بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

آموزش و پرورش و نابرابری

 • سیاستگذاری آموزشی مانند هر سیاستگذاری بر پایه های اخلاق و ارزش و ایدئولوژی است
 • گسترش آموزش و پرورش همراه با استقرار دموکراسی
 • اگر آموزش و پرورش به کاهش نابرابری کمک می کند لذا امری اخلاقی است چرا که رشد تواناییها و قابلیتهای افراد را برای کاهش مشقت زندگی ببار می آورد
 • نقش سیاستگذاری آموزشی برای تغییر شرایط نابرابرانه است؟ تغییر در ذات سیاستگذاری است
 • نقش آموزش در کاهش نابرابریها و فاصله ثروت و قدرت؟ مورد تردید است؟
 • ما تحقیق را برای سیاستگذاری لازم داریم : تحقیق+ارزش گذارها=سیاست = تغییر

اسلاید 2 :

نظریه های نابرابری و آموزش در مدارس

 • مطالعات کلمن در باره نابرابری در آموزش و پرورش
 • بولز و جنیس : مدارس و نظام اقتصادی
 • برنشتاین: کدهای زبانی
 • ایلیچ: برنامه پنهان
 • بوردیو: آموزش و بازتولید فرهنگی
 • ایلیچ: تحلیل بازتولید فرهنگی

اسلاید 3 :

استفاده از تحقیقات در سیاستگذاری
مطالعات کلمن

 • اگر آموزش نابرابری زدایی می کند پس باید نشان دهیم چرا نابرابری هایی وجود دارد؟
 • زمینه اجتماعی و خانوادگی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی نیم میلیون دانش آموز مورد تحقیق بود
 • نابرابریهای ناشی از اختلاف قومی
 • مطالعات کلمن: بررسی نیم مهارتهای کلامی و غیره میلیون دانش آموز و معلم
 • نتیجه: زمینه اجتماعی و خانوادگی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی نه توزیع امکانات آموزشی
 • پبامد این مطالعات: تغییرات در سیاستگذاری و لذا قانون مدنی بود

اسلاید 4 :

نقد مطالعات
(مطالعات را نباید دربست پذیرفت)

 • روند پژوهی نباشد
 • مربوط به یک مقطع زمانی خاص نباشد
 • با مطالعات دیگری تکمیل شود
 • مطالعات ژرفانگر نشان داد مدارس در پیشرفت تحصیلی نقش دارد
 • کیفیت کنش متقابل دانش آموز و معلم امری مهم است
 • جوهمکاری و مراقبت بین اولیا و معلمان و دانش آموزان مهم است
 • عدم تاثیرمنابع مادی در تفاوتها و عملکرد آموزشی
 • تاثیرزمینه های خانوادگی و اجتماعی در عملکرد آموزشی
 • در جاییکه دانش آموزان فقیر همکلاس ثروتمندان موفق ترند، مدارس مختلط الطبقه موفق ترند. چرا؟

اسلاید 5 :

چگونگی استفاده از تحقیقات در سیاستگذاری

 • روتر: تاثیرات قبل از مدرسه، و خارج از مدرسه، بیش از همه موثرند
 • روتر: کار معلمان، مجموعه، انگیزه های کاری، در مدرسه. این تاثیرات را کم می کند.
 • Jencks اثبات تاثیر اساسی پیشرفت آموزشی و شغل. از زمینه خانوادگی، و عوامل غیر مدرسه ای

اسلاید 6 :


برنشتاین

 • برنشتاین: قالبهای زبانی را مطرح کرد یعنی چه ؟
 • قالبهای زبانی که افراد را در سایر سالها داشته اند آنها را در سالهای آموزش موفق تر می کندخواهد کرد
 • کودکان در زمینه های اجتماعی مختلف قالبهای متفاوت زبانی دارند
 • قالبهای زبانی در افراد ثروتمند وفقیر فرق می کند
 • گفتار کودکان طبقه پایین یک زبان محدود را نشان می دهد
 • زبان بسط یافته مربوط به کودکان طبقه متوسط است
 • ارزش های و هنجارهای طبقه متوسط در زبانشان دیده می شود
 • آنها یک زبان بسط یافته دارند
 • پرسش های کودکان طبقه کارگر کمتر پاسخ دریافت کرده است
 • آنها استدلال ها را کمتر می فهمنند

اسلاید 7 :

چه استفاده ای از نتایج برنشتاین در سیاستگذاری می توان کرد؟

 • می توان فهمید چرا زمینه های اجتماعی و اقتصادی پایین کمتر موفقند.
 • چون کودک کارگر و طبقه پایین در خانه پاسخ محدودی دریافت می کند در محیط بزرگ تر نیز همین طور می شود
 • کودک نمی توان خواسته های خود رادر مدرسه بیان کند
 • بسیاری از آنچه معلم می گوید ممکن است غیر قابل درک باشد
 • نتیجه این تحقیق برای سیاستگذاری چیست؟ برنامه ریزی بهبود رفتار معلمان و کیفیت تدریس و ...

اسلاید 8 :

بولز و جنیس

 • بولز و جنتیسBowles and Gintis : مدارس و سرمایه داری صنعتی
 • بحث روی زمینه نهادی توسعه نظام مدرسه امروزی دارند
 • آموزش و پرورش بر برابری اقتصادی موثر است
 • اموزش و پرورش پاسخی بر نیازهای اقتصادی سرمایه داری است
 • آموزش و پرورش فراهم کننده مهارتهای فنی و اجتماعی بنگاه هاست
 • آموزش و پرورش کمک کننده اقتدار بنگاه ها و انضباط نیروی کار است
 • مدارس آموزش و پرورش احساس بی قدرتی را در افراد باز تولید می کند.

اسلاید 9 :

بولز و جنتیسBowles and Gintis

 • نظام تشویق و تنبیه نظام آموزشی دنیای کار را تکرار می کند
 • زمینه های بالا را تشویق و کم درامدها را تنبیه می کند
 • البته هر دو می پذیرند که ـموز همگانی مهم و سودمند است اما
 • اساسا چون آموزش و پرورش برای نظام سرمایه داری بسط یافته در خدمت آن است
 • آنها می گویند اگر محیط کار و زندگی دموکرات تر شود نظام اموزش هم دموکراتیزه می شود

اسلاید 10 :

بولز و جنتیسBowles and Gintisنقد

 • البته اموزش سواد زدایی می کندنظام جدید اموزش در دینای دانش محور متفاوت است
 • محیط های کار تخت شده اند و دموکراتیزه می شوند
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید