بخشی از مقاله

طرح پنج درس براي زبان آموزان سطح متوسط به قرار زير است:‌
مدت زمان لازم براي ارائه هر درس 90 دقيقه در نظر گرفته شده است.
هر درس شامل فعاليتهاي قبل از خواند به مدت 20 دقيقه، فعاليتهاي حين خواندن به مدت 40 دقيقه و فعاليتهاي پس از خواندن به مدت 30 دقيقه مي‌باشد.


الف- فعاليتهاي قبل از خواندن (20) دقيقه
هدف از فعاليتهاي اين مرحله فراهم كردن زمينه لازم براي درك متن، جلب توجه زبان آموزان به موضوع متن، فعال‌سازي دانش‌پيشين زبان‌آموزان و برانگيختن علاقه و انگيزه زبان‌آموزان و آماده شدن جهت يادگيري درس مي‌‌باشد. مثلاً در درس اول كه مربوط به دادگاه مي‌باشد، معلم فيلمي را كه قبلاً از دادگاه تهيه شده به مدت 10 دقيقه  نمايش مي‌دهد و 10 دقيقه هم در مورد صحنه‌ها و افرادي كه در فيلم ديده شده‌اند، بحث مي‌شود. با نمايش اين فيلم، زبان‌آموزان اسامي افراد و عوامل دادگاه مثل قاضي، شاهد، جايگاه شاهد، متهم، جايگاه متهم و وكيل را ياد مي‌گيرند.

سوالات قبل از خواندن باعث مي‌شود زبان آموزان تجربيات خود در مورد مثلاً دادگاه را بياد آورده و در مورد آن بحث كنند و به همين منوال جهت يادگيري درس در خصوص اين موضوع آماده مي‌شوند. در اين مرحله لغات و اصطلاحات جديد به كمك تصاوير و اشياء و مترادفات و متضادهاي آشنا،‌ آموزش داده مي‌شوند.
 
ب- فعاليتهاي حين خواندن (40 دقيقه)
هدف از فعاليتهاي اين مرحله خواندن متن و جواب به سوالات بعد از آن و جواب به سوالات صحيح و غلط است. زبان‌آموزان بايد فرصت كافي داشته باشند تا متن را به خوبي بخوانند و آنرا كاملاً درك كنند تا بتوانند به اين سوالات و سوالات بعدي كه در مرحله بعد مطرح مي شود، جواب دهند. هدف از انجام اين فعاليتها توجه دانش‌آموزان به موضوع اصلي متن است. بعضي از پرسشها صريح است به اين معني كه جواب آنها در متن يافت مي‌‌شود و بعضي از آنها استنتاجي است كه زبان‌آموز بايد با توجه به متن بداند كه چه اتفاقي افتاده است. اهداف ديگر از اين مرحله را مي‌توان سرخورده نشدن دانش‌آموزان در برخورد با واژه ها يا ساختارهاي جديد و خواندن چند بار متن براي پيدا كردن جواب سوالها و در نتيجه يادگيري كامل متن دانست.


ج- فعاليتهاي بعد از خواندن (30 دقيقه)
 هدف از انجام اين فعاليتها تحكيم و تثبيت دانش و تمرين مهارتهاي چهارگانه مي‌‌باشد. در اين مرحله زبان‌آموزان بعد از حل تمرينها به مهارتهاي مثل نوشتن دست مي‌يابند مثلاً تمرينهاي جمله‌سازي و ساختن مترادف و متضاد و پر كردن ماههاي خالي به مهارت نوشتن آنها كمك مي‌كند. تمرينها در اين مرحله متنوع است.
 
درس اول


شهادت در دادگاه


سؤالات قبل از خواندن
الف- به سوالات زير جواب دهيد.
1-    آيا تا به حال در دادگاه شهادت داده‌ايد؟
2-    آيا معني شاهد و شهادت را مي‌‌دانيد؟
3-    براي چه منظوري از شاهد در دادگاه استفاده مي‌كند؟
4-    اعضاي دادگاه در كشور شما شامل كدام افراد هستند؟
5-    آيا تا بحال شاهد صحنه تصادف بوده‌ايد؟


ب- واژه‌هاي جديد
تصادف: برخورد در ماشين  به هم كه عمدي نبوده و شامل خسارات مي‌شود را تصادف گويند.
عبور كردن: گذشتن از مقابل چيزي، دور شدن
رخ‌ دادن: اتفاق افتادن
وحشتناك: ترسناك، هراس آور
برزخ: كسي كه در تصادف، جنگ يا زلزله آسيب ببيند.
احضار شدن: دعوت شدن به دادگاه براي انجام كاري
متعجب شدن: تعجب كردن


شهادت در دادگاه
در حالي كه يك روز صبح حسن منتظر اتوبوس بود،‌ اتومبيلي كه با سرعت خيلي زياد حركت مي‌كرد، از جلوي او عبور كرد. حسن تنها وقتي اين را پيدا كرده كه بگويد در اين راننده حتماً تصادف مي‌كند اگر . . . » اما قبل از اينكه بتواند جمله‌اش را تمام كنند. تصادف رخ داده و دار آن يك اتوبوس كه همان موقع از آنجا مي‌گذشت و همان اتومبيل با يكديگر تصادف كردند. صداي وحشتناكي به گوش رسيد و خسارت زيادي هم به اتومبيل و هم به اتوبوس وارد شد.


حسن با عجله رفت كه بينيد آيا كسي مجروح شده است يا نه اما همه سالم بودند. سپس راننده اتوبوس از او خواست كه بپذيرد وقتي لازم شد به عنوان شاهد تصادف عمل كند و صحنه تصادف را توضيح دهد. حسن با اين درخواست موافقت كرد. بعد از چند روزي حسن به دادگاه اخطار شد و آنجا قاضي از او پرسيد «شما از جاييكه تصادف اتفاق افتاد چقدر فاصله داشتيد؛ حسن جواب داد: «يازده متر و چه و پنج سانتيمتر قاضي متعجب شد و گفت «چطور اين فاصله را اينقدر دقيق مي‌دانيد؟» حسن جواب داد «چون انتظار داشتم كسي مثل شما اين سوال را از من بپرسد.»
سوالات حين خواندن


ج- متن درس را با دقت بخوانيد و به سوالات زير جواب دهيد.
1-    چه موقع از روز حسن شاهد تصادف بود؟
2-    چرا تصادف رخ داد؟
3-    به كداميك از ماشينها خسارت وارد شد و چرا؟
4-    قاضي از حسن چه پرسيد؟
5-    حسن به قاضي چه جوابي داد؟


د- با توجه به متن در مقابل جملات صحيح «ص» و در مقابل جملات  غلط «غ» بنويسيد.
1- در غروب يك روز حسن منتظر اتوبوس بود.
2- اتومبيل با سرعت زيادي حركت مي‌كرد.
3- در تصادف هيچكدام از ماشينها خسارت نديدند.
4- تعداد 2 نفر در آن تصادف مجروح شدند.
5- حسن فاصله‌اش از تصادف را دقيقاً به قاضي گفت.


سوالات بعد از خواندن


هـ با لغات زير جمله بسازيد.
منتظر، تصادف ، خسارت، وحشتناك،‌ شاهد،‌ دادگاه، فاصله، تعجب.
و- با توجه به متن گزينه صحيح را انتخاب كنيد؟
1- حسن . . . . . .  كه راننده اتومبيل تصادف مي‌كند.  
الف- مطمئن نبود                ب- مطمئن بود
ج- نمي‌دانست                 د- انتظار نداشت
2- حسن . . . . . . كه در دادگاه شهادت بدهد
الف- موافقت كرد                ب- موافقت نكرد
ج- نمي‌خواست                 د- انتظار داشت
3- حسين فاصله‌اش تا تصادف را . . . . . . به قاضي گفت.
الف- حدوداً                    ب- تصادفاً
ج- دقيقاً                     د- بدون ميل و رغبت
4- قاضي از پاسخ حسن . . . . . . . .  
الف- تعجب نكرد                ب- خوشش آمد
ج- خوشحال شد                 د- تعجب كرد


ز – جمله مركب زير را به صورت چند جمله ساده بنويسيد.
در حاليكه يك روز صبح حسن منتظر اتوبوس بود،‌ اتومبيلي كه با سرعت خيلي زياد حركت مي‌‌كرد. از لوي او عبور كرد و با يك اتوبوس تصادف كرد.


ج- ضماير را در متن پيدا كنيد و بنويسيد؟


ط- چنانچه تاكنون شاهد صحنه تصادفي بوده‌اند، آنرا با جزئيات بنويسيد.
 
درس دوم


بيل گيتس و صنعت رايانه


سوالات قبل از خواندن
الف- به سوالات زير پاسخ دهيد.
1- چند مرد ثروتمند را مي‌شناسيد!
2- آيا تاكنون نام بيل گيتس را شنيده‌ايد؟
3- يك فرد ثروتمند چگونه به ثروت دست پيدا مي‌‌كند؟
4- انسان چگونه مي‌‌توان موفق باشد؟
6-    از رايانه و اجزاء آن چه مي‌دانيد؟


ب- لغات جديد
رايانه: ماشيني كه شامل اجزاي مختلف بوده و براي محاسبات،‌ تايپ و دين فيلم و استفاده از اينترنت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
رئيس: مسئول، مدير


مايكروسافت: نام شركت بيل گيتس است كه سازنده قطعات مختلف رايانه مي‌باشد.
موفق: پيروز،‌ برنده


مجدانه:‌ با جديت، با پشتكار و كوش فراوان
پركار: كسي كه كارش را با جديت دنبال كند و براي هدفش تلاش زياد مي‌‌كند.
زبان رايانه: نوع زباني كه مي‌توان با آن با رايانه ارتباط برقرار كرد و محاسبات را از او خواست.
رايانه شخصي:‌ رايانه‌اي كه متعلق به فرد مي‌باشد.


نرم افزار: برنامه يا دستوري كه در رايانه مي‌گذرند تا طبق آن رايانه كاري را انجام دهد.


بيل گيتس و صنعت رايانه
بيل گيتس شخص مهمي در صنعت رايانه است. او سالهاي زيادي است كه رئيس شركت مايكروسافت و نيز ثروتمندترين فرد در آمريكاست. اما او چگونه توانست اين موفقيت را بدست آورد؟ او چيزهاي زيادي از پدر و مادرش آموخت. در حاليكه بيل به مدرسه مي رفت، پدرش به دانشگاه مي‌رفت و با گرفتن مدرك دانشگاهي قاضي موفق شد.

او از موفقيت پدرش آموخت كه اگر كسي چيزي مي‌خواهد بايد مجدانه براي آن تلاش كند. مادر او معلم پركاري بود اما در عين حال از مسافرت كردن لذت مي‌برد و از زندگي مادرش فهميد كه اگر كسي مي‌‌خواهد مجدانه كار كند و در عين حال از زندگي لذت ببرد بايد براي آن برنامه‌‌ريزي كند. وقتي بيل جوان بود او اوقات زياد را به خواندن مي‌گذراند اما كودي او تنها كار نبود و و روشهاي زيادي انجام مي‌‌داد.

وقتي بزرگتر شد، وقت بيشتر و بيشتري را صرف كار و بازي با رايانه كرد و قبل از اينكه بيس ساله شود اولين زبان رايانه دنيا را براي رايانه‌هاي شخصي بوجود آورد. او فكر مي‌كرد كه در هر خانه اي يك رايانه خواهد بود و هر رايانه اي به يك نرم‌افزار نياز خواهد داشت. او مي‌گفت: «قصد دارم اولين يك ميليون دلار خود را تا قبل از بيست و پنج سالگي با كار روي نرم افزار بدست آورم» و همين كار را هم كرد.


سوالات حين خواندن
ج- متن درس را با دقت بخوانيد و به سوالات زير پاسخ دهيد.
1-    متن در مورد كدام شخصيت است؟
2-    بيل  گيتس چگونه توانست موفق شود؟
3-    شغل پدر و مادر بيل گيتس چه بود؟
4-    شركت مايكرو سافت چه چيز توليد مي‌كند؟


د- با توجه به متن در مقابل جملات صحيح «ص» و در مقابل جملات غلط «غ» بنويسيد.
1- بيل گيتس پدر و مادرش را در كودكي از دست داد.
2- پدر بيل گيتس معلم و مادرش قاضي بود.
3- بيل گيتس كار، تلاش و برنامه‌ريز را از پدر و مادرش ياد گرفت.
4- بل گيتس اولين زبان رايانه را ساخت.
5- بيل گيتس با يك ميليون دلار چندين رايانه خريد.


سوالات بعد از خواندن
هـ‌ مترادف لغات زير را بنويسيد.
رئيس، ثروتمند، مجدانه، لذت بردن،‌ موفقيت


و- با لغات زير جمله بسازيد.
رايانه، موفق، پركار،‌ نرم‌افزار، مجدانه


ز – جملات در هم ريخته زير را مرتب كنيد.


1- شخص،‌ بيل گيتس، مهمي، است، صنعت،‌ در، رايانه
2- فرد،‌ موفق، مي‌‌شود، با، كوشش،‌ تلاش، و
3- است،‌ برنامه‌ريزي، عامل، موفقيت
4- نرم‌افزار، قطعه‌اي،‌ است، رايانه، از


ج- از يكي از مشاهير جهان كه قبلاً درباره‌اش مطلبي را خوانده ايد،‌ متني بنويسيد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید