بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

احساسات و هيجانات بخشي از وجود ما هستند و به زندگي ما غنا مي بخشند ؛ بدون هيجان هيچ شور و نشاطي و جوش وخروشي  در زندگي وجود نخواهد داشت .

 احساسات نه تنها به زندگي ما پويائي و حيا ت مي بخشد ، بلكه يك ابزا ر ارتباطي هم به حساب مي آيد .

مثال : وقتي دوستتان غمگين و عصباني است ؛ شما پي  مي بريد كه مشكلي براي او پيش آمده ووقتي خوش حال است شما اين پيام را دريافت مي كنيد كه اوضاع بر وفق مراد است .

اسلاید 2 :

ضرورت

زماني كه بتوانيم احساسات خود را به درستي به ديگران منتقل كنيم و برداشت وتفسير صحيحي از احساسات و هيجانات ديگران داشته باشيم ؛ برخورد هاي ما مناسب تر خواهد بود .

 اما وقتي نتوانيم احساسات خود را به شكل مناسبي ابراز كنيم و نتوانيم احساسات ديگران را درك كنيم ، برخورد مناسبي هم با آنها نخواهيم داشت .

 نتيجه : سست شدن ارتباطات عاطفي افراد و دور شدن آنها از يكديگر است .

اسلاید 3 :

هدف

شناسائي طيفي از احساسات كه انسان ها، آنها را تجربه مي كنند

 فهميدن اينكه راههاي مختلف ، كلامي و غير كلامي براي بروز و نشان دادن احساسات و هيجانات وجود دارد .

كسب توانائي بيشتر در تشخيص و بروز هيجانات خود و شناخت حالات هيجاني ديگران

اسلاید 4 :

روش آموزشی

مطالب علمی

کاربردی

همراه با كار عملي

 ایجاد شادی

نتیجه :يادگيري توام با لذت و احساس خوشحالي همراه با محبت ، احترام  ،آرامش ، مشارکت و ایفای نقش

 

 

اسلاید 5 :

از حالت هاي كلامي و غير كلامي ديگران به احساسات آنان پي مي بريم

اسلاید 6 :

تعريف هيجان

احساس يا عاطفه اي كه سه جزء انگيختگي :

فيزيولوژي ( جسمي )

 تجربه هشيارانه

 بروز رفتاري  ،

                          دارد

اسلاید 7 :

فرضيه

 بازخورد صورت

حالات صورت هم هيجانات را نشان مي دهند ؛

 هم برهيجانات تاثير مي گذارند

اسلاید 8 :

احساسات

احساسات خوشايند  : به انسان انرژي مي دهند مثل شادي ، محبت و عشق

احساسات ناخوشايند : ترس ؛ خشم و غم

 

داشتن اين احساسات ناخوشايند  مي تواند در دراز مدت مخرب باشد

 

وجود هر دو نوع احساس لازم و ضروري مي باشد

 

اسلاید 9 :

داستان هاي زير چه احساسي در شما ايجاد مي كند

داستان ريز علي

 داستان قصه سيندرلا

 بازي عمو زنجير باف

 داستان چوپان دروغگو

 داستان بينوايان

اسلاید 10 :

مدارا با احساسات شديد

 فعاليت

پنج گروه در نقش 5 احساس شديد :

شادي

 خشم

 ترس

 حسادت

 سوگ

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید