دانلود فایل پاورپوینت نابرابری در آموزش و پرورش

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نابرابری در آموزش و پرورش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نابرابری در آموزش و پرورش قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

آموزش و پرورش و نابرابری

 • سیاستگذاری آموزشی مانند هر سیاستگذاری بر پایه های اخلاق و ارزش و ایدئولوژی است
 • گسترش آموزش و پرورش همراه با استقرار دموکراسی
 • اگر آموزش و پرورش به کاهش نابرابری کمک می کند لذا امری اخلاقی است چرا که رشد تواناییها و قابلیتهای افراد را برای کاهش مشقت زندگی ببار می آورد
 • نقش سیاستگذاری آموزشی برای تغییر شرایط نابرابرانه است؟ تغییر در ذات سیاستگذاری است
 • نقش آموزش در کاهش نابرابریها و فاصله ثروت و قدرت؟ مورد تردید است؟
 • ما تحقیق را برای سیاستگذاری لازم داریم : تحقیق+ارزش گذارها=سیاست = تغییر

اسلاید ۲ :

نظریه های نابرابری و آموزش در مدارس

 • مطالعات کلمن در باره نابرابری در آموزش و پرورش
 • بولز و جنیس : مدارس و نظام اقتصادی
 • برنشتاین: کدهای زبانی
 • ایلیچ: برنامه پنهان
 • بوردیو: آموزش و بازتولید فرهنگی
 • ایلیچ: تحلیل بازتولید فرهنگی

اسلاید ۳ :

استفاده از تحقیقات در سیاستگذاری
مطالعات کلمن

 • اگر آموزش نابرابری زدایی می کند پس باید نشان دهیم چرا نابرابری هایی وجود دارد؟
 • زمینه اجتماعی و خانوادگی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی نیم میلیون دانش آموز مورد تحقیق بود
 • نابرابریهای ناشی از اختلاف قومی
 • مطالعات کلمن: بررسی نیم مهارتهای کلامی و غیره میلیون دانش آموز و معلم
 • نتیجه: زمینه اجتماعی و خانوادگی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی نه توزیع امکانات آموزشی
 • پبامد این مطالعات: تغییرات در سیاستگذاری و لذا قانون مدنی بود

اسلاید ۴ :

نقد مطالعات
(مطالعات را نباید دربست پذیرفت)

 • روند پژوهی نباشد
 • مربوط به یک مقطع زمانی خاص نباشد
 • با مطالعات دیگری تکمیل شود
 • مطالعات ژرفانگر نشان داد مدارس در پیشرفت تحصیلی نقش دارد
 • کیفیت کنش متقابل دانش آموز و معلم امری مهم است
 • جوهمکاری و مراقبت بین اولیا و معلمان و دانش آموزان مهم است
 • عدم تاثیرمنابع مادی در تفاوتها و عملکرد آموزشی
 • تاثیرزمینه های خانوادگی و اجتماعی در عملکرد آموزشی
 • در جاییکه دانش آموزان فقیر همکلاس ثروتمندان موفق ترند، مدارس مختلط الطبقه موفق ترند. چرا؟

اسلاید ۵ :

چگونگی استفاده از تحقیقات در سیاستگذاری

 • روتر: تاثیرات قبل از مدرسه، و خارج از مدرسه، بیش از همه موثرند
 • روتر: کار معلمان، مجموعه، انگیزه های کاری، در مدرسه. این تاثیرات را کم می کند.
 • Jencks اثبات تاثیر اساسی پیشرفت آموزشی و شغل. از زمینه خانوادگی، و عوامل غیر مدرسه ای

اسلاید ۶ :

برنشتاین

 • برنشتاین: قالبهای زبانی را مطرح کرد یعنی چه ؟
 • قالبهای زبانی که افراد را در سایر سالها داشته اند آنها را در سالهای آموزش موفق تر می کندخواهد کرد
 • کودکان در زمینه های اجتماعی مختلف قالبهای متفاوت زبانی دارند
 • قالبهای زبانی در افراد ثروتمند وفقیر فرق می کند
 • گفتار کودکان طبقه پایین یک زبان محدود را نشان می دهد
 • زبان بسط یافته مربوط به کودکان طبقه متوسط است
 • ارزش های و هنجارهای طبقه متوسط در زبانشان دیده می شود
 • آنها یک زبان بسط یافته دارند
 • پرسش های کودکان طبقه کارگر کمتر پاسخ دریافت کرده است
 • آنها استدلال ها را کمتر می فهمنند

اسلاید ۷ :

چه استفاده ای از نتایج برنشتاین در سیاستگذاری می توان کرد؟

 • می توان فهمید چرا زمینه های اجتماعی و اقتصادی پایین کمتر موفقند.
 • چون کودک کارگر و طبقه پایین در خانه پاسخ محدودی دریافت می کند در محیط بزرگ تر نیز همین طور می شود
 • کودک نمی توان خواسته های خود رادر مدرسه بیان کند
 • بسیاری از آنچه معلم می گوید ممکن است غیر قابل درک باشد
 • نتیجه این تحقیق برای سیاستگذاری چیست؟ برنامه ریزی بهبود رفتار معلمان و کیفیت تدریس و …

اسلاید ۸ :

بولز و جنیس

 • بولز و جنتیسBowles and Gintis : مدارس و سرمایه داری صنعتی
 • بحث روی زمینه نهادی توسعه نظام مدرسه امروزی دارند
 • آموزش و پرورش بر برابری اقتصادی موثر است
 • اموزش و پرورش پاسخی بر نیازهای اقتصادی سرمایه داری است
 • آموزش و پرورش فراهم کننده مهارتهای فنی و اجتماعی بنگاه هاست
 • آموزش و پرورش کمک کننده اقتدار بنگاه ها و انضباط نیروی کار است
 • مدارس آموزش و پرورش احساس بی قدرتی را در افراد باز تولید می کند.

اسلاید ۹ :

بولز و جنتیسBowles and Gintis

 • نظام تشویق و تنبیه نظام آموزشی دنیای کار را تکرار می کند
 • زمینه های بالا را تشویق و کم درامدها را تنبیه می کند
 • البته هر دو می پذیرند که ـموز همگانی مهم و سودمند است اما
 • اساسا چون آموزش و پرورش برای نظام سرمایه داری بسط یافته در خدمت آن است
 • آنها می گویند اگر محیط کار و زندگی دموکرات تر شود نظام اموزش هم دموکراتیزه می شود

اسلاید ۱۰ :

بولز و جنتیسBowles and Gintisنقد

 • البته اموزش سواد زدایی می کندنظام جدید اموزش در دینای دانش محور متفاوت است
 • محیط های کار تخت شده اند و دموکراتیزه می شوند
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 28 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد