دانلود مقاله بررسی رابطه هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ارزوییه

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

این مقاله در بین ۲۰۰ نفر از دانش اموزان شهر ارزوییه در سال ۹۴-۹۳ وبه روش توصیفی و ازنوع همبستگی انجام شده است. برای گرداوری داده ها از دو پرسشنامه”پیشرفت تحصیلی هرمنس” و پرسشنامه”هوش معنوی” اسفاده شد . در گرداوری داده ها از امار تصیفی و امار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون و همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهشی حاکی است بین هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دختران و پسران ابتدایی شهر ارزوئیه رابطه معناداری وجود داردو همچنین بیان کننده ی این است که بین هوش معنوی این دانشن امزان رابطه معناداری وجود دارد اما بین پیشرفت تحصیلی انان تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: هوش معنوی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان، شهرستان ارزوییه

National Conference

٢٠١۵/ ٨/٢٧ Kome elmavaran danesh R.S. Institute
٣١١٣ Article Code:

١

مقدمه

در راستای جهت گیری معنوی و به موازات بررسی رابطه ی دین و معنویت ودیگر مولفه های روانشناختی مثل سلامت روان، گروهی درصدد تعریف مفاهیمی جدید در ارتباط با دین و معنویت شده اند. برای مثال مفاهیم سلامت معنوی، بهزیستی معنوی در آستانه هزاره ی سوم به ادبیات آکادمیک روانشناسی اضافه شده است. باپیشرفت صنعت و تکنولوژیهای جدید و مشکلات مربوط به آن اختلالات وبیماریهای روانی همانند مشکلات جسمانی افزایش چشمگیری یافته است. هوش معنوی یکی از مفاهیمی است که در پرتو توجه وعلاقه ی جهانی روانشناسان به حوزه ی دین و معنویت، مطرح شده و توسعه پیدا کرده است. هوش معنوی سازه هی معنویت وهوش را درون یک سازه جدید ترکیب می کند. این درست است که ارتباطات زیادی بین معنویت و بهزیستی روان شناختی سازگاری وجود داردولی به اعتقاد کینگ راهبردهای مقابله ای و تکنیک های حل مشکل با استفاده از معنویت در واقع کاربردهای سازگارانه هوش معنوی می باشد. او پیشنهاد می کند که این ارتباط غیر مستقیم است و هوش معنوی به عنوان یک میانجی در این ارتباطات نقش دارد. به احتمال بیشتر همبستگی معنادارتری میان سطوح هوش معنوی و سازگاری وجود دارد. از دیدگاه کینگ هوش معنوی دارای چهار مولفه ی تفکر وجودی، تولید معنای شخصی، بسط هوشیاری و آگاهی متعالی می باشد. به عقیدهی کینگ هوش معنوی میانجی تاثیرات معنویت و ترکیبی از معنویت وهوش است.(معلمی، .(۱۳۸۹ به اعتقاد روانشناسان انگیزه ی پیشرفت، میل اشتیاق یا تلاش و کوششی است که فرد برای دستیابی به یک هدف و یا تسلط بر روی اشیاء و امور ویا افراد واندیشه ها و رسیدن به یک معیار متعالی از خود ابراز می دارد. انگیزه ی پیشرفت لزوما برای پیشرفت های مشهود مانند کسب نمرات بالا در آزمون ها، مقام های مورد قبول اجتماعی یا حقوق و دستمزد بالا لازم است. انگیزه ی پیشرفت دارای برنامه ریزی و کوشش در راه تعالی و کمال است. انگیزه ی پیشرفت ممکن است گستره ی وسیعی از فعالیت ها رادربرگیرد و خود رادر مشاغل ومحل های مختلفی مطرح سازد(محمد پارسا، .(۱۳۷۵َ

تاریخچه هوش معنوی

هوش معنوی را پارادایم جدیدی است که بعد از هوشهای چندگانه ی گاردنر که درسال ۱۹۸۳ در کتاب چارچوبهای مغز آورده بود ظاهر شد.شکل گیری هوش معنوی را باید بعداز تکامل هوش عاطفی دنبال کرد. هوش عاطفی ابتد در سال ۱۹۸۵ توسط پاین معرفی شد، سپس توسط سالووی و مایر به عنوان هوش اجتماعی ارائه شد. استفاده از این هوش در کسب و کار جهانی توسط گلمن در سال ۱۹۹۵ در کتابی با همین عنوان گسترش یافت و به کارگرفته شد. پس از آن هوش معنوی مطرح شد هرچند که زمان دقیق چگونگی پیدایش این اصطلاح توسط چه کسی اختراع شده است مشخص نیست(کدخدا،.(۲: ۱۳۸۹

تعاریف هوش معنوی

هوش معنوی برای افرادی که میخواهند سوالات زیر را در زندگی کشف نماینمد مهم است : چرا ما اینجا هستیم ؟ و ارتباط ما با دیگرا ن ، اجتماع و جهان چیست (سلمان، ٢٠٠۵ ، ٢٣ ).

٢

با ظهور این پارادایم جدید ، چالش هایی در برابر تعریف و تشریح هوش معنوی به وجود امد ؛ هوش معنوی چیست ؟ کارکردهایش چه چیز هایی هستند ؟ و اینکه قابل یاد گیری و بهبود است ؟ این مسائل هنگامی توجه زیادی را بر می انگیزاند که بخواهیم بدانیم چرا از هوش معنوی استفاده میشود و آیا استفاده از آن سود خاصی برای استفاده کنندگان دارد ؟ نویسندگان همه ی این مباحث را بیان نکرده اند و فقط برخی از دیدگاه ها را در قالب هوش معنوی ارائه کرده اند . چندین چالش در تعاریف پیشنهادی متفاوت و چند گانه ی نویسندگان هوش معنوی وجود دارد. یانگ بیان میکند :”هوش معنوی ظرفیت انسان است برای جست و جو وپرسیدن سوالات غایی در باره ی معنای زندگی و به طور همزمان تجربه ی پیوند یکپارچه بین هریک از ما و جهانی است که در ان زندگی می کنیم. با هوش معنوی به حل مشکلات با توجه به جایگاه، معنا و ارزش آن مشکلات می پردازیم. هوشی که قادریم توسط آن به کار ها و فعالیت هایمان معنا و مفهوم بخشیده و با استفاده از آن بر معنای عمکردمان آگاه شویم و در یابیم که کدام یک از اعمالمان از اعتبار بیش تری برخوردارند و کدام مسیر در زندگیمان بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه ی زندگی خود سازیم”. (یانگ، ۱۰۰۰،.(۲۰۰۷

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 13 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد