دانلود مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان

تعيين فرهنگ سازماني به منظور بهبود عملكرد سازماني
چكيده :
درسال 1999 شورايي بنام شوراي سلامت خانواده درپنسيلواينا ، براي تعيين نقاط ضعف ضمعف وقت سازماني به بررسي فرهنگ پرداختن و آن را به معيارهاي خاص عملكرد نسبت دادند .
اين شورا 600 سازمان را بررسي كرد ومتوجه شد 25 درصد سازمانها تنها برروي سه خصوصيت توسعه قابليت ، توانا سازي وسازمانهاي يادگيرنده تمركز دارند . وتنها 3 درصد ازانها روي خصوصيتات مهمي مثل مديريت استراتژيك وتمركز به مشتري كارمي كند .


واژگان كليدي
هدف يا رسالت ، پيچيدگي ، سازگاري ، هماهنگي
مقدمه :
بسياري ازصاحب نظران دراين مورد اتفاق نظر دارند كه مقصود ازفرهنگ سازماني سيستمي ازاستنباط است كه اعضا نسبت به يك سازمان دارند وهمين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان ازيكديگر مي شود . پديده فرهنگ مي تواند نقش مهمي درصحنه زندگي اعضاي سازمان داشته باشد .


به بيان ديگر ، فرهنگ سازماني چارچوبي است كه براي كاركنان ومديران رفتار، شيوه تصميم گيري روزانه مشخص مي نمايد وآنها بايد با تكيه براين رهنمودها درصدد تائين هدفهاي سازمان برآيند .
به عنوان هيئت مديره ارشد سازمان غيرسود آور شما بايد نظريه ها وچشم اندازي براي دستياببي به سازمان داشته باشيد .
o آيا كارمندان وهيئت مديره به موازات هم پيش مي روند ؟
o آيا سازمان قادراست تغيير لازم را براي رسيدن به اهداف به وجود آورد ؟


o عادت هاي قديمي ، رفتار ها ورسم ورسوم ها توانايي شما رابراي ايجاد كردن تعيين است حمايت مي كنند يا مانع مي شوند ؟
o سازمان بايد درمسير هاي جديد حركت كند وهمه را دراين فرايند استخدام نمايد وشما ابتدا مي بايست فرهنگ رابع سازمان را درك كنيد كه آيا :
o نگرش تيمي درمحل كار وجوددارد ؟
o آيا همه افراد درك روشني را چشم انداز ، ارزش ها واستراتژي هاي سازمان دارند ؟
o آيا براي موفقيت سازمان درآيند ه مهارت هاي جديد توسعه مي يابند ؟


ارتباط بين فرهنگ وعملكرد :
درسال 1999 ، درآينده اي نزديك پس ازخوشامد گويي هيئت مديره ارشد جديد ، شوراي سلامت خانواده درپنسيلوالنيا مركزي درلن كستر بررسي فرهنگ Deninson رابراي تعيين نقاط ضعف وقوت سازماني بكارگمارند وبه ويژه ويژگي هاي فرهنگ را ارزيابي كردند وآن را معيارهاي خاص عملكرد نسبت دادند .
اين بررسي 4 ويژگي فرهنگ يعني هدف يا رسالت ، پيچيدگي ،‌ُسازگاري وهماهنگي را هريك با سه خصوصيت قابل اندازه گيري نشان مي دهند :


1- هدف عمده رسالت يا Mission:
هدف درجه اي است كه نشان مي دهد سازمان واعضاي ان به چه حركتي مي روند ، چگونه به اينجا مي رسند وچگونه هركدام مي توانند درموفقيت شركت ، سهم داشته باشند .
خصوصيات : چشم انداز – مديريت استراتژيك – اهداف
2- پيچيدگي ودرگيري :
پيچيدگي درجه اي است براي هركدام ازافراد درتمام سطوح سازمان كه به دنبال پيچيدگي هدف ، دريك روش مشاركتي درگير باشند براي اينكه هدفهاي سازمان را به اتمام برسانند .
خصوصيات : توسعه قابليت ها – لگرش تيمي – توانا سازي
3- سازگاري :


سازگاري توانايي است كه شركت به طور اجمالي محيط خارجي را بررسي مي كند وبه هرگونه تغيير درمشتريان وذينفعان واكنش نشان مي دهد .
خصوصيات :تغيير خلاق – تمركز برمشتري – سازماني يا دگيرنده
4- هماهنگي :
هماهنگي شامل ارزش هاي هسته اي سازماني وسيستم هاي داخلي است كه راه مشكل ، كارآيي واثر بخشي را درهرسطح ، درمقابل مرزهاي سازماني حمايت مي كند .
خصوصيات : ارزش هاي هسته اي – توافق – هماهنگي ويكپارچگي .


هدف وهماهنگي با عملكرد مالي درارتباط هستند ودرهمين راستا درگيري وسازگاري مي توانند براي رضايت ونواوري مشتري درارتباط باشند . اين مدل ، تضادي پايه وبحراني پويا را توسط سازمان ومديرانشان به تسخير مي گيرد .
سازمانهايي با بالا ترين عملكرد درهرچهاره حفره برتر بودند چنين سازمانهائي داراي فرهنگ هاي توسعه يافته هستند يعني هم برمحيط داخل وهم برمحيط خارجي تمركز دارند .
شوراي بررسي مجددا پايگاه داده ها را دربيشتر از600 سازمان مقايسه كردند كه عملكرد بالا ؛ متوسط وپائين سازمانها را نشا ن دهند .


شورا ارزش هاي هسته اي را 12 درصد امتياز بندي كرد اين سعي كه به 88 درصد سازمانها برروي ويژگي فرهنگ با بالاترين امتياز هستند . 25% سازمانها برسه تا ازدازده ويژگي ازجمله توسعه قابليت ، توانا سازي وسازمانها يادگيرنده تمركز كردند برروي ويژگي هاي مهم مثل مديريت استراتژيك وكانون مشتري تنها 3% ازآنها تمركز كردند .
تغيير فرهنگ : Shifting The CuIture
وقتي كه نتايج با كاركنان شورا ، تيم رهبري وهيئت مديره درميان گذاشته شد تصيمات زيراتخاذ شد :
1- روشن كردن چشم انداز انجمن
2- انتخاب يكسري ازارزشهاي هسته اي
3- برپا كردن اهداف استراتژيك وتوسعه برنامه كاري ساليانه كه كار هرشخص را به سمت استراتژيك وچشم انداز سازمان هدايت كند .


به علاوه سازمانها 3 سطح را براي معنكس كردن خدمت به مشتريان مطرح كردند .
يك سيستم بازنگري عملكرد كه شامل استاندارد سازي شغل ومسئوليت ها بود توسعه پيدا كرد . وهر كارمندي اهداف ساليانه مخصوص خود را كه با هدف سازمان مرتبط بود توسعه داد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی رابطه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه الزهرا ( س )

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدهپژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی با عملکرد شـغلی کارکنـان دانشـگاه الزهـرا(س) شـکل گرفـت. روش پژوهش توصیفی – همبستگی است. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی – طبقه ای اسـتفاده شـد. درایـنتحقیق تعداد اعضای جامعه آماری 092نفر بود تعیین حجم نمونه مورد انتخاب ،از هر واحد متناسب با تعداد ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ، رهبری و تاثیر آنها بر رضایت شغلی و عملکرد دبیران آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیده:هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری و تاثیر آنها بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان است.جامعه آماری این تحقیق،کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست میباشد که نمونه آن بصورت تصادفی و بوسیله جدول مورگان 100نفر انتخاب شده است.برای تجزیه و تحلیل این داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغ ...

دانلود مقاله بررسی رابطه فرهنگ نو آوری و جو سازمانی با کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
چکیدههدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ نو آوري و جو سازمانی با کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد استان اردبیـل بـوده است. روش پژوهش در این تحقیق از نوع پیمایشی توصیفی می باشد. جامعه آماري در این تحقیق عبارتست از کلیـه کارکنـان دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل. روش بکاررفته جهت نمونه گیري در تحقیق حاضر روش نم ...

مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر تهران

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر تهران چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر تهران میباشد. برای این منظور پژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق عبارت است ا ...

مقاله بررسی رابطه میان بیوریتم و عملکرد سازمانی در کارکنان ( مطالعه موردی : شرکت پتروشیمی پارس )

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه میان بیوریتم و عملکرد سازمانی در کارکنان ( مطالعه موردی : شرکت پتروشیمی پارس ) چکیده شرکت پتروشیمی پارس همچون بسیاری از سازمان های مرتبط با صنایع پیشرفته 3 نسبت به عملکرد سازمانی شاغلین خود بی تفاوت نبوده و همیشه سعی در به روز رسانی شیوه های ارزیابی عملکرد داشته است . در کنار ارزیابی عملکرد از ک ...

مقاله بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای شیراز

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای شیراز چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی با عملکرد شغلی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای شیراز بود. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات ...

مقاله تاثیر رابطه فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر رابطه فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان چکیده : اثربخشی سازمانی یکی از مباحث بسیار مهمی است که می تواند موجب موفقیت و یا شکست سازمانها گرددویکی از حساس ترین موضوعاتی است که درسازمانها در ارتباط مستقیم با بکارگیری مفهوم فرهنگ در سازمان می باشد . در این مقاله ضمن تدوین ادبیات تحقیق و چارچوب نظری ، با در ...

مقاله بررسی رابطه بین مؤلفه های ظرفیت سازمانی با عملکرد سازمانی بر اساس رویکرد اسلامی در اداره کل میراث فرهنگی استان فارس

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین مؤلفه های ظرفیت سازمانی با عملکرد سازمانی بر اساس رویکرد اسلامی در اداره کل میراث فرهنگی استان فارس چکیده هدف از توسعه ظرفیت سازمانی، کمک به بهبود عملکرد سازمانی در پرداختن به موضوعات شناخته شده و واکنش نسبت به موضوعات به وجود آمدهای میباشد که ناشی از تغییر سریع جهان امروز است؛ به عبارتی دیگ ...