بخشی از مقاله


چکیده

منابع انسانی و بهره گیری شایسته و بجا از آن ، از مهمترین و کارآمدترین راه های رهایی از تنگناها و دشواری های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر آموزش های ضمن خدمت کارکنان در توانمندسازی و رضایت شغلی آنان است . روش تحقیق تحلیلی و توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی رشت که در کلاس های ضمن خدمت حداقل دو دوره شرکت کرده اند می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق ، نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. حجم نمونه نیز بر اساس جدول کرجسای ، مورگان و کوهن 240 تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تجریه و تحلیل آماری از آزمون تی، ویل کاکسون و ضرایب مربوط به آن و کاربرد نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد آموزش ضمن خدمت بر رضایتمندی شغلی و توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به میزان %27 تاثیر گذار بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد برگزاری دوره های آموزشی با وضعیت موجود تاثیر منفی بر رضایتمندی و توانمندسازی آنان دارند.

واژگان کلیدی: توانمندسازی، رضایت شغلی، دوره های آموزشی، دانشگاه

مقدمه:


توانمندسازی منابع انسانی یک نگرش مدرن از انگیزش شغلی است که به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان بوده و موقعیت و فرصت هایی را برای رشد و شکوفایی استعدادها و شایستگی کارکنان فراهم می کند. علاوه بر آن توانمندسازی نگرش مثبت در کارکنان به شغل و سازمانشان ایجاد می کند(یعقوبی، .(1611 :2011

توانمندسازی کارکنان، سازمانها را قادر می سازد تا هر چه بیشتر انعطاف پذیرتر و پاسخگو باشند و همچنین می تواند منجر به بهبود عملکرد فردی و سازمانی گردد. در همین راستا می توان عنوان کرد که توانمندسازی کارکنان، امری مهم و حیاتی برای نوآوری و اثربخشی سازمانی است( براید، 2010، .(584

در دنیای معاصر بیش از هر زمان دیگر بقا و دوام سازمانها در گرو تعادل بین روش های اجرای کار در سازمان با تغییر و تحولات و نوآوری های فرا سازمانی است . در این میان شاید از جمله مسئله ای که اکثر صاحبنظران مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در خصوص آن توافق دارند ، وجود کلید اصلی این تعادل در استفاده از سازکار موثر از آموزش ضمن خدمت کارکنان است ( عبدالهی و نوه ابراهم ، . ( 14 : 2006

اهمیت این تعادل و همسویی و نیز درک ضرورت آموزش کارکنان و نقش آن در بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف منجر به آن شده است که امروزه کمتر سازمان یا نهادی را می توان یافت که دارای بخش ویژهای تحت عنوان » آموزش ضمن خدمت کارکنان « نباشد.آموزش های ضمن خدمت کارکنان به منظور رسیدن به اهداف سازمان دارای مزایایی است که مهمترین آنها عبارتند از :

الف- بهبود در نحوه انجام وظیفه و چگونگی انجام کار .

ب- امکان جایگزین کردن متخصصین در شرایط اضطراری .

پ- امکان استفاده از منابع داخلی و کاهش هزینه ها.

ت- کاهش حوادث و ضایعات.

ث- ایجاد ثبات بیشتردر سازمان .

ج- کاهش میزان تبعیض ها و افزایش عزت نفس ( حسن زاده ، برزگر ، . ( 41 : 2008

» آلن جورج « اعتقاد دارد به دلایل زیر نیازهای آموزشی کارکنان از طریق دوره های ضمن خدمت باید تامین شود :

-1 بیشتر کارکنان با گذراندن دوره های آموزشی مناسب در شغل فعلی خود متأثر می شوند و برای

پیشرفت آماده می شوند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید