دانلود مقاله انواع زمانها در انگلیسی

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

انواع زمانها در انگلیسی

۱- زمان حال ساده : Present tense
تعریف : عملی است که به صورت عادت یومیه (habit) یا رسم و رسوم ( custom ) انجام می گیرد و به طور دائم به وقوع می پیوندد .فرمول کلی این زمان به صورت زیر است که فرم مشابهی مانند مصدر دارد :

مفعول + فعل زمان حال + فاعل
برای منفی و سؤالی کردن این زمان از دو فعل کمکی do و does استفاده می کنیم .
Statement : He plays in the yard .
Question : Does he play in the yard ?
Short answer :
Yes , he does .

No , he does not. (doesn’t)
علامت : اگر قید زمان جمله ای every …. ( day , week , month ) , once a week , on Mondays باشد أن جمله زمان حال ساده است. اگر یکی از قیدهای تکراری که عادتی را در زمان حال نشان دهد در جمله وجود داشته باشد آن جمله زمان حال ساده است . قیدهای تکراری عبارتند از :

Always …………… all of the time
Usually …………… most of the time
Often …………… much of the time
Sometimes …………… some of the time
Seldom …………… almost never
Never …………… not at any time

محل قرارگرفتن قیدهای تکرار قبل از فعل اصلی و بعد از افعال to be می باشد .
He always drinks tea . He is always busy .
از علامت های دیگر این زمان :

once a week , on Fridays , on and off , once in a while .
: Spelling Notes
1- افعالی که به : (z , o , x , ch , sh , ss ) ختم شوند در سوم شخص مفرد es می گیرند .
Kiss ————— Kisses watch ————- Watches
Rush ————– rushes box —————- boxes
Go —————– goes buzz ————— buzzes

۲- افعالی که به y ختم شوند در صورتی که قبل از y حرف بی صدا باشد y تبدیل به I شده و سپس os اضافه می گردد : carry ——— carries
اما اگر قبل از y حرف صدادار باشد فقط s می گیرد . say ——- says
یادآوری :

افعال کمکی مانند :
May , might , will , would , can , could , shall , should , must , need , dare , ought to
S نمی گیرند و فعل بعد از آنها نیز s نمی گیرد .
He can go .
درباره فعل Need :
این فعل در دو معنی به کار می رود . اگر معنی ضرورت داشتن بدهد خود این فعل یک فعل کمکی است و در سوم شخص s نمی گیرد و در جمله مثبت به کار نمی رود :

You needn’t work so much .
لازم نبود لمسم کنی . ( اما کردی ) You needn’t ( should , must ) touched me .
اما اگر در معنی احتیاج داشتن به کار رود باید با فعل کمکی دیگری سوالی و منفی شود:
I don’t need that pen .

درباره فعل : Have
اگر have فعل کمکی باشد و یا مالکیت را نشان دهد برای منفی کردن آن از مشتقات do استفاده نمی کنیم. I haven’t seen him .
He hasn’t the ability to do that .

اگر فعل have چیزهای دیگری را به جز مالکیت بیان کند از مشتقات do ‌برای منفی کردن آن استفاده می شود .
We didn’t have any breakfast .

کاربرد زمان حال ساده :
۱- رسوم ، عادات ، و تکرار عمل ( customs , Habits , Repeated actions ) :
I drink 2 cups of tea every morning .
He always studies very hard .

۲- مطالب حقیقی ( Factual statement ) :
Rain falls from the cloud .
Death comes to everyone sooner or later .
3- مطالب کلی ( General statement‌ ):
zahra prefers coffee to tea .
ali is from shiraz .
4- آینده نزدیک ( Future time ) :

عملی که در آینده نزدیک صورت می گیرد به شرطی که قید زمان آینده در جمله ذکر گردد (به ویژه برنامه مسافرت) در این حالت از افعالی استفاده می شود که معنی آمدن و رفتن می‌دهد . مانند :

come , go , arrive , leave , return
The coffee cart arrives in ten minutes .
My sister leaves tomorrow .
5- برای توصیف صحنه ها و وقایع تاریخی :
The Greeks capture the city .

یونانیها شهر را تسخیر می کنند ( تسخیر کردند ).
در اینجا زمان حال ساده انگلیسی و مضارع فارسی با هم تطابق دارند .
۶- عناوین مطبوعات ( The title of the press ):
برای مهم و ارزشمند جلوه دادن موضوعات عناوین روزنامه ها به صورت زمان حال ساده بیان می شود اگرچه عمل در گذشته صورت گرفته است .
Italian Army withdraws .

ارتش ایتالیا عقب نشینی می کند . ( کرد )
۷- ضرب المثلها ( The proverbs ) :

بادآورده را باد می برد . Easy come , Easy go .
8- برای گفتن نمایش یا داستانی مهیج یا یک اپرا و برای گزارش فعالیت های ورزشی :
The phone rings . She picks it up and listens carefully , …
۹- در جملات شرطی :

If you study hard , you will pass your exam .
چند نکته :

۱- شکلهای گذشته مثل would یا had می توانند به مفهوم حال ساده به کار روند .
من می گویم بهتر است صبر کنیم . I would say we had better wait .
2- بعضی افعال هم به شکل حال ساده و هم حال استمراری با تفاوت کمی به کار می روند .
He is living at home . he lives in shiraz .

۳- بعضی از فعلها در خود ماهیت آیندگی دارند .
The prime minister is to visit Canada next month .
نخست وزیر قرار است هفته آینده از کانادا دیدار کند .
۴- با افعالی که قرار ملاقات در آینده را نشان می دهند زمان حال ساده به کار می رود .( Scheduled event )‌
I have a doctor’s appointment on Sunday .

۵- زمان حال ساده با افعال شروع کردن و تمام کردن به کار می رود .
begin , start , end , close , finish , conclude , commence
Final exams begin next week .
The film ends in 2 hours .

۲ – زمان حال استمراری : Present continuous tense
تعریف : برای بیان انجام کاری که به صورت استمرار در لحظه حال انجام می گیرد و هنوز کامل نشده است . برای ساختن آن از فرمول زیر استفاده می کنیم :
am , is , are + v. -ing

این زمان معمولاً با قیود زمانی زیر می آید :
now , at present , at the moment , for the time being , just now, currently , this week, this period , today , temporarily .

You are working hard now .
I am having a Sandwich now .
برای منفی کردن این زمان کلمه ( not ) را بعد از فعلto be می آوریم و برای سوالی کردن آن فعل to be را به اول جمله می آوریم .
She isn’t driving to work .
Is she driving to work ? Yes , she is . / No , she isn’t .

Reading. Am
Are
Is I
You , we , they
He , she , It
نکته (۱) : اگر ابتدای جمله با وجه امری آغاز شود قسمت دیگر جمله زمان حال استمراری خواهد بود .
Listen ! The teacher is talking . (but) look! I hear again .
نکته (۲) : اگر بعد از وجه امری جمله با کلمات here و there آغاز شود باید به جای حال استمراری از حال ساده استفاده کرد . Look ! There goes the bus .

Contractions :

I am ———— I’m They are ——- They’re
He is ———– He’s You are ——– You’re
She is ———– She’s

Spelling Notes :
1- اگر فعلی به e ختم شود هنگام اضافه کردن e , -ing حذف می شود . come — coming
2- اگر یک فعل یک سیلابی به یک حرف بی صدا ختم شود و قبل از حرف بی صدا یک vowel (صدادار) قراربگیرد هنگام اضافه کردن –ing آن حرف دوبل می شود . stop — stopping
3- اگر فعلی به –ie ختم شود هنگام گرفتن ie , -ing تبدیل به y می شود . die ——- dying
کاربرد زمان حال استمراری
۱- عملی که هم اکنون در حال انجام شدن است اما لازم نیست در این لحظه گفته شود .
He is learning English .
I am reading a play by Shakspear .
2- برای توصیف عملی در آینده نزدیک :
I am meeting ali tonight.
امشب به دیدار علی می روم . (خواهم رفت ، می خواهم بروم )
همان طور که ملاحظه می شود در موارد بالا در زبان فارسی به عنوان معادل استمراری انگلیسی از مضارع استفاده می شود .
۳- برای بیان حالت استمرار در آینده :
At 9 , she is doing her homework .
ساعت ۹ مشغول انجام تکالیفش است (دارد انجام می دهد) یعنی قبل از ۹ شروع کرده و در آن ساعت مشغول انجام تکالیفش خواهد بود .
در این مورد در زبان فارسی از شکل مضارع یا از حال در جریان و یا از شکل آینده استفاده می‌شود . حال استمراری در مفهوم فوق می تواند همراه با حال ساده به کار رود .

They are flying over the desert when one of the engines fails .
آن وقتی که یکی از موتورها از کار می افتد ، آنها بر فراز بیابان پرواز می کنند .
چنانکه می بینید در فارسی برای هر دو مورد از شکل مضارع استفاده شده است .
۴- برای نشان دادن عملی که به صورت عادت بکار می رود و معمولاً با قید always همراه است .
جمعه ها همیشه کوه می رود . He is always climbing on Fridays .

افعالی که در زمان حال استمراری به کار نمی روند :
۱ . افعالی که مربوط به حس ( sense ) هستند .این گونه افعال بیشتر به صورت ( involuntary ) یعنی بدون قصد و اراده به کار می روند اما اگر این افعال ( voluntary ) یعنی از روی قصد به کار روند یا نشان دهنده دوره طولانی تری باشند استمرار می شوند این افعال از این قرارند :
Ali is feeling the material . I hear voices .
I am smelling this meat . Your soup taste great .
I feel cold air .
نکته (۱) : اگر see معنی visit یا arrange بدهد و عمل دیدار کردن با قرار قبلی باشد –ing می گیرد . Tom is seeing the town .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد