دانلود مقاله اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری نوجوانان پسر دوره متوسطه دوم اصفهان

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان

چکیده:

هدف این پژوهش اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر اصفهان در سال ۹۳-۹۴ بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر اصفهان بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(۱۵نفر) و گواه(۱۵نفر) قرار گرفتند. ابتدا پرسشنامه اهمال کاری تاکمن((۱۹۹۱ اجرا و پس از انجام ۸ جلسه مداخله گروهی ، پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. تحلیل داده ها از طریق کوواریانس نشان داد که مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری نوجوان پسر تاثیر معنی دار داشته و باعث کاهش اهمال کاری آن ها شده است(.(F=12.85, P<0.05

واژه های کلیدی
مصاحبه انگیزشی، اهمال کاری، نوجوان

مقدمه:

رشد در دوره نوجوانی متاثر از عوامل ژنتیک، زیستی، محیطی و اجتماعی می باشد. نوجوان یک دوره گذر میان دوران کودکی و بلوغ جسمانی را می گذراند، اجتماع از او می خواهد که به عنوان یک فرد رشد یافته، مستقل، خلاق و مولد جایگاه خویش را در جامعه باز کند، روابطش را با همسالان و بزرگسالان تغییر دهد و سازگاری جنسی و آمادگی شغلی داشته باشد و علاوه بر آن بکوشد هویتی برای خود کسب کند (پسندی،.(۱۳۸۹ استرس های این دوره، انگیزه نوجوان برای فعالیت را کم می کند. یکی از پیامدهای کمبود انگیزه، به تعویق انداختن کارها و اهمال کاری می باشد.

اهمال کاری عبارت است از یک تمایل روزانه در به تعویق انداختن کارها با وجود آگاهی از نتایج منفی آن(استیل،.(۲۰۰۷ اهمال کاری به عنوان یک خصیصه ی شخصیتی، می تواند هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در نظر گرفته شود که به هنگام تاثیر اهمال کاری بر انگیزش شخص، علت بودن آن مورد تاکید است. اهمال کاری از عوامل گوناگونی مانند اعتماد به نفس پایین، نداشتن طرح و برنامه کاری، عدم توانایی در مدیریت زمان، ترس از عدم موفقیت، احساس حقارت، مشکل در شروع نمودن کار، اضطراب و افسردگی تاثیر می پذیرد و چون پرخوری، عدم تحرک بدنی و سیگار کشیدن جنبه ای فراگیر دارد و با این که مردم به زیان های آن آگاهی دارند، بی توجه از کنار آن می گذرند. از طرف دیگر، پایه ی نظری و تجربی

تحقیقات اهمال کاری هم ضعیف تر از دیگر سازه های روان شناسی است و این در حالی است که اهمال کاری پدیده ای رایج است و می تواند منجر به استرس و بیماری شود(دویت و اسچوونبرگ۱،.(۲۰۰۲ در این زمینه فراری(۲۰۰۲)۲ نشان دادند که بیش از %۲۰ بزرگسالان دچار اهمال کاری مزمن در کارهایشان هستند و این در بین دانش آموزان و دانشجویان بین ۷۵ تا %۹۵ تخمین زده شده است(استیل،.(۲۰۰۷

به نظر می رسد کارهایی که دانش آموزان در وظایف تحصیلی خود به تعویق می اندازند عبارت از تعلل در آماده کردن و ارائه دادن تکالیف، کامل کردن پروژه ها، انجام دادن تکالیف خانگی و حتی آماده شدن برای امتحانات می باشد. در آموزش و پرورش اصطلاح اهمال کاری تحصیلی به طور معمول برای اجتناب و به تاخیر انداختن کارهای تحصیلی اشاره دارد(حسین و سلطان۳،.(۲۰۱۰ اهمال کاری در وظایف تحصیلی باعث به وجود آمدن مشکلاتی هم می شود که در تحقیقات مختلفی آن ها را به طور اولیه و ثانویه بیان کرده اند مانند کاهش موفقیت دانش آموزان، افزایش مشکلات روانی و جسمانی( فراری و پیچل۴،.(۲۰۰۸ اضطراب(انووگیوز۵،(۲۰۰۴، بی نظمی، سردرگمی و وظیفه شناسی(ریویت۶،.(۲۰۰۷

اهمال کاری، با توجه به پیچیدگی و مولفه های شناختی، عاطفی و رفتاری آن، تظاهرات گوناگونی دارد؛ از آن جمله می توان به اهمال کاری تحصیلی (هیل، چاپوت و بارال ۷،(۱۹۸۷، اهمال کاری در تصمیم گیری(ایفرت و فراری۸،(۱۹۸۹، اهمال کاری روان رنجورانه (الیس و ناوس۹،(۲۰۰۰ و اهمال کاری وسواس گونه(فراری۱۰،(۱۹۹۱ اشاره کرد. متداول ترین شکل آن در حوزه تعلیم و تربیت، اهمال کاری تحصیلی است(به نقل از نامیان و حسینچاری،.(۱۳۹۰ افشار((۱۳۹۳ در پژوهشی به تاثیر آموزش گروهی مشاوره انگیزشی بر اهمال کاری و اشتیاق تحصیلی نوجوانان پرداخته و بیان می دارد که مشاوره انگیزشی بر اهمال کاری و اشتیاق تحصیلی نوجوانان اثربخش می باشد.

میلر و رولنیک(۲۰۰۲)۱۱ معتقدند که تغییر مانند پازل از چندین قطعه تشکیل شده است. یکی از راه هایی که می توان قطعات را کنار هم چید، این است که انگیزه را به عنوان اساس فرایند تغییر تصور نمود. ایجاد انگیزه در دانش آموزان به منظور تغییرات یکی از مهمترین وظایف کادر آموزشی است. یکی از شیوه های مقابله با دانش آموزان بی انگیزه برای تغییرات رفتاری، مصاحبه انگیزشی است. روش بالینی مصاحبه انگیزشی اولین بار در سال ۱۹۸۳ به عنوان مداخله و نوعی درمان کوتاه مدت برای درمان معتادان به مشروبات الکلی که در آن انگیزه بیمار، مانع رایجی محسوب می شد، طراحی گردید. در آغاز سال ۱۹۹۰ در سایر اختلالات مربوط به سلامتی به ویژه بیماری های مزمن که در آن ها تغییر رفتار عامل مهم و انگیزه، چالشی معمول است، مورد آزمایش قرار گرفت.استفاده از مصاحبه انگیزشی در دنیا به سرعت پیشرفت می کند به طوری که در طی سه سال تعداد انتشارات در این زمینه به طور تقریبی دو برابر شده است(نویدیان و همکاران،.(۱۳۹۰

در تازه ترین کتاب، مصاحبه انگیزشی در مراقبت سلامت، رولینک و همکاران((۲۰۰۷ سه سبک ارتباطی(جهت دهی، دنباله روی و هدایت) و سه ابزار ارتباطی اساسی در این سبک ها(پرسیدن، گوش دادن و اطلاع دادن) را توصیف می کنند. هر یک از سبک های ارتباطی با برخی از موقعیت ها به خوبی سازگار است و با سایر موارد سازگار نیست. سبک جهت دهی یعنی متخصص، تخصص خود را اغلب به شکل نصیحت یا طرحی برای انجام عملی نشان می دهد. این فرایند به شکل حل مساله است. جهت دهی فرد معمولا در جهت تغییر است. پیام ضمنی این سبک این است که ” من برای حل این موقعیت نظراتی دارم”. در سبک دنباله روی، وقتی مراجع حوزه ای را بررسی می کند، متخصص راهنمایی مراجع را دنبال می کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد