دانلود مقاله تاثیر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد ، یادگیری و اضطراب در دو مهارت ساده و پیچیده

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان


-1 مقدمه

امروزه بر خلاف تصورات گذشته علاوه بر عوامل مرتبط با تمرین بدنی، عوامل روان شناختی همچون خودگویی نیز می تواند در افزایش و تعدیل سطح اجرای مهارت های ورزشی موثر باشد(وان والت و همکاران1،1994، ص.(415-400 روان شناسان ورزشی می توانند به طور قابل توجهی با استفاده از تکنیک های روان شناختی و کاربرد یکی از متدهای مداخله مناسب به پیشرفت اجرای ورزشکاران شان کمک کنند (کلوونوسیس و همکاران2،2011، ص158-153، افسان پورک3 و بهرام، ،2012، ص .(607-601 خودگویی یکی از این تکنیک هاست(ویلیامز، 2001، ص311-284 ؛ هاردی و همکاران، 2009، .(74-37 خودگویی، مکالمه ای است که ورزشکار به صورت کلامی(شفاهی) و غیرکلامی در هنگام اجرای مهارت با خود انجام می دهد و از این طریق درباره نحوه اجرایش فکر می کند و استراتژی تعیین می کند(تئودوراکیس و همکاران،2000، .(272-253 خودگویی انواع مختلفی دارد که شامل مثبت (همراه با تحسین)، منفی (حاوی انتقاد)، خنثی، آموزشی و انگیزشی می باشند. هاردی 2006 دو کارکرد اصلی برای خودگویی عنوان کرد؛ خودگویی انگیزشی و خودگویی آموزشی. خودگویی آموزشی به وسیله تمرکز بر حرکت، تکنیک درست، اجرای راهبرد مناسب باعث بهبود در سطح اجرا میشود و بیشتر برای تکالیفی که نیازمند مهارت بیشتر، زمانبندی و دقت زیاد است، مؤثر است و خودگویی انگیزشی از طریق افزایش تلاش و اعتماد به نفس با ایجاد انگیزش مثبت در فرد باعث تسهیل کار و کنترل برانگیختگی و اضطراب میشود و بیشتر برای تکالیفی که نیازمند قدرت و استقامت بیشتر و حرکات درشت می باشند مؤثر است (هاردی، 2006 ،.(97-81

از نظر مایکنبام (1976) به نقل از نوری نقش و تأثیر خودگویی های شخصی بر رفتار غیرقابل انکار است. شیوه مداخله خودگویی هدایت شده به افراد کمک میکند تا شرایط را ارزیابی کنند و به عملکرد خود فکر کنند و با ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار خود از ارتباطات مؤثر و سازنده با محیط لذت ببرند(نوری،1380، .(25 ،بر اساس نظریه رشد شناختی ویگوتسکی (1986)، خودگویی شالوده همه فرایندهای عالی شناختی از جمله توجه کنترل شده، حافظه سنجیده، برنامه ریزی حل مسائل و تامل بوده و استفاده از کلمات نشانه به عنوان روشی برای افزایش و بهبود سطح اجرا موثر است(هاردی، 2005 ، .(917-905 شانک (1986) به نقل از رضایی عنوان کرد خودگفتاری به ورزشکارانی که در کانونی کردن توجه، فراخوانی اطلاعات و کدگذاری اطلاعات جدید مربوط به تکلیفی که در دست اجرا است مشکل دارند، کمک می کند.(رضایی، 1391 ، .(44-29 در این راستا باندورا ( (1997 در نظریه خودکارآمدی عنوان میکند که خودگویی نه تنها باعث افزایش اعتماد به نفس ورزشکاران میشود، بلکه باعث آموزش به ورزشکاران میشود که چطور به این اهداف برسند(هاردی، 2005 ،.(7

مطالعات متعددی درباره خودگویی نشان دادند که، اثر این تکنیک روان شناختی در اجرای ورزشی بیشتر ورزش ها نظیر؛ کشتی(هیقلن و بنت 4،1983 ،(409-390، شنا (وانگ و همکاران5،2004، (55-48؛ بسکتبال(پرکوس و همکاران6،2002 ، -368 (383؛ کلوولونیس و همکاران7،(2011، (158-153؛ گلف (هاروی2002 8 ،(91-84، پرتاب دارت(دانا و همکاران،2011 ،-312 315؛ اقدسی و طوبی 2012 ،(397-391 بررسی شدند و نتیجه گرفتند که خودگویی می تواند اجرای ورزشی را با افزایش خودکنترلی، تمرکز توجه و کاهش اضطراب بهبود ببخشد.
هتریجنور گیادیس و همکاران9 به بررسی اثر خودگفتاری انگیزشی بر اعتماد به نفس، اضطراب و اجرای تکلیف در تنیس بازان جوان پرداختند. نتیجه نشان داد که پس از استفاده از خودگفتاری میزان اعتماد به نفس ورزشکاران افزایش و اضطراب


1 - Van Raalte & et al.

2 - Klovelonis & et al. 3 - Afsanepurak 4 - Highlen PS & Bennett 5 - Wang & et al 6 - Perkos& et al

7 - Klovelonis& et al 8 - Harvey & et al 9 - Hatzigeorgiadis & et al


2

همایش بین المللی روان شناسی و فرهنگ زندگی

کاهش یافت و در اجرای تکلیف بهبود حاصل شد(هتریجنور گیادیس و همکاران، 2008 ،.(7-1 در همین زمینه پالمر 1 نتایج متناقضی را به دست آورد. از آزمودنی ها خواسته شده بود تا در هنگام اجرا یک سری کلماتی را انتخاب کنند که موجب افزایش تمرکز آنها شود، البته مربیان در انتخاب عبارات به آزمودنی ها کمک کردند. تتایج حاکی از آن بود که این راهبرد در پیشرفت اجرای مهارت های اسکس بازان در حرکات موزون اسکی تاثیری ندارد(پالمر، 1992، .(155-148
در اقدامی دیگر در حیطه اثرات خودگویی در ورزش اقدسی و طوبی به بررسی خودگویی آموزشی در اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب دارت در کودکان و نوجوانان پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که کنترل اجرا در آزمون انتقال در هر دو گروه بهتر شد. گروه تجربی از خودگویی آموزشی در آزمون انتقال استفاده نکرد اما گروه کنترل استفاده کرد. این می تواند اشاره کند به این نکته که اگر استفاده بسیار از خودگویی می تواند به بازخورد وابسته باشد با حذف آن اجرا کاهش می یابد( اقدسی و طوبی 2012 ،.(397-391 هم چنین مشاهده شده است که خودگویی آموزشی در مهارت های دریبل و پاس بسکتبال اثر معنی داری داشته است، اما در مهارت شوت این اثر معنی دار نبود (پرکوس و همکاران ،2002 ، (383-368؛ تئودوراکیس و همکاران2 در بررسی اثر خودگویی آموزشی و انگیزشی دریافتند که در مهارتهای شوت فوتبال و سرویس بدمینتون گروه خودگویی آموزشی و در آزمون بازشدن زانو بر دستگاه دینامومتر ایزوکنتیک، هر دو گروه خودگویی اجرایشان بهبود یافت، اما در آزمون دراز و نشست تفاوت معناداری بین گروه ها مشاهده نشد(تئودوراکیس و همکاران، 2000، .(272-253 در تحقیقی دیگر پژوهشگران در تکلیف دقت واترپلو (پرتاب توپ به هدف) مشاهده کردند که هر دو گروه خودگویی آموزشی و انگیزشی اجرایشان بهبود داشت، ولی گروه آموزشی پیشرفت بیشتری داشتند و همچنین در تکلیف توان (پرتاب توپ)، گروه انگیزشی اجرایشان به طور معناداری بهتر بود(هتزیجورجیادیس و همکاران ، 2004، .(150-138

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی

word قابل ویرایش
8 صفحه
18700 تومان
نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی عدم استفاده از وسايلي كمك آموزشي يك از علل افت در درس رياضي مي باشد . براي آگاهي از چگونگي تأثير اي نعلت در افت درسي بچه ها ، ابتدا بايد  با مفهوم وسايل كمك آموزشي ، اهميت و فايده وسايلي كمك آموزشي ، آشنا شويم . مفهوم وسايل كمك آموزشي : هر چه كه بتواند كيفيت تدريس ...

دانلود مقاله مهارتهای آموزشی

word قابل ویرایش
25 صفحه
21700 تومان
مهارتهاي آموزشيروشهاي مختلف آموزش انفرداي :آموزش انفرداي ممكن است با توجه به امكانات و شرايط، به روشهاي مختلفي سازماندهي و اجرا شود. ما درادامه بحث، تعدادي از اين روشها را مورد مطالعه قرار مي دهيم.يادگيري تا حد تسلط :يكي از فنون موفقيت آميز در امر يادگيري روش يادگيري تا حد تسلط است. چنانكه قبلاً در طرح كلر اش ...

تحلیل تاثیر ویژگی های نمایه در عملکرد

دو ویژگی یک نمایه که بر عملکرد آن اثر بارزی دارند عبارت است از: ۱. جامع نگری نمایه سازی ۲. جزء نگری اصطلاحات مورد استفاده. همانطور که پیش از این در این کتاب اشاره شد، جامع نگری به دامنه ای اشاره دارد که در ان دامنه و از طریق اصطلاحات مورد استفاده در نمایه سازی، محتوای یک اثر زیر پوشش قرار میگیرد. جامع نگری ...

مقاله بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای کمال گرایی ، اضطراب صفت - حالت و افسردگی با سردرد میگرن در دانشجویان

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای کمال گرایی، اضطراب صفت - حالت و افسردگی با سردرد میگرن در دانشجویان چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ساده و چندگانه کمال گرایی، اضطراب و افسردگی با سر درد میگرن در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز انجام شده است. در این تحقیق کمال گرایی، افسردگی و اضطراب ...

مقاله تاثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی ( چند رسانه ای آموزشی ) بر یادگیری و یادسپاری درس ریاضی دوره ابتدایی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر کاربرد نرم افزارهای آموزشی (چند رسانه ای آموزشی ) بر یادگیری و یادسپاری درس ریاضی دوره ابتدایی   چکیده با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، و رشد و گسترش دانش بشری و ضرورت استفاده از تکنولوژی آموزشی هم از لحاظ بعد رسانه ای و هم از نظر مدیریت لازم به نظر می رسد جهت تقویت یادگیری، یادسپاری، خلاقی ...

مقاله تاثیر عوامل انگیزشی نیروی انسانی در بهره وری کارخانجات پوشاک

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثير عوامل انگيزشي نيروي انساني در بهره وري کارخانجات پوشاک چکيده رشد بهره وري نقش اساسي در بهبود عملکرد هر سازماني دارد. بهره وري متأثر از عوامل مختلفي ميباشد که بهره وري نيرويکار، معيار و شاخص اصلي عملکرد هر سازماني است . اعتقاد بر اين است که بهره وري نيروي کار به ميزان انگيزش کارکنان بستگي دارد. لذا ...

مقاله مقایسه ی تأثیر روشهای آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و مهارتهای مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه ي تأثیر روشهاي آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و مهارتهاي مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان چکیده هدف پژوهش حاضر، مقایسهي تأثیر روشهاي آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و مهارتهاي مطالعه در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون سهگروهی بود. جام ...

مقاله تعامل فرد ، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی : تأثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارتهای ساده و پیچیده ورزشی

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
تعامل فرد، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی: تأثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارتهای ساده و پیچیده ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی تعامل فرد (مؤلفه استحکام ذهنی)، محیط (فضای رقابتی) و تکلیف (دو مهارت ساده و پیچیده ورزشی) در یادگیری حرکتی بود. شرکتکنندگان این پژوهش 104 نفر از دانشجویان پسر مقط ...