دانلود مقاله بررسی اثر تجربه خرید اینترنتی در رفتار مصرفکننده با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی((TAM

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

این مقاله به دنبال بررسی اثر تجربه خرید بر تصور ادراکی مشتری هنگام خرید اینترنتی میباشد. در خریدهای اینترنتی میتوان گروه مشتریان را به دو گروه تقسیم کرد: (۱ مشتریان بالقوه که با تفکر، اولین خرید الکترونیک خود را انجام میدهند. (۲ مشتریان الکترونیک باتجربه که قبلاً خرید الکترونیک انجام داده و اکنون درمورد تکرار خرید تصمیم میگیرند. ممکن است ادراکی که اشخاص را به خرید آنلاین برای اولین بار وادار میکند با اشخاصی که رفتار تکرار خرید از خود بروز میدهند متفاوت باشد. رفتار خرید مشتری ثابت نمیماند چون تجربه کسب شده از خریدهای الکترونیکی گذشته عاملی برای گسترش تجربه میشود. روابط بین ادراکات از تجارت الکترونیک نیز همراه با بسط تجربه تغییر میکند. ضمن اینکه میتوان تأثیر تجربه خرید اینترنتی را برای تمام کاربران ثابت دانست. چون مدلهای کسب و کار الکترونیک به رفتار مشتری الکترونیک وابستگی کامل دارد. مفاهیم ذکر شده برای ارائهکنندگان تجارت الکترونیک استفاده فراوانی خواهد داشت.

واژههای کلیدی: تجارت الکترونیک، مدل پذیرش تکنولوژی((TAM، تجربه خرید اینترنتی، تکرار خرید، رفتار خرید اینترنتی

-۱ مقدمه

تحلیل رفتار مصرفکننده عاملی کلیدی برای موفقیت کسب و کار الکترونیک است. رفتار مصرفکننده در بازار اینترنتی بهواسطه کسب تجربه خرید تغییر میکند.[۱] ممکن است ادراکاتی که مصرفکنندگان را به تصمیمگیری اولیه برای خرید الکترونیک ترغیب میکند تأثیرات متفاوتی برروی تصمیمهای بعدی یا رفتار خرید مجدد آنها داشته باشد چون در هر صورت استفاده از IT ادراک و گرایش های افراد را تغییر میدهد.[۲] در اغلب مطالعات تفاوت در سبک تصمیمگیری و ادراکات که مصرفکننده را به سوی انطباق با اینترنت به عنوان ابزار خرید در بازار آنلاین سوق میدهد، نادیده گرفته شده است.[۳]
درهرحال، رشد روزافزون تجارت الکترونیک مشخصه اصلی رشد رفتار مشتری همراه با دیگر گونههای موقعیت خرید است[۴]رفتار. مشتری ضرورتاً در طول زمان ثابت نمیماند بهطوریکه تجربه کسب شده از موقعیتهای خرید گذشته عاملی برای تغییر ادراک میشوند.[۵] هنگامی که مشتری رفتار خرید را چندین بار تکرار میکند احساس تسلط بر فرایند خرید و

! *!!!æ نویسنده مسئول!!دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تبریز!! ! ç کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تبریز!!

١

شکلگیری تمایلات دلخواه در مورد خرید به وی دست می دهد. [۶] خرید الکترونیکی امکان آشنایی با اینترنت به عنوان کانال خرید و نادیده گرفتن ویژگی هایی که ممکن بود در مراحل قبلی مهم بوده باشد را فراهم میسازد.

هدف اصلی این مقاله تحلیل ادراکاتی است که مشتریان را به خرید در عرصه اینترنت راهنمایی می کند که در این راستا تأثیر تعدیلکننده تجربه خرید الکترونیکی نیز مورد توجه قرار میگیرد. رفتار مشتری به دو گونه تمییز داده میشود: پذیرش تجارت الکترونیک (رفتار ابتدایی یا خرید اولیه) و تکرار خرید یا رفتار متعاقب. مشتریان نیز به دو گروه (۱ مشتریان الکترونیکی بالقوه، افرادی که در نظر دارند اولین خرید الکترونیکی خود را انجام دهند. (۲ مشتریان الکترونیکی با تجربه، افرادی که دست کم یک خرید الکترونیکی انجام دادهاند و در مورد تکرار خرید از این طریق تفکر میکنند[۷]؛ تقسیم میشود. بهطور قطع کاربران بالقوه IT متفاوت از کاربران باتجربهاند، از اینرو تمایلات متفاوتی داشته و تصمیمات متفاوتی برای پذیرش و استفاده اتخاذ می کنند.

دراین مقاله با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی [۸] (TAM) و مشاهدات مدل – استفاده آسان و مفید بودن- و دیگر متغیرها مانند تجربه خرید اینترنتی، خوداثربخشی و نگرش بر رفتار خرید مشتریان در بازارهای الکترونیکی را تبیین خواهیم نمود.

-۲ تجارت الکترونیک

-۱-۲ تعریف

ارائه تعریفی دقیق از تجارت الکترونیک مشکل بهنظر میرسد ولی در یک تعریف کلی، تجارت الکترونیک شامل تعاملات کسب و کار با استفاده از پیشرفتهترین ابزار ارتباطی مانند تلفن، فاکس، پرداخت الکترونیکی، تبادل الکترونیکی اطلاعات و اینترنت است. »تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا عرضه تولیدات و خدمات توسط ابزار الکترونیکی« تعریفی است که WTO از تجارت الکترونیک ارائه کرده است. امروزه موضوع تجارت الکترونیک بیشتر در حوزههای مرتبط با اینترنت مطرح می شود. تجارت الکترونیک تسهیل و اجرای کسب و کار از طریق شبکههای ارتباط الکترونیکی و سیستمهای الکترونیکی را دربر میگیرد. خرید و فروش آنلاین، انتقال الکترونیکی منابع مالی، ارتباطات تجاری و استفاده از کامپیوتر برای دسترسی به منابع اطلاعاتی تجاری نیز در این محدوده قرار می گیرند.[۹]

-۲-۲ نقش اینترنت در تجارت الکترونیک

اینترنت از مهمترین اجزای اقتصاد در سطح جهان است که نقش عمدهای را در تمام زمینههای تجارت الکترونیک ایفا میکند. امکانی را که اینترنت در تسهیل تجارت الکترونیک فراهم میکند غالباً تفاوت فاحشی با دیگر ابزار تجارت الکترونیک دارد. ارائه تعریفی از قبول تجارت الکترونیک بهصورت کامل در مفهوم اینترنت نهفته است. اگر بتوانیم توسعه سریع کامپیوتر و تکنولوژی ارتباط از دور را در دهههای اخیر درک کنیم، جایگزینی سریع و بیوقفه دیگر تکنولوژیها بهراحتی مورد قبول ما واقع میشود. پیش بینی دقیق از آینده مسیر توسعه تکنولوژی امکانپذیر نیست ولی بیشک مشخصه اصلی زندگی مدرن در آینده، اینترنت می باشد.

-۳-۲ پذیرش تجارت الکترونیک توسط مصرفکننده

تحقیقات اخیر درمورد تجارت الکترونیک مشخص میکند که نگرانی کاربران از افشای اطلاعاتشان، اعتماد به فروشندگان و توجه به حریم خصوصی پیشنیازهای قبول تجارت الکترونیک هستند. دلیل تأکید اکثریت مطالعات بر اعتماد بهعنوان پیشنیاز قبول تجارت الکترونیک همین می باشد. برخی ها بر اندازه و اعتبار ادراک شده از فروشگاههای اینترنتی بهعنوان پیشنیاز تأکید دارند. محققان دیگری نیز نشان دادند که آشنایی با اینترنت و گرایش به اعتماد بر اعتماد مشتری تأثیر

٢

میگذارد که درنهایت منجر به خرید و بررسی برای خرید میشود. همچنین عنوان شده است که درک مشتری از میزان امنیت محیط وب نیز در ایجاد اعتماد برای خرید الکترونیک مؤثر است.

خرید و فروش آنلاین زمانی انجام می گیرد که هم ارزیابیهای مشتریان از IT و هم اعتماد بهراحتی خرید و فروش، همزمان با یکدیگر بهوقوع بپیوندد. »سهولت استفاده درک شده« و »سودمندی درک شده« مفاهیمی هستند که بهمراه »اعتماد« بهعنوان عناصر کلیدی پذیرش تجارت الکترونیک در این راستا بیان میشوند.[۱۰]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد