بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مهارتهای عمومی سه گانه مدیران

 • مهارت فني : توانايي به كاربردن دانش، روش ،فن و وسايل لازم براي اجراي وظايف خاص كه از راه تجربه،‌ آموزش و تعليم بدست آمده است.
 • مهارت انساني :‌ توانايي داوري در كار با يا بوسيله مردم به انضمام آگاهي از فن تشويق و به كار گرفتن شيوه هاي رهبري مؤثر.
 • مهارت ادراكي : توانايي درك مشكلات كلي سازمان و اينكه هر كاري، مناسب چه بخشي از سازمان است. چنين دانشي به شخص اجازه مي دهد كه براساس هدفهاي سازمان عمل كند نه بر پايه هدفها و احتياجات گروه مربوط به خويش.

اسلاید 2 :

رمز موفقيت ماتسوشيتا

وی براین باور است که,«كليد كاميابي در پديد آوردن محصول یا خدمت،

داشتن درجه دكترا، يا

داشتن بودجه كلان در واحد پژوهش و گسترش نبوده است,

بلكه در

تلاش، زحمت كشيدن و عرق ريختن كاركنان شركت بوده است».

وي رويكردجديد و متفاوتی از زمان خود نسبت به كاركنان خویش داشت.ازنظراو،سرمايه‌هاي يك سازمان، كاركنان آن هستند.توجه به «خردگروهي»،«نظام بخشي»،«تعيين مأموريت سازمان»، از شيوه‌هاي مديريتي وي به شمار مي‌آيند؛ آنچه پس از گذشت چندين دهه از پياده‌سازي آنها توسط او، در سازمانهاي كنوني مطرح مي‌گردند.

اسلاید 3 :

برای ساخت ونگهداشت پایدار سازمانی موثر، نیاز به مدیرانی با چنین کفایت هایی است

مهارت های فنی Technical skill            

مهارتهای انسانی               Human skill 

مهارتهای مفهومی       Conceptual skill 

مهارتهای سیاسی              Political skill 

مهارتهای اجتماعی Social skill              

هوش اجتماعی Social intelligence           

هوش احساسی    Emotional intelligence

اسلاید 4 :

سایر کفایت های لازم مدیریتی

تطبیق پذیری محیطی                         Ego-resiliency

خوداثرگذاری اجتماعی          Social self-efficacy

خودپیگیری                                     Self-monitoring

هوش اجرایی و آگاهی های ضمنی Tacit knowledge and practical intelligence

مهارت خلاقه                                      Creative skill 

مهارت مخالفت پذیری                    Adversity skill 

مهارت معنوی                                    Spiritual skill 

اسلاید 5 :

مهارتهای کوانتومی

 • دیدن کوانتومی: توانایی دیدن آگاهانه
 • تفکر کوانتومی: توانایی فکر کردن متناقض
 • احساس کوانتومی: توانایی احساس عمیق زندگی
 • شناخت کوانتومی: توانایی شناخت مستقیم
 • عملکرد کوانتومی: توانایی انجام مسئولانه
 • اعتماد کوانتومی: توانایی اعتماد به زندگی
 • حضور کوانتومی: توانایی در ارتباط بودن

اسلاید 6 :

مهارتهای کوانتومی

.1دیدن :دیدن از روی قصد وبا دقت

.2تفکر:تفکر در مورد جوانب مختلف و متناقض

.3دانستن: فهمیدن ازطریق حس کردن وتجربه از نزدیک

.4انجام کار:انجام وظایف با مسولیت پذیری بالا

.5اعتماد : اعتماد کردن به فرایند در جریان زندگی

.6حضور موثر:با دیگران در ارتباط بودن

اسلاید 7 :

تفاوت مهارتهای کوانتومی وسنتی

مهارتهای سنتی بیشتر با دانش و آگاهی مرتبط است و اکتسابی است,مهرتهای کوانتومی با علوم جدید و کشف مسایل جدید همراه است

مهارتهای سنتی قابل تطبیق با تغییرات جهان کنونی نیست, تفکر کوانتومی از تفکر به جوانب مختلف قابلیت تطبیق با تغیرات کنونی را دارد

در رویکرد سنتی انجام وظیفه در حدود وظایف تعریف شده صورت می گیرد,اما در رویکرد کوانتومی مسولیت پذیری بالا حدود وظایف مشخص شده را کم رنگ کرده واز آن فرا تر می رود

اسلاید 8 :

در رویکرد سنتی اعتماد کمتر است وکنترل بیشتر صورت می گیرد,مهارت اعتماد کوانتومی اجازه کنترل کمتر را به مدیر می دهدتا کارمندان راهی جدید برای حل مشکل پیدا کنند.

 • در رویکرد سنتی ارتباط از طریق سلسله مراتب است مستمر نیست,تعامل کوانتومی اجازه ارتباط مستمردرونی وبیرونی را میدهد به شکلی که تغییرات محسسوس تر باشد وقابل پیگیری باشد.
 • مهارتهای کوانتومی لزوم مقابله با جهان قابل تغییر کنونی است تا مسایل غیر قابل پیشبینی حل شوند

اسلاید 9 :

گونه های قدرت مدیر در سازمان

Coercive powerمبتنی بر هراس

Reward power  مبتنی بر توزیع چیزی که برای دیگران دارای ارزش است  
Legitimate power مبتنی برقرار داشتن شخص در سلسله مراتب سازمانی  
Expert power براساس تخصص، مهارت ویژه یا آکاهی

Referent powerمبتنی بر شناخته شدن فرد با دراختیار داشتن منابع مورد نظر یا جذبه های شخصی

اسلاید 10 :

روند توسعه نیروی کار

کاربر

تعمیر

تغییر

تقلید

ابداع

 • مثلاکاربر رایانه بودن
 • تعویض کارت گرافیک رایانه خود
 • استفاده ازدو کارت گرافیکی به صورت همزمان در رایانه خود
 • ساختن یک کارت گرافیک مشابه نمونه ‌های بازار
 • طراحی و ساخت وسیله جدید به جای کارت گرافیک
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید