايد هزينه پيشنهادها مشخص شود. براي هر سال مورد نظر ، اقلام هزينه روشن باشند. استراتژي‏هاي پيشنهادي با استراتژي‏هاي واقعي برنامه‏ريزي شده به وسيله شركت مقايسه شوند.

اسلاید 7 :

مراحلی که در تجزیه و تحلیل موردی جامع و کتبی باید انجام داد:

بايد شيوه اجراي استراتژي‏هاي پيشنهادي و نتايج مورد انتظار مشخص شوند. با توجه به صورت‏هاي مالي پيش‏بيني شده بايد نسبت‏هاي ذيربط را محاسبه كرد. يك دستورالعمل اجرايي و زمان‏بندي شده تهيه نمود.

هدف‏هاي سالانه و سياست‏ها را مشخص كرد.

براي بررسي و ارزيابي استراتژي ارائه شده رويه‏هايي را ارائه نمود.

اسلاید 8 :

پنجاه رهنمود براي موفقيت در تجزيه و تحليل موردي

.1بايد تجزيه و تحليل موردي و ارائه آن را به عنوان يك محصول مورد توجه قرار داد به‏گونه‏اي كه يك مزيت رقابتي آن را از تجزيه و تحليل موردي ساير دانشجويان متمايز و ممتاز نمايد.

.2بايد مدت‏ها پيش از زمان ارائه مطلب آماده بود تا وقت كافي براي انديشيدن و تمرين وجود داشته باشد. مسامحه و تعلل جايز نيست.

.3بايد پيوسته مجموعه‏اي از «چراها» را مطرح ساخت و در مورد مفروضات و آنچه قرار است ابراز گردد پرسشهايي را مطرح نمود و درصدد يافتن پاسخ مناسب برآمد.

.4اگر نتوان ديدگاهي را به خواننده منتقل كرد ، حتي بهترين عقايد هم هيچ فايده‏اي نخواهد داشت. بنابراين ، به هنگام دست يافتن به عقيده‏ها و نظريه‏هاي جديد بايد جهت ارائه هر چه بهتر آنها انديشيد.

اسلاید 9 :

.5بايد نسبت به همكلاسي‏ها و افراد موجود در كلاس يك نگرش مثبت داشت. بايد درصدد حل مسائل برآمد و نبايد با آنها ستيز كرد.

.6بايد با ديدگاه استاد هماهنگ بود و به ارزش‏ها و توقعات يا انتظارات وي احترام گذاشت.

.7از آنجا كه درس سياستهاي بازرگاني در زمرة آخزين درس‏هاي تحصيلي مي‏باشد  ، در صورت نياز در زمينه‏ها يا رشته‏هاي ديگر بايد از اساتيد مختلف كمك گرفت.

.8امكان دارد ساير دانشجويان در زمينه‏هاي عملي و اجرايي از تواناييهاي خاص برخوردار باشند كه بتوانند نقاط ضعف شما را از بين ببرند. بنا براين ، يك روحيه همكاري بوجود آوريد تا در گروه رقابت سازنده بوجود آيد.

.9موردي را كه مي‏خواهيد به كلاس ارائه كنيد چندين بار بخوانيد تا مبادا چيزي از قلم افتاده باشد.

اسلاید 10 :

.10هنگامي كه به عنوان يك گروه يك تجزيه و تحليل موردي تهيه مي‏كنيد ، به صورت چند تيم جداگانه درآييد تا هر تيم به مسائل داخلي و خارجي شركت مورد نظر بپردازد. هر تيم بايد گزارش كار خود را به عنوان يك مقاله جداگانه بنويسد و سپس نسخه‏اي از آن را به ساير اعضاي گروه بدهد.

.11در پايان هر نشست گروهي ، تكليف هر يك از گروهها براي نوبت و نشست بعدي تعيين شود.

.12با نشاط و شاداب باشيد.

.13روي نقاط قوت هر يك از اعضاي گروه حساب كنيد ؛ به افراد ، با توجه به نقاط قوتشان كارهايي را واگذار نماييد.

.14براي خود و اعضاي تيم هدفهايي را تعيين نماييد ؛ بودجه تأمين اين هدفها را مشخص كنيد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید