دانلود مقاله بررسی نقش سبکهای هویت بر گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر متوسطه شهربیرجند

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش سبکهای هویت بر گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر متوسطه شهر بیرجند بوده است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. بهمنظور جمعآوری دادهها، نمونهای شامل ۴۰۰ نفر از دانش آموزان پسر متوسطه بیرجند به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده جهت دستیابی به اهداف پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه هویت برزونسکی (۱۹۸۹) و گرایش به اعتیاد فرچاد (۱۳۸۵) جهت تحلیل داده، از روشهای آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین، انحراف معیار و نیز از شاخصهای آمار استنباطی آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد. نتایج نشان میدهد که بین سبکهای اطلاعاتی و هنجاری با گرایش به اعتیاد رابطه منفی معنیدار وجود دارد. اما بین سبکهای اجتنابی با گرایش به اعتیاد رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. همچنین سبکهای اطلاعاتی، هنجاری، بر گرایش به اعتیاد تأثیر منفی معنادار دارد، اما سبک اجتنابی بر گرایش به اعتیاد تأثیر مثبت معنادار دارد. لذا سبکهای هویت نقش مهمی در پیشبینی آمادگی به اعتیاددارند؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که با آموزش این مهارتها به نوجوانان و والدین آنها از این معضل خانمانسوز جلوگیری کرد.
کلمات کلیدی: سبکهای هویت، گرایش به اعتیاد، نوجوانان

National Conference

٢٠١۵/ ٨/٢٧ Kome elmavaran danesh R.S. Institute
٣١۶۴ Article Code:

١

.۱ مقدمه

مسئله مواد مخدر یکی از مسائل مهم و جدی در سطح بینالمللی است که از جنبههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فیزیولوژیک و روانی نگاههای مختلفی را به خود معطوف داشته است. سوءمصرف مواد مخدر پدیدهای چندوجهی است که همه ارکان اساسی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. ازجمله مشکلات مهمی که در عصر حاضر دامنگیر اکثر کشورهای جهان و اعم از توسعهیافته و توسعهنیافته شده است، افزایش روزافزون این پدیده میباشد که بهصورت پدیده اجتماعی معضل آفرین و آسیبزایی جلوهگر شده است و توجه بسیاری از روانشناسان، مشاوران و مددکاری اجتماعی را به خود جلب کرده است .[۱] اعتیاد به مواد مخدر۱ بهعنوان یک نابسامانی اجتماعی پدیدهای است که بدان ” بلای قرن ” نام نهادهاند زیرا ویرانگریهای حاصل از آن زمینهساز سقوط بسیاری از ارزشها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی میگردد و سلامت جامعه را به خطر میاندازد. اشاعه مواد مخدر و اعتیاد یکی از کارسازترین و قدیمیترین شیوههای استعمارگران و دشمنان بشریت است که بهمنظور بازداشتن جوامع انسانی از رشد و تعالی و آزادی آنها از زیر یوغ مستکبران جهان و همچنین غارت هر چه بیشتر و کسب منافع افزونتر بهکاربرده شده است و روزبهروز گسترش بیشتری مییابد، واژهی اعتیاد ازنظر لغوی به معنای عادت کردن و احساس نیاز است. امروزه در منابع علمی بیشتر از وابستگی استفاده میشود که از سال ۱۹۶۴ توسط سازمان بهداشت جهانی جایگزین اعتیاد شده است. اصطلاح اعتیاد دیگر علمی نیست و وابستگی دارویی بهجای آن توصیه میشود، وابستگی به یک ماده جنبههای روانی، جسمی و رفتاری را شامل میشود.[۲]

اعتیاد یا وابستگی به مواد مخدر، یک اختلال مزمن و بازگشت کننده است که دارای تأثیرات عمیق اجتماعی، روانشناختی، جسمی و اقتصادی است و علاوه بر تخریب شخصی، هزینههای سنگینی را بر افراد، خانواده و جامعه تحمیل مینماید. در ایران سوءمصرف مواد مهمترین و گستردهترین نگرانی و خطر قابلپیشگیری بهداشتی شناختهشده است .[۳] اعتیاد به مواد اینگونه مفهومپردازی شده است: نقطه پایان فقدان پیشرونده کنترل بر رفتارها و مصرف وسواس گونه مواد و ادامه دادن به این رفتارها و علیرغم پیامدهای نامطلوب، همچنین، اعتیاد به مواد ممکن است با فقدان کنترل اجرایی بر عادتهای مشوق ناسازگار همراه باشد .[۴] گرایش به اعتیاد که برآمده از مصرف مواد مخدر و درواقع حالتی مزمن در اثر تکرار مصرف مواد مخدر است دارای این مشخصات میباشد.-۱در اثر مصرف مکرر مواد عادات روحی ایجاد میشود و این عادات فرد را به علت نیاز و تمایل روانی بهسوی مصرف مواد مخدر ترغیب میکند. -۲مقدار مواد مصرفیمرتباً رو به افزایش میرود – ۳ در اثر قطع دارو نشانگان محرومیت در شخص از قبیل پرخاشگری، تنش، اضطراب و. … ایجاد میشود -۴اعتیاد به مواد مخدر برای افراد یا جامعه حالت زیانآوری پیدا میکند .[۵]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد