بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

همسوسازی استانداردهای حسابداری در سطح ملی و بین المللی، یکی از موضوعات مطرح در دهه های اخیر بوده است. در این مقاله ،از رویکرد فلسفی برای بررسی تعامل آرای اندیشمندان با موضوع هماهنگ سازی در حسابداری استفاده می شود. اعتقاد بر این است که کسب آگاهی از رویکردهای فلسفی می تواند بینش وسیع تری در این زمینه فراهم آورد.

لذا نظرات اندیشمندان غربی نظیر هگل و فوکو مورد بررسی قرار
می گیرد.

چنین نتیجه گیری می شود که فرایند هماهنگ سازی بین المللی را می توان تحت فرایند دیالکتیک مورد بررسی قرار داد و برای تبیین بیشتر از اندیشه های دیگری نظیر هم ریختی، قدرت /دانش بهره برد.

اسلاید 2 :

جهان شاهد استاندارد سازی زمان،ابزارهای ارتباطی ،روشهای تولید و مقیاسهای گوناگون بوده است،که سازمانهای مختلفی مثل سازمانهای بین المللی استاندارد شکل گرفته و قواعدی را وضع کرده است. استاندارد سازی بخشی از سلسله مراتب توسعه فراگیر است که به آن مدرنیته می گویند (منزلی، 2005) در جامعه مدرن هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و سایر موضوعات آن امری حتمی و لازم است. هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی حسابداری چگونه شکل گرفته و گسترش یافته و موضوع پذیرش عمومی قرار می گیرد.

هاپورد (2000) معتقد است که در این زمینه دانش اندکی کسب شده و آنچه بدست آمده بیشتر تحت تاثیر ابعاد فرهنگی و روان شناسی است . رویکرد این مقاله، رویکرد دیالکتیک هگل که جهان به عنوان تغییرات ثابتی از تز،آنتی تز و سنتز است.

اسلاید 3 :

مبانی نظری دیالکتیک هگل

هگل (1770-1830)فلسفه دیالکتیک را مطرح کرد.بر آن اساس،تضادها به عنوان منشا و ریشه اصلی همه تغییرات محسوب می شود.

دیدگاههایی درباره مزایای هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی ارائه شده که به این دیدگاهها اصطلاحا تز گفته می شود. بر این اساس تمام استفاده کنندگان صورتهای مالی در تمام کشورها دارای نیازهای یکسانی هستند که معاملات اقتصادی را برحسب  واژه های حسابداری در هر شرایط و با استفاده از روشهای مشابه اندازه گیری می کنند.

در مقابل این دیدگاه آنتی تز بوجود می آید که اعتقاد بر این است حسابداری در نتیجه محیط منحصر به فرد شکل می گیرد و همه شرایط را نمی توان هماهنگ کرد و جنبه مخالف و متقابل با تز را ایجاد می کند.

دردیدگاه سنتز دوره ای از تضادها بوجود می آید و به واسطه مطابقت تز و آنتی تز،ناسازگاری را بر طرف می کند.(لازم به ذکر است که سنتز خود تز جدیدی می شود و آنتی تز دیگری می گیرد و این فرایند مستمر و هوشمند ادامه می یابد)

اسلاید 4 :

سه نظریه در باب ناسازگاری ها (مطهری ،1362) مطرح است.

نظریه اول:

ناسازگاری امری سطحی  محسوب می شود.از این رو،این ناسازگاری نقش اساسی در ساختمان و بافت عالم ندارد.

نظریه دوم:

ناسازگاری ها، یک سلسله امور سطحی  نیستند بلکه سلسله امور اساس در ارکان عالم است اما نه به اینگونه که هست به این معنی که جهان ممکن ،باید جهانی باشد که در آن این تضادها اساسا وجود نداشته باشد و همه پدیده ها موافق و سازگار باشد.

نظریه سوم:

ناسازگاریها صرفا جنبه سطحی ندارند و چنین نیست که هیچ نقش اساسی در ساختمان عالم نداشته باشند، ولی در عین حال ناسازگاری هم نقش اساسی دارند و هم  نقش بایستنی و وجودشان در نظام عالم ضروری است. به اعتقاد هگل و ملاصدرا، نظریه سوم مناسب ترین نظریه است چون حرکت بدون مخالفت امکان پذیر نیست، یعنی هر حرکتی آن وقت می تواند وجود پیدا کند که مانعی بر سر راهش باشد، هر حرکتی میان دو نیرو واقع می شود یکی نیروی سوق دهنده و دیگری نیروی مانع شونده است که البته نیروی محرک هم می تواند در درون و در داخل متحرک و هم در خارج و بیرون آن باشد.

اسلاید 5 :

هم ریختی

واژه هم ریختی بیشتر در رشته های ریاضی ، شیمی، زیست شناسی کاربرد دارد و در سازمانها و نهادها به منظور تشریح علل(شباهت میان ارگانیسم های مختلف ناشی از همسوسازی ) تعریف می شود . به بیان ساده تر ، سازمان برای تطبیق با ویژگی های سازمان دیگر ، خود را مشابه آن کند.

می توان گفت که همگرایی و همسوسازی حسابداری در راستای این مطلب انجام
می گیرد. در واقع هم ریختی ،اساس نظریه های نهادگرا می باشد.بر اساس این نظریه فرض بر این است که ساختار و رویه های مدیریتی انتخاب می شود که از نظر اجتماعی و قانونی مشروع و مواجه است.

در عرصه حسابداری ممکن است کشورها، روشها و استانداردهای حسابداری خود را با روشهای مناطق دیگر همسو کنند. گاهی این همسویی از طریق توافقات دو جانبه ،گاهی از طریق ویژگی های مشترک و گاهی به واسطه نزدیکی جغرافیایی به یکدیگر انجام شود.کارپنتر و فروز(2001) معتقدند که بر اساس این نظریه ، مهم آن است که مقبولیت قانونی و اجتماعی اقتباس روشها ،از سوی نهادهای برون سازمانی صورت گیرد. حتی اگر این کار موجب پذیرش رویه های نامناسب شود.

اسلاید 6 :

سازمانها تمایل دارند تا بیشتر بر اساس روندها و اثرات اجتماعی غالب عمل کنند، در غیر این صورت مشروعیت خود را از دست می دهند. معمولا چنین تناظری بر اساس سه رویکرد تناظر اجباری، تناظر تقلیدی،تناظر دستوری انجام می شود.

در تناظر اجباری، سازمانها تحت فشارهای برون سازمانی هستند .این فشارها یا از طریق سازمانهای که آن سازمان به آن وابسته است و یا ازطریق عوامل دیگر نظیر انتظارات فرهنگی نشات می گیرد.

در تناظر تقلیدی، سازمانها به تقلید از سازمانهای مشابهی می پردازندکه تصور می کنند مشروعیت و یا موفقیت بیشتری برای آنها ایجاد می کنند.

در تناظر دستوری ، این موضوع شناسایی می شود که چگونه افراد در سازمان تلاش  می کنند تا فرهنگ مشارکتی خود را افزایش دهند.این کار معمولا از طریق آموزش رسمی در دانشگاهها و استفاده از مدلهای نظری جدید ناشی می شود.

اسلاید 7 :

مفهوم دانش /قدرت فوکو

3مضمون عمده قدرت ، حقیقت، خود یا به تعبیری علم ، سیاست و اخلاق استخراج کرد:

محور اول : درک انسان معاصر از حقیقت چگونه شکل گرفته و به صورت کنونی در آمده است.به طور کلی ما از طریق درکی تصویر خود را می سازیم که این علوم به عنوان حقیقت به ما میدهند و دیگران را به عنوان رفتارها تعاملات اجتماعی خود مشخص کرده و موضوعیت می بخشیم.

محور دوم : درک قدرت و سیاست در عصر حاضر و چگونگی نقش آفرینی آن در شکل دهی به ما، تصویر ما از خود و چگونگی اعمال نقش آن در شکل دهی به افرادی مورد توجه واقع می شود که در تعامل با ما هستند . البته فوکو، از این باب به مساله سیاست و قدرت علاقه مند شد که دریافت دانش رابطه تنگاتنگ با قدرت دارد.

بر اساس این دیدگاه نهادینه سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی فرایندی سیاسی و بر گرفته از قدرت افراد ذینفع و دست اندرکاران سازمان یافته است.

اسلاید 8 :

فوکو (1991) معتقد است که سیستم های اعتقادی به موازات آن که مورد پذیرش عمومی قرار می گیرند، فرصت و قدرت می یابند تا به دانش مشترک تبدیل شوند و تعیین کنند که چه چیزی درست ، غلط ، عادی یا اشتباه است.قدرت برگرفته از تمام سلسله مراتب می باشد و نوعی حالت ارادی و طبیعی (ونه تحمیلی)دارد.

منظور فوکو از عبارت دانش/قدرت :که قدرت و دانش را نباید به صورت جدای از هم مورد مطالعه قرار داد. حتی از رابطه میان دانش و قدرت نیز       نمی توان چندان سخنی گفت زیرا قدرت و دانش به سهولت قابل تفکیک از هم نیستند. قدرت نه در کار جلوگیری از دانش، بلکه در کار ایجاد آن است. انتقادی که به این طرز تفکر شده است این است که تصور فوکو از قدرت بیشتر در دفاع از قدرت است تا در برابر آن و به همین دلیل، در عین حال که تصور او از قدرت ،آن چنان که در تحلیل وی آمده در راستای آشکار کردن بی عدالتی است.

اسلاید 9 :

مواردی که در رابطه با هماهنگ سازی وجود دارد عبارتند از :

پدیده نئولیبرالیسم به دنبال خصوصی سازی و ایجاد رقابت است که در آن بازارهای آزاد موجب کارایی و توزیع منصفانه منابع اقتصادی می شود .از این رو به حسابداران توصیه می شود که نقش خود را به صورت ثبت صحیح ،اندازه گیری دقیق و گزارشگری بی طرفانه بر عهده گیرند.در نتیجه ،نئولیبرالیسم معتقد به وجود مدل دوگانه حسابداری نیست. شرکتهای بزرگ بین المللی و خدماتی حسابداری نیز از عدم وجود مدلهای دوگانه استقبال می کنند.

بر این اساس ، استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی باید سازگار با نظریه فرهنگ آزاد باشد. مشکلات اندازه گیری و گزارشگری حسابداران در سراسر دنیا مشابه است و از این رو ، وظیفه حسابداران،ارائه اطلاعات مفید و قابل مقایسه در سطح بین المللی می باشدکه در این صورت ،  موجب می شود تا سازمانهای جهانی نظیر سازمانهای تجارت جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صندوق       بین الملل پول و بانک جهانی در یک راستا قرار گیرند.

اسلاید 10 :

طرفداران هماهنگ سازی استاندارد های بین المللی حسابداری وجود چنین استانداردهایی را موجب ایجاد چندین منفعت برای شرکتهای چندین ملیتی تلقی می کنند. اجتناب از تهیه ،گزارشهای چندگانه و راحتی در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ،موجب پیشگیری از وقوع هزینه های مضاعف می گردد .

مندیس و دیگران (2002)معتقدند که اختلاف بیان استانداردهای بین المللی حسابداری و استانداردهای ملی حسابداری ،روز به روز کمتر و امکان مقایسه میان عملکرد شرکتها در چندین کشور فراهم خواهد شد.بدین طریق،مصونیت سرمایه گذاران بیشتر و تسهیم منابع در بازارهای مالی بین المللی به گونه   مناسب تری انجام می شود .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید