بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

روش تحقیق چیست

 

 

 

 

چگونگی کاربست ابزارهای تحقیق در کسب معرفت از منبع معرفت

 

اسلاید 2 :

تاریخچه نظريه پردازی داده بنیاد

ابداع توسط بارني گِلِيسِر (متولد 1930) و آنسِلم استِراوس (1996- 1916) در اوایل دهه 1960؛

عنوان را ابتدائا «روش تطبیق مستمر» نهادند.

معادل های فارسی (Gr unded The ry): تئوري بنيادي، تئوري مبتني برداده ها، تئوري مفهوم سازي بنيادي، نظريه مبنايي، نظريه‌سازي، رويش نظريه، تئوري برخاسته ازداده ها، و نظريه پردازي داده بنياد

”نظريه مبنايي“ نوعی استراتژی کیفی است که برای تدوین تئوری در مورد یک پدیده به صورت استقرایی، مجموعه ای سیستماتیک از رویه ها را بکار می برد.»

 

اسلاید 3 :

کدگذاری: استخراج مفاهیم از داده های خام بر حسب محتواها و ابعاد؛

کدگذاری باز (کدگذاری اولیه و کدگذاری متمرکز)؛

کدگذاری محوری؛

کدگذاری انتخابی؛

مدل پارادایمی: مدل صوری ک در آن مقوله های عمده حول مقوله های هسته به تصویر کشیده شده و روابط بین آنها ترسیم می شوند.

اشباع نظری: پرشدن فضای یک مفهوم یا مقوله و عدم ظهور داده های جدید؛

مفهوم یا کد: کلمه ای که به گروه یا طبقه ای از اشیا رویدادها و کنش هایی الصاق می شود که در برخی ویژگی های عمومی مشترک هستند.

 

 

 

اسلاید 4 :

مفاهیم نظريه پردازی داده بنیاد

نمونه گیری هدفمند (نظری)؛

حساسیت نظری

 

 

 

اسلاید 5 :

منابع تحقیق در تئوری داده بنیاد:

منابع دست اول

منابع دست دوم

 

منابع واکنشی؛

منابع غیر واکنشی؛

 

 

 

 

 

اسلاید 6 :

استراتژی پژوهش برسه عنصر: مفاهیم، مقوله ها (مفاهيم انتزاعي تر ) و قضیه ها یا آنچه "فرضیه ها" نامیده می شود استوار است

مديريت استراتژي نظريه مبنايي

1- مرحله برنامه ريزي

1- 1- مرحله طرح تحقيق

تعريف سازه هاي از پيش تعيين شده

تعريف سوال تحقيق

نمونه گيري نظري نه تصادفي

2- 1- مرحله جمع آوري داده‌ها: مصاحبه و استفاده از اسناد مرتبط

3-1 - مرحله تنظيم داده‌ها : تنظيم تقويمي داده ها

اسلاید 7 :

2- مرحله اجرا

1- 2- تحليل داده ها

1-1-2- تحليل داده‌هاي مربوط به مورد نخست

◦کدگذاري باز: تدوين مفاهيم، مقوله ها. استفاده از مقايسه مستمر

◦کدگذاري محوري:

–ايجاد پيوند بين يک مقوله و مقوله هاي فرعي آن

–شناخت مقوله محوري  و  تلفيق مقوله ها براي تدوين چارچوب نظري

–

اسلاید 8 :

 اقدامات اصلي کدگذاري محوري

بيان کردن ويژگيهاي يک مقوله و ابعاد آنها؛ اقدامي که هنگام کد­گذاري باز آغاز مي­شود.

شناسايي شرايط گوناگون، کنش يا برهم­کنش­هاي گوناگون و پيامدهاي گوناگون مربوط به يک پديده.

ربط­دهي يک مقوله به زير­مقوله­هايش؛ از طريق گزاره­هايي که چگونگي ربط آنها به همديگر را مطرح مي­کنند.

جستجوي سرنخ­هايي در داده­ها که بر چگونگي ربط­دهي­هاي ممکنِ مقوله­هاي اصلي به هم دلالت دارد.

(برگرفته از دانايي فرد وامامي 1387 به نقل از Strauss, 1987; Lee, 2001)

ويژگي هاي مقوله محوري:استراوس (1987)

آن مقوله بايد محور باشد؛ يعني اينکه، همه مقوله­هاي اصلي ديگر بتوانند به آن ربط داده شوند.

بايد به کرات در داده ها ظاهر شود. اين بدان معناست که در برخي يا تقريباً همه موارد (Cases)، نشانه‌هايي وجود دارند که به آن مفهوم اشاره مي­کنند.

 

اسلاید 9 :

 

 

 

 

 

 

 

شرايط علّي :مقوله هايي مربوط به شرايطي که بر مقوله محوري تأثير مي گذارند؛

زمينه :شرايط خاصي که بر راهبرد­ها تأثير مي گذارند؛

مقوله محوري: يک صورت ذهني از پديده اي که اساس فرآيند است؛

شرايط مداخله گر: شرايط زمينه اي عمومي که بر راهبرد­ها تأثير مي گذارند؛

راهبرد ها :کنش ها يا بر هم کنش هاي خاصي که از پديده محوري منتج مي­شود؛

پيامدها :خروجي هاي حاصل از استخدام راهبردها.

 

اسلاید 10 :

◦کدگذاري گزينشي: کدگذاري انتخابي، فرآيند يکپارچه­سازي و بهبود مقوله­ها است ( استراوس و كوربين) و شكل گيري تئوري

2-1-2- ادامه نمونه گيري نظري تا رسيدن به كفايت نظري

2-2- اعتبار سنجي نظريه يا مقايسه با متون

از سوي ديگر استراوس و کوربين در کتاب سال 1990 خود، هفت معيار را براي سنجش اعتبار نظرية داده‌بنياد مطرح نموده‌اند که پارکِر و رافي در اقدامي جالب، آنها را در بين 4 معيار اوليه گليسر واستراوس طبقه‌بندي کرده‌اند:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید