دانلود مقاله اقتصاد

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان

اقتصاد


مقدمه :
از هدفهاي مهم دولتها و سياستگذاران نظام اقتصادي هر كشور تلاش درجهت توزيع مطلوب درآمد است تا درآن صورت قسط و برابري نسبي در جامعه حكمفرما گردد. توزيع درآمد به عنوان يك اهرم قدرتمند اقتصادي ريشه در بسياري از بخشهاي اقتصادي دارد ارتباط درآمد با فقر از يك طرف و رابطه آن با توسعه از طرف ديگر و نگرانيهائي كه در كشورهاي روبه توسعه نسبت به بي عدالتي اقتصادي وجوددارد سبب رشد اختلاف و ناباوري نسبت به تحقق برنامه‌ها و هدفهاي نظام مي‌شود. توسعه اقتصادي و توزيع درآمد مقوله‌هاي وابسته به هم هستند و عامل سومي نيز كه اشتغال است با هر دوي اين‌ها درارتباط متقابل است , درآمد حاصل از اشتغال سبب تسريع روند توسعه اقتصادي مي‌گردد.


توزيع درآمد نه تنها از موضوع‌هاي اقتصادي است بلكه از شاخصهاي مهم اجتماعي و سياسي نيز تلقي مي‌شود. شناخت الگوي توزيع درآمد مستلزم آگاهي از نيازهاي اساسي آحاد جامعه , درجه توسعه و رشد جامعه و ميزان برخورداري مردم از نتايج الگوي مورد نظر است.
توزيع درآمد به بيان سهم افراد جامعه از درآمد ملي مي‌پردازد و درجه نابرابري افراد را تشريح مي‌كند. در نتيجه با مشخص شدن ميزان نابرابريها , تصميم گيرندگان مسائل اقتصادي كشور به فكر كاهش نابرابريها با استفاده از سازوكارهاي مناسب خواهند بود.


در اين تحقيق سعي داريم كه به نحو توزيع درآمد از ديدگاه اسلام عوامل برابري و نابرابري توزيع درآمد و توزيع درآمد درايران بپردازيم.
روش تحقيق ما روش كتابخانه‌اي است يعني يكسري كتب و مقالات را كه مطالبي را براي كمك به اين پروژه داشته اند مطالعه كرده و سپس قسمتي از مطالب را از منابع اصلي ارجاع داديم و در مورد منابع فرعي تنها مطالعه آنها به روشن كردن ذهن ما كمك كرد.


فرضيه ما در اين تحقيق عبارت است از اينكه نظام توزيع درآمد كشور قانونمند و برنامه ريزي شده نبوده و با ايجاد يك نظام هدفدار و قانونمند , نظام توزيع درآمد در كشور , بايد به طور ساختاري بهبود يابد و با پي بردن به عامل‌هاي اصلي پيدايش فقر درجهت رفع و ريشه كني آن اقدام گردد.


تعاريف و مفاهيم :
تعريف توزيع درآمد :


منظور از توزيع درآمد , مقدار درآمدي است كه به اقشار جامعه تعلق مي‌گيرد.
واحدهاي دريافت كننده درآمد :


هر فرد در جامعه دريافت كننده درآمد است. مجموعه افراد خانواده كه در فعاليت‌هاي اقتصادي دخالت دارند، فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان موجب مي شود كه درآمدشان از خانوارهاي ديگر بيشتر باشد.1 توزيع مقداري يا شخصي درآمد :
متداولترين روش بررسي توزيع درآمد اين است كه مشخص شود كه اشخاص يا خانوارها از كل درآمد چه سهمي دارند و به چگونگي كسب درآمد كاري ندارند. در اين روش تمام افراد جامعه بر حسب درآمد شخصي‌شان از پائين به بالا طبقه بندي مي‌شوند سپس كل جمعيت، به گروه‌ها و اندازه‌هاي مشخص تقسيم گشته و بعد از اين سهم‌ها را با هم مقايسه مي‌كنند. 2


توزيع درآمد از ديدگاه اسلام :
ازديدگاه اسلام لازم است كه به 4 شاخص توجه شود :
1- توزيع در نظام اقتصادي اسلام به گونه اي است كه انگيزه‌هاي توليد را از افراد نمي‌گيرد چون هركس مي‌تواند از حاصل تلاش خود بهره بگيرد و از طرفي با وجود توانايي بر تلاش اقتصادي بدون جهت چيزي از درآمد جامعه به او تعلق نمي‌گيرد.


2- تخصيص عوامل توليد به بهترين شكل انجام مي‌گيرد. محدوده توليدات مباح از محدوده توليدات واجب و حرام و شغلهاي مستحب و مكروه را بايد جدا نمود. صحيح‌ترين تخصيص منابع , توسط سازوكار قيمتها ايجاد مي‌گردد. به گونه‌اي كه براي مصرف كننده , توليد كننده , عرضه كننده و عوامل توليد بالاترين فايده به وجود مي‌آيد. توليد كالاهاي حرام و مواد مكروه و مصرف آنها موجب فساد شمرده شده و نظام را از كارائي باز مي دارد.


3- با توجه به انواع محدوديتهايي كه در توزيع وجود دارد شغل‌هاي حرام و معاملات حرام و باطل و لزوم پرداخت مالياتها و نظارت دولت اسلامي زمينه‌اي براي انحصار در درازمدت پديد نمي‌آورد تا امكان فعاليت از ديگران گرفته نشود.


4- با در نظر گرفتن نياز به عنوان يكي از زمينه‌هاي تحقق مالكيت , ديگر كسي به واسطه ناتواني و فقر از داشتن زندگي مناسب محروم نمي‌گردد. البته در اقتصاد اسلامي به توزيع عادلانه منابع قبل از توليد و همچنين توزيع بعد از توليد نيز توجه ويژه‌اي شده است.
آنچه كه در اسلام به آن تأكيد شده است , رفع نياز نيازمندان است. بدين معني كه براي فقرا و درماندگان سهمي در درآمد ثروتمندان در نظر گرفته شده است كه آنان را در اموال اغنيا شريك مي‌داند. 1


عوامل مؤثر بر نابرابري توزيع درآمد :
عواملي كه باعث توزيع نابرابر درآمد مي‌شوند به صورت زير مي‌باشند كه به علت محدوديت در تعداد صفحات تحقيق از توضيح آنها مي‌گذريم كه فقط به ذكر نام آنها مي‌پردازيم.
سازوكار بازار , تبعيض , شرايط خانوادگي و محيطي , برخورداري از عوامل توليد , هزينه توزيع برابر درآمد , سن و جنس , چگونگي تعيين درآمد كاركنان , تفاوت‌هاي ميان بهره‌وري كشاورزان و بقيه بخشهاي اقتصادي ( تفاوت درآمد شهري و روستايي ) , سطح اشتغال , مليت و منشأ قومي , آموزش و پرورش و بهداشت عمومي .
كه در اين ميان مؤثرترين عامل بر توزيع نابرابر درآمد سطح اشتغال است.
مكانيزم توزيع درآمد :


توزيع درآمد از دو طريق انجام مي‌گيرد : 1) از طريق بازار 2) بدون دخالت بازار
توزيع درآمد از طريق بازار :

سرمايه , نيروي كار و زمين از عوامل اصلي توليد مي‌باشند. اين عوامل به وسيله سرمايه‌داران , كاركنان و زمين داران در بازار عوامل جهت توليد كالاها و خدمات به متقاضيان عرضه مي‌شود. استفاده كنندگان از عوامل توليد در قبال استفاده خود به صاحبان توليد به ترتيب سود ,مزد و رانت پرداخت مي‌كنند.
توزيع درآمدبدون دخالت بازار :


توزيع درآمد از طريق بازار ممكن است عادلانه نباشد در اين گونه مواقع دولت بايد و با استفاده از ابزارهاي مناسب تعديل لازم را در توزيع درآمد ايجاد كند. راههائي كه دولت به وسيله آنها روي توزيع درآمد اثر مي‌گذارد , عبارت است از :
الف ) سياست توزيع مجدد منابع توليد


ب ) استفاده از ابزارهاي مالي جهت توزيع مجدد درآمد
ج ) دخالت مستقيم در بازار و دستكاري قيمتهاي نسبي به گونه‌اي كه به نفع گروهي خاص از جامعه باشد.
ابزارهاي توزيع مجدد درآمدها عبارتند از :


مالياتها و يارانه‌ها , كنترل قيمتها , قانون حداقل دستمزدها , گسترش اشتغال , گسترش خدمات عمومي , توزيع مجدد دارائيها و افزايش بهره‌وري در مشاغل كوچك شهري و نوسازي شيوه‌هاي توليد روستايي.
توزيع برابر درآمد ( راه حل ) :
براي اينكه توزيع درآمد به صورت مناسب و عادلانه صورت گيرد بايد اين توزيع به صورتي انجام شود كه مجموع مطلوبيت حاصل از آن براي جامعه در كل حداكثر باشد كه اين موضوع با برابر قرار دادن مطلوبيت نهايي همه افراد جامعه حاصل مي‌شود. اگر تابع مطلوبيت افراد برابر باشد جهت ايجاد برابري دو فرد كافي است درآمدها به صورت برابر بين دوفرد تقسيم شود. حق فطري هر شخص با توجه به ثمرات كار و تلاش او تعيين گردد به اين صورت كه با دخالت دادن شايستگي و قيمت گذاري عوامل در بازار , از توزيع , حمايت اخلاقي نمايد. نابرابريهاي

حاصل از تفاوتهاي ذاتي در توانايي كسب درآمد , رحجان فردي در انتخاب بين درآمد و فراغت و در ميزان صرفه جويي مورد قبول بوده و نابرابريهايي كه از وراثت , فرصتهاي متفاوت آموزشي و موقعيت خانوادگي حاصل مي‌آيد مردود شمرده شود. توزيع درآمد با توجه به لحاظ نمودن موقعيت نسبي افراد جامعه با مسئله عدالت ارتباط داشته باشد و مبتني بر معيارهاي اخلاقي و ارزشي باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد نقش اقتصاد در سیاست خارجی جهوری اسلامی

word قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
نقش اقتصاد در سیاست خارجی جهوری اسلامیفصل اول کلیات تحقیقمقدمه روابط خارجی ایران در طول تاریخ به جز دوره هایی کوتاه همواره با تنش ، درگیری و جنگ روبه رو بوده است . ایران در این دوره طولانی از تاریخ خود با قدرت های بزرگ و یا با قدرت های درجه 2 و 3 منطقه ای و فرا منطقه ای درگیر بوده است تاریخ ایران از نخستین رو ...

دانلود مقاله بررسی رابطهی بین مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی : موردی ایران

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیده:انرژیهای تجدیدپذیر با محیطزیست سازگاری بیشتری داشته و تهیهی آنها آلایندگی زیستمحیطی ناچیزی دارند و از آن-جایی که تجدیدپذیر هستند برای آنها اتمام نزدیکی قابل تصور نیست. از طرف دیگر ضرورت استفاده از انرژی برای رشد و توسعه در کنار مسائلی مانند انتشار گازهای گلخانهای باعث شده است که کشورها به دنبال توسعهی ا ...

دانلود مقاله بررسی فنی و اقتصادی بازتوانی کامل نیروگاه بخار بندرعباس

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
چکیدهبازتوانی به ا ضافه کردن وا حد( ھای) توربین گاز به سیکل ب خار وÇ ستفاده از حرارت گاز ھای خرو جی توربین ( ھای) گاز به من ظور بالا بردن راندمان کلی سیکل و افزایش ظرفیت نیروگاه ،گفته مـیشـود.در ایـن تحقیـقÇ نواع روش ھای بازتوانی شامل گر مایش آب تغذ یه ، جع به ھوای داغ ، استفاده از بویلر کمکی و بازتوانی کامل، ...

دانلود مقاله اقتصاد مقاومتی؛ راهکار عبور از تحریم ها ( مطالعه موردی : کشور جمهوری اسلامی ایران )

word قابل ویرایش
19 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهامروزه از گزینه تحریم اقتصادی به عنوان مکانیسم و ابزاری برای تعقیب اهداف سیاست خارجی کشورهای استفاده می گردد. اعمال تحریم های یک جانبه و محدودیت های مالی و تجاری، همواره یکی از ابزار های فشار به کشور جمهوری اسلامی ایران بوده است. با تشدید تحریم های بین المللی و فشارهای اقتصادی به کشور جمهوری اسلامی ایران ...

دانلود مقاله تحلیل آثارتحریمهای نفتی بر اشتغال صنعتی در اقتصاد ایران رویکرد اقتصاد مقاومتی

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهتغییرات اشتغال از دیرباز یکی از مهمترین متغیرهای مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران هر کشور بوده است. کاهش درآمدهای نفتی ایران تحت تاثیر تحریمهای نفتی در سالیان اخیر، تولیدات بخش صنعت را با نوسان مواجه ساخته و اشتغال در این بخش را تحت تاثیر قرار داده است. لذا جهت دستیابی به یک اقتصاد مقاوم لازم است اثر ...

دانلود مقاله ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی برقی کردن راه آهن محور زاهدان – تهران ( با روش ارزش خالص فعلی )

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
راه آهن نقش اساسی در حمل و نقل داخلی و منطقه ای دار است که می تواند حجم ترافیـک سـنگینی را بـا کمتـرین آلودگی صوتی و هوا جا به جا کند. حدود هفتاد سال پیش رقابت بین لکوموتیوهای بخار و دیزل الکتریـک منجـر بـه پیروزی لکوموتیوهای دیزل الکتریک شد. امروزه سؤال در مورد انتخاب لکوموتیوهای دیزل الکتریـک و برقـی اسـت ک ...

دانلود مقاله امکان سنجی اقتصادی استفاده از سیستم تولید همزمان ( CHP ) برق و حرارت در یک مجتمع ساختمانی مطالعه موردی

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدهنیروگاه های کوچک تولید همزمان برق و حرارت و سرما یکـی از راه حـل - های افزایش راندمان مصرف انرژی سوختهای فسیلی و صـیانت از منـابع و محیط زیسـت مـی باشـد . موقعیـت یـک سـاختمان آموزشـی ( انسـتیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران واقع در پردیس شماره2 امیر آباد) با زیر بنای 28 هزار متر مربع در تهران با توجه به نیاز ...

دانلود مقاله شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای

word قابل ویرایش
37 صفحه
21700 تومان
چکیدهامروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقـهای در منـاطق مختلـف جهان تجربه میشود. در منطقهای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقهای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلـیج فـارس“ قـرار دارند که بالقوه میتوانند شرکای طبیعـی تجـاری ایـران قلمـداد شـوند. نگـاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عض ...