دانلود مقاله بررسی رابطه بین سبک های هویت و تعهد هویت با خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک های هویت و تعهد هویت با خودناتوان سازی تحصیلی در دانـش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان انجام شد. جامعه ی آماری این پـژوهش کلیـه ی دانـش آمـوزان دختـر و پسر دبیرستان های دولتی شهر همدان و تعداد نمونه ۳۹۱ نفر بودند که به روش نمونه گیری خوشـه ای چنـد مرحلــه ای انتخــاب شــدند. در ایــن پــژوهش پرسشــنامه مقیــاس خودنــاتوان ســازی تحصــیلی میــدگلی و همکاران((۲۰۰۰ و پرسشنامه ی سبک های هویت برزونسـکی((۱۹۹۲ اسـتفاده شـد. داده هـا بـه وسـیله ی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره ی گام به گام مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد. نتایج نشان داد که سبک های هویت با خودناتوان سـازی تحصـیلی رابطـه ی معنـادار دارنـد. نتـایج تحلیـل رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان سبک های هویت، سبک هویت سـردرگم/اجتنابی و سـبک هویـت هنجاری در دو گام خودناتوان سازی تحصیلی را پیش بینی می کنند. در مجموع یافته ها بیانگر آن اسـت کـه می توان با شکلگیری هویت مناسب در دانش آموزان از آثار زیانبـار رفتارهـای خودنـاتوان سـازی تحصـیلی جلوگیری به عمل آورد .

کلمات کلیدی: خودناتوان سازی تحصیلی ، سبک های هویت ، تعهد هویت

.۱ مقدمه و هدف

یکی از مسائل مهم در نظام های آموزشی وجود دانش آموزانی است که با وجود عدم مشکل هوشی و توانایی یادگیری، پیشرفت مورد انتظار در تحصیل را ندارند و حتی در برخی موارد دچار مشکل آموزشی شده و اخراج می شوند. خودناتوان سازی می تواند به این سوال پاسخ دهد که چرا بعضی از دانش آموزان درخشان و تیزهوش پیشرفت ندارند؟.[۱] خودناتوان سازی به عنوان یکی از موانع پیشرفت تحصیلی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. برگلاس و جونز (۱۹۷۸) این واژه را به کار گرفتند تا فرآیندی را توصیف کنند که عزت نفس فرد را در مواجهه با خطرات بالقوه حفظ می کند. از نظر آنان خودناتوان سازی شامل هر فعالیت یا مجموعه ای عملکردهاست که فرد آن ها را به کار می گیرد تا فرصت ها را برای خارجی جلوه دادن شکست افزایش دهد و یا بهانه و عذری را برای شکست خود فراهم نموده و موفقیت را به عوامل درونی نسبت دهد و این راهبرد معمولا از سنین نوجوانی آغاز می شود.[۲]که این دوران زمان شکل گیری هویت است. از آن جا که خودناتوان سازی به عنوان شکلی از رفتارهای اجتنابی به طور واضح منجر کاهش و تخریب عملکرد

۱

تحصیلی می شود و به طور کلی تاثیر پایداری بر شخصیت و سازگاری آینده فرد داشته و مانع رشد در بزرگسالی می شود، نیاز به بررسی و توجه بیشتری دارد.[۲] علی رغم تاثیرات نامطلوب در این زمینه پژوهش های اندکی در کشور به ویژه در نمونه های دانش آموزی صورت گرفته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک های هویت و تعهد هویت و میزان همبستگی آنها با خودناتوان سازی است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین سبک های هویت و تعهد هویت با خودناتوان سازی تحصیلی رابطه وجود دارد ؟

.۲ تئوری و پیشینه تحقیق

خودناتوان سازی تحصیلی یکی از اشکال مشکل زای رفتار است که پیامدهای مخربی بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی و خوداثربخشی دانش آموزان دارد. احساسات پایین خودارزشمندی و خوداثربخشی می تواند دانش آموزان را به سمت خودناتوان سازی تحصیلی سوق دهد.[۳] تحقیقات نشان داده است اگر چه خودناتوان سازی در کوتاه مدت باعث حفظ خودارزشی می شود، اما در بلندمدت پیامدهای ناخوشایندی برای فرد دارد و باعث به خطر افتادن سلامت روان می شود.[۵] چون کودکان شناختی از دیدگاه دیگران ندارند اصولا این تمایلات از سنین نوجوانی آغاز می شود. در این سطح رشد افراد متوجه دیدگاه دیگران نسبت به توانایی هایشان می شود. تلاش پایین و عملکرد بالا به ادراک توانایی بالا و تلاش بالا و عملکرد پایین به ادراک فقدان توانایی می انجامد. از طرفی مهمترین موضوع مرحله نوجوانی رسیدن به هویت شخصی می باشد. نوجوانی زمانی مناسب برای شکل دهی هویت (احساس و مفهوم از خود) است که تاریخچه ی گذشته فرد و توانمندی های مورد نیاز برای سلامت روانشناسی در بزرگسالی را در هم می آمیزد. ایجاد یک هویت و دستیابی به یک تعریف منجسم از خود مهمترین جنبه رشد عمومی اجتماعی در دوره نوجوانی است. هویت عبارت است از معنا بخشیدن به خود و ایجاد وحدت بین تجارب خود در گذشته ، حال و آینده. هویت رکن بسیار مهم بسیاری از رفتارهای انسانی است که می تواند به آن جهت بدهد؛ یعنی به واسطه ی هویت افراد، می توان رفتارهای انسان را تحلیل و بررسی کرد.[۶] یکی از این رفتارها خودناتوان سازی است. هویت یکی از نیازهای روانی انسان و پیش نیاز زندگی اجتماعی است. هویت است که به زندگی افراد در جامعه انسانی معنا می بخشد. پژوهشگران بسیاری بر نقش هویت در زندگی انسان ها تاکید کرده اند و از جنبه های گوناگون به موضوع هویت پرداخته اند. هویت پدیده ای چند بعدی است که بر بسیاری از رفتارهای انسانی تاثیرگذار است. شکل گیری هویت به عنوان یک رویه مهم شخصیتی از اواخر نوجوانی تحکیم می یابد و تحکیم آن موید پایان کودکی و شروع بزرگسالی است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد