دانلود مقاله بررسی رابطه بین مدیریت زمان و بهره وری “مطالعه موردی: سازمان فنی و حرفه ای شهرستان کرمان”

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه ی مدیریت زمان بهره وری کارکنان سازمان فنی و حرفه ای شهرستان کرمان انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمان فنی وحرفه ای شهرستان کرمان که ۱۲۲نفربوده اند در نظر گرفته شده و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه ۲۳۱ در نظر گرفته شده است. ابزارهای اندازه گیری این پژوهش دو پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آچیو و مدیریت زمان عزیزی مقدم بوده است .نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داده است که رابطه معنی داری بین مدیریت زمان و بهره وری کارکنان وجود دارد .همچنین کلیه ابعاد مدیریت زمان با بهره وری رابطه معنی دار دارند.

کلمات کلیدی: بهره وری، کارکنان سازمان فنی و حرفه ای شهرستان کرمان، مدیریت زمان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت* دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت **

. ۱ مقدمه:

همه ما می دانیم که زمان ارزش زیادی دارد و افراد و واحد های مختلف یک سازمان مسئولیت زیادی در قبال استفاده صحیح از آن دارند. هر سازمان اهداف از پیش تعیین شده ای دارد که تاخیر در تحقق آن ها زیان هایی در پی خواهد داشت. امروزه متخصصان و دست اندر کاران در زمینه مدیریت، بحث جدیدی به عنوان مدیریت اثر بخش مطرح می کنند. به طوری که در عصر حاضر کارایی و بهره وری والا ترین هدف و با ارزشمندترین مقصد همه مدیران است. همه در جستجوی کارایی بیشتر و نتیجه بخشی بالاتر و بهره وری فزون تر هستند.(الوانی، مهدی، مدیریت عمومی، نشر نی، تهران، چاپ چهارم، (۰۷۳۱

در این نگرش جدید متخصصان معتقدند که یکی از شروط لازم برای اثر بخشی مدیران، اعمال مدیریت زمان است به طوری که لاکت کلید خود راهبری و اثر بخشی را اعمال مدیریت زمان می داند. او کنترل وقت را برای هر مدیری که بخواهد در کارش به نتیجه اساسی برسد امری حیاتی می شمرد.(لاکت ف جان، مدیریت اثر بخش، ترجمه سید امین االله علوی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، (۰۷۳۷

زمان یک منبع محدود اقتصادی است و چگونگی تخصیص آن توسط مدیران به فعالیت های گوناگون، جهت بهره وری آنان در واقع برای موفقیت سازمان حائز اهمیت است. بنابراین در میان سایر فعالیت های مدیریتی استفاده مدیران از زمان تفاوت و تمایز مهم میان آنها است.این تفاوت می تواند یکی از مشخصه های مدیر موثر و مدیر غیر موثر باشد.( اشاگ لمیف تیتوس، توسعه مدیریت و استفاده مدیران از زمان، ترجمه وحید خادم، تازه های مدیریت، (۰۷۳۱ بهره وری از نگاه کارشناسانه، اثربخشی و کارایی را در بر می گیرد و با نسبت حاصله ستانده ها بر داده داده ها، بیان می شود .این نسبت یکی

از مهم ترین شاخص هایی است که اثربخشی فعالیت ها را نشان می دهد. اکنون بهره وری فراتر از یک معیار، به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح می شود و بهبود آن، خاستگاه اصلی شکوفایی اقتصادی به شمار می آید.

اهمیت و نفش برجسته ای که نیروی انسانی در هر سازمان دارد پرداختن به موضوعاتی که موجب افزایش عملکرد کارکنان، کاهش غیبت و ترک خدمت آنها و در نهایت افزایش بهره وری می گردد، مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران می باشد. امروزه افزایش بهره وری در سازمان ها به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران اجرایی و تصمیم گیران هر کشور می باشد، به طوری که بسیاری از کشورها عمده برنامه های توسعه خود را بر مبنای افزایش بهره وری قرار داده اند. به نحوی که در طی پانزده سال اخیر افزایش بهره وری در سطح جهان چهل و پنج برابر شده است.
(فرجی ح، بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها، همایش ملی بهره وری ایران، خرداد ۰۷۳۱، صفحات (۰۱-۰

به علت اهمیت بالای بهره وری در فرایند توسعه سازمان ها و کشور ها، تحقیقات متعددی در زمینه عوامل موثر بر بهره وری صورت گرفته است که همگی تاکید دارند که نیروی انسانی دارای بیشترین بعد در مجموعه عوامل موثر بر بهره وری است. (جانعلی نژاد، م، بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ۰۷۳۱، صفحات (۰۷۱-۰

شناخت چگونگی برخورد با زمان می تواند زمینه ساز شناخت ریشه برخی از بحران های مدیریتی در هر جامعه باشد. (خاکی، غلامرضا، مدیریت زمان، چاپ پنجم، انتشارات بازتاب، (۰۷۳۱ زیرا این عامل مهم ترین منبعی است که مدیر در صورت داشتن و استفاده موثر از آن می تواند از سایر منابع استفاده کرده و به موفقیت برسد و در صورت از دست دادن این مهم ترین سرمایه با شکست عظیم در سازماندهی سایر منابع مواجه می شود و به کار گیری صحیح روش های تسلط بر زمان، حداقل می تواند، روزانه یک یا دو ساعت در وقت را صرفه جویی کند.( حقیقتی محمد علی، رحیمی نیک اعظم، برهانی بهاءالدین، صفوی مینا، کرد رستمی مجید، مدیریت رفتار سازمانی، چا اول، انتشارات ترمه، (۰۷۳۷

اتلاف وقت یا درست و به موقع انجام ندادن کارها، باعث ایجاد فشار و استرس های شغلی شده که این استرس ها به نوبه خود برکارایی و اثر بخشی و در نتیجه بهره وری سازمان تاثیر منفی می گذارد. (شیبانی، یاور، بررسی نقش مدیریت زمان در افزایش بهره وری، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی استان کرمان، (۰۷۳۱

اگر فرهنگ بهره وری را معنای استفاده بهتر از امکانات، در همه ابعاد زندگی، انجام کارها با هزینه کمتر و کیفیتی بهتر در نظر بگیریم، نقش عامل زمان را به عنوان فاکتوری اساسی و مهم در این حرکت نباید نادیده گرفت.(خاکی، غ، آشنایی با مدیر بهره وری ،چاپ دوم، تهران، نشر سایه نما،
(۰۷۳۱

.۲ نوع متغییرها:

الف- متغییر مستقل:

در این پژوهش مدیریت زمان متغییر مستقل است. که در ۹ بعد خلاصه شده است که عبارت اند از: نظم و انضباط شخصی، استفاده از اوقات فراغت، هدف گذاری، برنامه ریزی و اویت بندی، اجتناب از امروز و فردا کردن، دقت و تمرکز، تفویض اختیار، نه گفتن، تلفن زدن.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 9 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد