بخشی از مقاله

انواع زمانها در انگلیسی


1- زمان حال ساده : Present tense
تعريف : عملي است كه به صورت عادت يوميه (habit) يا رسم و رسوم ( custom ) انجام مي گيرد و به طور دائم به وقوع مي پيوندد .فرمول كلي اين زمان به صورت زير است كه فرم مشابهي مانند مصدر دارد :

مفعول + فعل زمان حال + فاعل
براي منفي و سؤالي كردن اين زمان از دو فعل كمكي do و does استفاده مي كنيم .
Statement : He plays in the yard .
Question : Does he play in the yard ?
Short answer :
Yes , he does .


No , he does not. (doesn’t)
علامت : اگر قيد زمان جمله اي every …. ( day , week , month ) , once a week , on Mondays باشد أن جمله زمان حال ساده است. اگر يكي از قيدهاي تكراري كه عادتي را در زمان حال نشان دهد در جمله وجود داشته باشد آن جمله زمان حال ساده است . قيدهاي تكراري عبارتند از :


Always …………… all of the time
Usually …………… most of the time
Often …………… much of the time
Sometimes …………… some of the time
Seldom …………… almost never
Never …………… not at any time


محل قرارگرفتن قيدهای تكرار قبل از فعل اصلي و بعد از افعال to be مي باشد .
He always drinks tea . He is always busy .
از علامت هاي ديگر اين زمان :


once a week , on Fridays , on and off , once in a while .
: Spelling Notes
1- افعالي كه به : (z , o , x , ch , sh , ss ) ختم شوند در سوم شخص مفرد es مي گيرند .
Kiss --------------- Kisses watch ------------- Watches
Rush -------------- rushes box ---------------- boxes
Go ----------------- goes buzz --------------- buzzes


2- افعالي كه به y ختم شوند در صورتي كه قبل از y حرف بي صدا باشد y تبديل به I شده و سپس os اضافه مي گردد : carry --------- carries
اما اگر قبل از y حرف صدادار باشد فقط s مي گيرد . say ------- says
يادآوري :


افعال كمكي مانند :
May , might , will , would , can , could , shall , should , must , need , dare , ought to
S نمي گيرند و فعل بعد از آنها نيز s نمي گيرد .
He can go .
درباره فعل Need :
اين فعل در دو معني به كار مي رود . اگر معني ضرورت داشتن بدهد خود اين فعل يك فعل كمكي است و در سوم شخص s نمي گيرد و در جمله مثبت به كار نمي رود :


You needn’t work so much .
لازم نبود لمسم كني . ( اما كردي ) You needn’t ( should , must ) touched me .
اما اگر در معني احتياج داشتن به كار رود بايد با فعل كمكي ديگري سوالي و منفي شود:
I don’t need that pen .


درباره فعل : Have
اگر have فعل كمكي باشد و يا مالكيت را نشان دهد براي منفي كردن آن از مشتقات do استفاده نمي كنيم. I haven't seen him .
He hasn’t the ability to do that .


اگر فعل have چيزهاي ديگري را به جز مالكيت بيان كند از مشتقات do ‌براي منفي كردن آن استفاده مي شود .
We didn't have any breakfast .


كاربرد زمان حال ساده :
1- رسوم ، عادات ، و تكرار عمل ( customs , Habits , Repeated actions ) :
I drink 2 cups of tea every morning .
He always studies very hard .


2- مطالب حقيقي ( Factual statement ) :
Rain falls from the cloud .
Death comes to everyone sooner or later .
3- مطالب كلي ( General statement‌ ):
zahra prefers coffee to tea .
ali is from shiraz .
4- آينده نزديك ( Future time ) :


عملي كه در آينده نزديك صورت مي گيرد به شرطي كه قيد زمان آينده در جمله ذكر گردد (به ويژه برنامه مسافرت) در اين حالت از افعالي استفاده مي شود كه معني آمدن و رفتن مي‌دهد . مانند :


come , go , arrive , leave , return
The coffee cart arrives in ten minutes .
My sister leaves tomorrow .
5- براي توصيف صحنه ها و وقايع تاريخي :
The Greeks capture the city .


يونانيها شهر را تسخير مي كنند ( تسخير كردند ).
در اينجا زمان حال ساده انگليسي و مضارع فارسي با هم تطابق دارند .
6- عناوين مطبوعات ( The title of the press ):
براي مهم و ارزشمند جلوه دادن موضوعات عناوين روزنامه ها به صورت زمان حال ساده بيان مي شود اگرچه عمل در گذشته صورت گرفته است .
Italian Army withdraws .


ارتش ايتاليا عقب نشيني مي كند . ( كرد )
7- ضرب المثلها ( The proverbs ) :


بادآورده را باد مي برد . Easy come , Easy go .
8- براي گفتن نمايش يا داستاني مهيج يا يك اپرا و براي گزارش فعاليت هاي ورزشي :
The phone rings . She picks it up and listens carefully , …
9- در جملات شرطي :


If you study hard , you will pass your exam .
چند نكته :


1- شكلهاي گذشته مثل would يا had مي توانند به مفهوم حال ساده به كار روند .
من مي گويم بهتر است صبر كنيم . I would say we had better wait .
2- بعضي افعال هم به شكل حال ساده و هم حال استمراري با تفاوت كمي به كار مي روند .
He is living at home . he lives in shiraz .


3- بعضي از فعلها در خود ماهيت آيندگي دارند .
The prime minister is to visit Canada next month .
نخست وزير قرار است هفته آينده از كانادا ديدار كند .
4- با افعالي كه قرار ملاقات در آينده را نشان مي دهند زمان حال ساده به كار مي رود .( Scheduled event )‌
I have a doctor’s appointment on Sunday .


5- زمان حال ساده با افعال شروع كردن و تمام كردن به كار مي رود .
begin , start , end , close , finish , conclude , commence
Final exams begin next week .
The film ends in 2 hours .

2 - زمان حال استمراري : Present continuous tense
تعريف : براي بيان انجام كاري كه به صورت استمرار در لحظه حال انجام مي گيرد و هنوز كامل نشده است . براي ساختن آن از فرمول زير استفاده مي كنيم :
am , is , are + v. -ing


اين زمان معمولاً با قيود زماني زير مي آيد :
now , at present , at the moment , for the time being , just now, currently , this week, this period , today , temporarily .

You are working hard now .
I am having a Sandwich now .
براي منفي كردن اين زمان كلمه ( not ) را بعد از فعلto be مي آوريم و براي سوالي كردن آن فعل to be را به اول جمله مي آوريم .
She isn’t driving to work .
Is she driving to work ? Yes , she is . / No , she isn’t .


Reading. Am
Are
Is I
You , we , they
He , she , It
نكته (1) : اگر ابتداي جمله با وجه امري آغاز شود قسمت ديگر جمله زمان حال استمراري خواهد بود .
Listen ! The teacher is talking . (but) look! I hear again .
نكته (2) : اگر بعد از وجه امري جمله با كلمات here و there آغاز شود بايد به جاي حال استمراري از حال ساده استفاده كرد . Look ! There goes the bus .

Contractions :

I am ------------ I’m They are ------- They’re
He is ----------- He’s You are -------- You’re
She is ----------- She’s

Spelling Notes :
1- اگر فعلي به e ختم شود هنگام اضافه كردن e , -ing حذف مي شود . come --- coming
2- اگر يك فعل يك سيلابي به يك حرف بي صدا ختم شود و قبل از حرف بي صدا يك vowel (صدادار) قراربگيرد هنگام اضافه كردن –ing آن حرف دوبل مي شود . stop --- stopping
3- اگر فعلي به –ie ختم شود هنگام گرفتن ie , -ing تبديل به y مي شود . die ------- dying
كاربرد زمان حال استمراري
1- عملي كه هم اكنون در حال انجام شدن است اما لازم نيست در اين لحظه گفته شود .
He is learning English .
I am reading a play by Shakspear .
2- براي توصيف عملي در آينده نزديك :
I am meeting ali tonight.
امشب به ديدار علي مي روم . (خواهم رفت ، مي خواهم بروم )
همان طور كه ملاحظه مي شود در موارد بالا در زبان فارسي به عنوان معادل استمراري انگليسي از مضارع استفاده مي شود .
3- براي بيان حالت استمرار در آينده :
At 9 , she is doing her homework .
ساعت 9 مشغول انجام تكاليفش است (دارد انجام مي دهد) يعني قبل از 9 شروع كرده و در آن ساعت مشغول انجام تكاليفش خواهد بود .
در اين مورد در زبان فارسي از شكل مضارع يا از حال در جريان و يا از شكل آينده استفاده مي‌شود . حال استمراري در مفهوم فوق مي تواند همراه با حال ساده به كار رود .


They are flying over the desert when one of the engines fails .
آن وقتي كه يكي از موتورها از كار مي افتد ، آنها بر فراز بيابان پرواز مي كنند .
چنانكه مي بينيد در فارسي براي هر دو مورد از شكل مضارع استفاده شده است .
4- براي نشان دادن عملي كه به صورت عادت بكار مي رود و معمولاً با قيد always همراه است .
جمعه ها هميشه كوه مي رود . He is always climbing on Fridays .


افعالي كه در زمان حال استمراري به كار نمي روند :
1 . افعالي كه مربوط به حس ( sense ) هستند .اين گونه افعال بيشتر به صورت ( involuntary ) يعني بدون قصد و اراده به كار مي روند اما اگر اين افعال ( voluntary ) يعني از روي قصد به كار روند يا نشان دهنده دوره طولاني تري باشند استمرار مي شوند اين افعال از اين قرارند :
Ali is feeling the material . I hear voices .
I am smelling this meat . Your soup taste great .
I feel cold air .
نكته (1) : اگر see معني visit يا arrange بدهد و عمل ديدار كردن با قرار قبلي باشد –ing مي گيرد . Tom is seeing the town .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید