بخشی از مقاله


چکیده:

تحول از نظر لغوی و در مفهوم کلی خود،یعنی دگرگون شدن،جابه جا شدن وتغییر کردن و از حالتی به حالت دیگر رفتن. تحول سازمانی یعنی»تلاش برنامه ریزی شده در کل یک سازمان مدیریت شده از بالا ، برای افزایش اثربخشی و سلامت سازمان از طریق مداخلات طراحی شده در فرایندهای سازمانی با استفاده از علوم اجتماعی و انسانی است.« بهره وری به ما می گوید که از یک واحد نهاده چند واحد ستاده می توان بدست آورد. بهره وری یعنی استفاده علمی از منابع ملی مانند نیروی انسانی و دیگر عوامل تولید به منظور کاهش قیمت تمام شده، رشد بازار، کاهش میزان بیکاری، افزایش واقعی دستمزد و بالاترین استانداردهای زندگی مصرف کنندگان، مدیران و کارکنان است. پژوهش حاضر با هدف "بررسی رابطه بین تحول سازمانی با ارتقاء بهره وری در شعب بانک ملی شهر ایلام "صورت گرفت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه " تحول سازمانی جان گاتر و پیتر دراکر" و پرسشنامه" بهره وری هرسی و گلداسمیت" استفاده شد. از آنجا که از پرسشنامه استاندارد استفاده شد روایی آن تایید شده و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ . 92تعیین گردید. جامعه آماری آن را کارمندان شعب بانک ملی شهر ایلام در سال 1393 تشکیل داده و نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد. نتایج نشان داد بین همه ابعاد تحول سازمانی به جز دو بعد توسعه چشم انداز و استراتژی، وتوانمندسازی کارکنان برای انجام اقدامات فراگیر رابطه معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: تغییر،تحول سازمانی،بهره وری.

× 77

THE SURVEY OF RELLATIONSHIPBETWEEN ORGANIZATIONAL CHANGING WITH PROMOTIONAL
(;3/2,7$7,21$ $70(/, S BANK
BRANCHS IN ILAM PROVINCE

ZAHRA PALIZBAN ،ABDOLAH SHAYAN، ALI YASINI ،،MINA FARAHMAND
1-(STUDENT OF POSTGRADUATE BUSINESS MANAGEMENT ILAM UNIVERSITY)

Z.PALIZBAN92@GMAIL.COM

2-(PROFESSOR ECONOMIST ILAM UNIVERSITY)
ZEINVAND@GMAIL.COM
3-(PROFESSOR MANAGEMENT ILAM UNIVERSITY)

A-YAS1363@YAHOO.COM

4-(STUDENT OF POSTGRADUATE BUSINESS MANAGEMENT ILAM UNIVERSITY)

HEDIEH.SHAHMORADI@YAHOO.COM

ABSTRACT:

THE GENERAL MEAN OF CHANGING ON IT OWN CONCEPT IS CHANGE, METAMOPHORSIS AND CHANGE OVER STATUS INTO ANOTHER STATUS. THE MEAN OF ORGANIZATIONAL CHANG IS "ATTEMPT TO PLANNED OUT AT ALL OF THE MANAGED ORGANIZATIONS ACCORDING TO HIERARCHICAL FROM LEADERSHIP AND SO ON. TO BOOST EFFECTIVENESS ORGANIZATIONAL HEALTHINESS THROUGH PLANNED OUT INTERFERENSES IN ORGANIZATIONAL PROCESS BY USING OF SCIENCES OF SOCIOLOGY AND THE HUMANITIES "THE MESSAGE OF EXPLOITATION IS LIKELY INCLUDNIG ESTABLISHED ONE ORGANIZATION TO ACQUIRE MULTIPLE ORGANIZATIONS THE MEAN OF EXPLOITATION MUST BE USING OF SCENTIFIC METHODS THROUGH RESOURSES OF NATIONAL SUCH AS: HUMAN FORCE AND THE OTHER PRODUCTIVE FACTORS TO DEDUCTIBLE COST , GROWTH OF MARKET ,DECREASE OF RATING JOBLESSNESS , RISE REAL WAGE ,THE TOPEST- CLASS LIFE OF COSUMERS STANDAREDS MANAGERS AND EMPLOYEES .

THE AIM OF PRESENT RESEARCHMENT WHICH HAS BEEN DONE "THE SURVEY OR PROBE OF RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CHANGE ALONGIDE PROMOTIONAL FULFILMENT MELI ̓ S BANK ARMS IN ILAM PROVINCE" THE PROCEDURAL IS ACCORDING AS DESCRIPTIVE – MEASURING AS WELL AS
INFORMATION WERE CLLECTED THROUGH QUESIONNAIRE
̓
"JHON GARTER AND PETER DERAKER ̓S ORGANIZATIONAL CHANGE" AND THEN
̓

THE QUESIONNAIRE WAS BEING USED BY" HERSY AND GOLD SMTH S̓ IMPLEMENTATION. SO FAR AS THE STANDARD ̓ S QUSTIONNIARE HAS BEEN USED. ITS RELIABILITY HAS APPROVED AND ITS CREDIBILITY HAS PLACEMENTED THROUGH COEFFICIENT CHRON BAKH ̓ S 92. ITS STSTISTICAL SOCIETY WAS CONTAINING EMPLOYEES MELI ̓S BANK ARMS ILAM PROVINCE IN THE YEAR 1393. LIKEWISE, THE SAMPLE OF RESEARCHMENT WAS CHOSEN BY USING OF MORGAN ̓ S TABLE. THE RESULTS POINTED OUT THAT THERE ARE MEANING FUL RELATIONSHIP AMONG ALL OF THE DIMENSIONS ORGANIZATION CHANGE EXEPING BOTH PROSPECTIVE EXTENSION, STRATEGY AND

MAKE CAPABILITY EMPLOYEES FOR DOING CMPERHENSIVE OPERATIONS.

KEY WORDS: CHANG, ORGANIZATIONAL CHANG, IMPLEMENTATION,


× 78

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید