بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 صفحۀ 14

قلمرو ادبی 1

 آرایه‏های ادبی بیت اوّل:

چون بگشایم ز سر مو ، شکن        ماه ببیند رخ خود را به من

1 ـ کنایه : « شکن از مو گشادن » کنایه از ظاهر ساختن زیبایی   

        و گره‏گشایی کردن

2 ـ تشخیص : مو گشادن چشمه ، رخ داشتن ماه

3 ـ استعارۀ مصرّحه : « مو » استعارۀ مصرّحه از موج‏ها

4 ـ مجاز : سر مجازاٌ در معنای انتهای تار مو

5 ـ مراعات نظیر : سر ـ رخ ـ مو / ماه ـ رخ

اسلاید 2 :

 ادامۀ صفحۀ 14

قلمرو ادبی 1

 آرایه‏های ادبی بیت دوم:

گه به دهان، برزده کف چون صدف        گاه چو تیری که رود بـر هـدف

1 ـ تشبیه : تشبیه چشمه به صدف ، تشبیه چشمه به تیر

2 ـ تشخیص : دهان داشتن چشمه

3 ـ واج آرایی : در واج « د »

4 ـ جناس ( ناقص اختلافی ) : صدف ـ هدف

5 ـ مراعات نظیر : دهان ـ کف / تیر ـ هدف

اسلاید 3 :

صفحۀ 17

درس دوم

سطر 4

« اندر همه کاری داد از خویشتن بده . »

ـ در همۀ کارها عدالت را در مورد خودت رعایت کن .

ـ در همۀ کارها حقوق دیگران را نسبت به خودت رعایت کن.

داد از خویشتن دادن؛ کاری را به طور کامل انجام دادن. مثال: «و اندر همه کاری داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.» (قابوس نامه)؛ داد تو داده ست کردگار، ترا نیز/ داد به طاعت بداد باید ناچار (ناصر خسرو). || داد از تن خویشتن دادن؛ محاسبه ٔ نفس کردن. مثال: دگر داد دادن تن خویش را/ نگه داشتن دامن خویش را ( فردوسی ). || داد از خود یا از تن خود دادن؛ کلاه خود را قاضی کردن، انصاف از خود دادن. مثال: سه دیگر به گیتی هر آنکس که داد/ بداد از تن خود هم او بود شاد ) فردوسی )

اسلاید 4 :

صفحۀ 17
درس دوم

سطر 12

« همه کس را به سزا حق‏شناس باش ، خاصّه قرابت خویش را . »

به شایستگی حق همه را بشناس ( رعایت کن . ) به ویژه حق خویشاوندان خود را .

اسلاید 5 :

صفحۀ 19

قلمرو ادبی 2

 دو ویژگی مهم نثر درس « از آموختن ننگ مدار »

1 ـ کوتاهی جملات

2 ـ سادگی کلمات

3 ـ روان بودن نوشته

4 ـ اندک بودن کلمات عربی

5 ـ طبیعی و ساده بودن آرایه‏های ادبی

6 ـ وجود تکرار

7 ـ خالی بودن از اصطلاحات علوم رایج زمان

اسلاید 6 :

صفحۀ 30

درس سوم ـ سفر به بصره

سطر ششم

نقش کلمۀ  « سیاه » در عبارت :

« درمکی چند سیـاه ، در کاغذی کردم که به گرمابه بان دهم . »

« سیاه » وابستۀ پسین برای کلمۀ « درمک » بوده و صفت بیانی ( مطلق ) می باشد .

نوع « ـَ‏ک » در واژۀ « درمک » : پسوند تصغیر

اسلاید 7 :

صفحۀ 41

درس پنجم ، کلاس نقّاشی

قلمرو ادبی 1

در کدام قسمت از این متن ، می توان نشانه‏های شاعری نویسنده را یافت ؟

1ـ وسعت گنجینة واژگان     

2ـ کثرت تصویرآفرینی‏های شاعرانه 

3ـ استفاده از تعبیرات و جملات همگون با زبان و بیان شاعران معاصر

4ـ نو بودن نگاه

در برخی کتب کمک درسی موارد زیر به عنوان پاسخ پیشنهاد شده است :

1ـ معلّم دور نبود ؛ صورتک به رو نداشت .

2ـ رنگ را نگارین می ریخت .

3ـ معلّم مرغان را گویا می‏کشید ؛ گوزن را رعنا رقم می زد ؛ خرگوش را چابک می‏بست ؛ سگ را روان گرته می‏ریخت .

اسلاید 8 :

صفحۀ 46

درک ودریافت 1

استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید .

« هر چه بـر او تنگ گرفتند ، کمربند خود را تنگ‏تر بست تا دست آخر با حقـارت زندگی‏هامان اُخت شد . »

ـ هرچه در برابر نوآوری نیما یوشیج مخالفت می‏کردند ، او استقامت بیشتری می‏ورزید . در نهایت نیما خود را با شرایط زمانه وفق می‏داد و کارشکنی‏ها را تحمّل می‏کرد و نهایتاً به زندگی ما و رفتارهای حقارت‏آمیز ما عادت کرد .

اسلاید 9 :

صفحۀ 54

درس هفتم

در سطر شانزدهم درس هفتم ( جمال و کمال ) واژۀ « وصلت » در عبارت : « هم فُرقَت بود و هم وُصلت » به ضمّ « و » درج شده است . این در حالی است که « وصلت » در تداول عامّه به فتح « و » تلفّظ می گردد . در لغت نامه ها و فرهنگ های مشهور فارسی من جمله دهخدا ، معین و عمید این واژه به ضمّ اوّل ؛ یعنی ، « وُصلَت » ضبط شده است .

همین ضبط در فرهنگ عربی به فارسی « لاروس » نیز قابل مشاهده می باشد . از این رو درج این کلمه با ضمّ « و » در این درس با وجود شهرت تلفّظ آن به شکل « وَصلت » ؛ صحیح می باشد .

اسلاید 10 :

صفحۀ 54

قلمرو ادبی 1

در بند ششم متن درس ( این قصّه عجیب‏ترین ... ) کدام نوع از روابط معنایی واژه ها ، بر زیبایی سخن افزوده است ؟

ـ تضادّ بین واژه‏های :

1 ـ فُرقَت و وُصلَت                2 ـ محنت و شادی

3 ـ راحت و آفت                  4 ـ وفا و جفا

5 ـ بدایت و نهایت               6 ـ اوّل و آخر

7 ـ اندوه و طرب

ـ ترادف بین واژه‏های :

1 ـ تخت و گاه           2 ـ شگفت و عجب

ـ به جز روابط معنایی تضاد و ترادف ، برخی آرایه‏ها ، من جمله : ترصیع ، موازنه ، جناس و مراعات نظیر نیز در این بند قابل تشخیص است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید