دانلود مقاله روانشناسی نوجوانان

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

روانشناسی نوجوانان

عنوان فهرست مطالب صفحه
مقدمه
تعریف
خصوصیات وتغییرات دوران نوجوانی
خصوصیات عاطفی
رشد اعضاء ووضع غدد وهورمونها

ویژگی های اجتماعی
هویت نوجوان
تغییرات جنسی در پسران ودختران
آشکار شدن غریزه جنسی
مشکلات واختلالات دوران نوجوانی
مشکلات فرهنگی
لغزش جنسی
اختلالات عاطفی

راههای مراقبت نوجوانان
مراقبت جسمی
مراقبت عاطفی
توصیه های برای کاهش
مشکلات شخصیتی ـ خانوادگی و مذهبی

مقدمه
نوجوانان وجوانان نقش مهم وتعیین کننده‌ای درساختن جامعه به عهده دارند لذا شناخت ویژگی‌های نوجوانان می‌تواند کمک شایانی به والدین ‚ مربیان ‚ مسئولان درنحوه برخورد‌ انها بکند. یک بررسی دراواخر دهه ۵۰ واوائل دهه شصت در آمریکا نشان دادکه جوانان والدینشان رامهم ترین عامل مؤثر درزندگی خود می‌دانند

درکنار آن ده عامل مؤثر دیگر همچون معلم‚‌مربی ‚‌و… قراردارند دوران نوجوانی یک مرحله انتقالی برای کودک ووالدین محسوب می شود مادیگر با یک کودک روبه رونیستیم بلکه با یک جوان یا نوجوان مواجهیم بنابراین باید روشهای انطباقی ‚‌ارتباطی وواکنشی خود را تغییر دهیم . والدین باید از رفتار طبیعی یک نوجوان آگاه باشند نوجوان به اقتضای سن خود دارای رفتارهای طبیعی هستند وآنها که دارای اختلال هستند ‚ مشاور وروانشناس نیاز دارند . رابطه خوب وکنار آ‌مدن با نوجوان راحکم هنر می دانند هنری که لازمه‌اش طی مسیر هوشمند برای پدرومادران هست ومانند هر هنر دیگری تنها با تمرین وپشتکار می‌توان مهارت لازم را بدست آورد . کلید رفتار نوجوان / دکتر فونتل /

فصل اول : تعریف
نوجوانی دوره‌ای است حدفاصل میان کودکی وبزرگسالی حدود وهمچنین طول مدت آن چندان مشخص نیست و بسته به افراد وجوامع گوناگون متغیر است . شروع آن که همراه بلوغ جنسی است . می‌توانیم بگوییم دوره نوجوانی از ۱۲ تاتقریباً ۱۸ الی ۲۱ سالگی به درازا می‌کشد . نوجوانی معلول عوامل وتغییرات درونی است ‚‌یا زائیده عوامل وشرایط بیرونی .

به عبارت روشن‌تر این دوره از زندگی را که نوجوانی نام دارد باید تغییرات ویژه‌ای بدانیم که ناشی از تغییرات گوناگون ودخالت عوامل گوناگون درتعیین هستی وسازمان یافته فرد هست یاتنها چارچوب مرحله زمانی ساده است که در آن تجربیات فرد برحسب سن ‚ موقعیت ‚‌شرایط اجتماعی‌اش شکل می گیرد . تقریباً تاقرن نوزدهم تعریفی بهتر از تعریف ارسطو درمورد نوجوانی دیده نمی‌شود . ارسطو از صفات وخصوصیاتی نام برد که نوجوانان را از بزرگسالان متمایز می‌کند این بیشتر ناشی از کمبود تجربه در نوجوانان است تاساختمان بدنی وفیزیولوژیک آنها .

۱ـ دکتر حسن احدی . دکتر نیک چهرمحنی /۱۳۷۴ / چاپ پنجم / روانشناسی رشد
نوجوانی دوره انتقال ازکودکی به بزرگسالی است ‚ انتقال از اخلاق دیگر پیرو به اخلاق خود پیرو . دنیای بزرگسالان ازنوجوانان توقعات زیادی دارد که نمی توان با تخیلات و رفتارهای دوره کودکی پاسخگوی آنها بود. این دوره را عده‌ای تولد دوباره نامیده‌اند ‚ زیرا دگرگونیهای عمیقی درشخصیت نوجوان پدیدار می‌گردد. فرد نه کودک است ونه بزرگسال ‚‌اما برای مرحله بزرگسالی آماده می‌شود با تمام توان می خواهد به سمت کمال قدم بگذارد که این حرکت وجهش با اشتباهات ولغزشهای بسیاری همراه است. ازلحاظ بدنی سرعت رشد قد دراین سن افزایش می‌یابد ‚

دستگاههای تولید مثل کامل می گردد وغدد داخلی بخصوص هیپوفیز ‚‌تیروئید ‚ غده‌های جنسی وغده های فوق کلیوی هورمونهای راترشح می‌کند .همزمان با این تحولات ‚‌تحول احساسات وعواطف نیز شکل جهش واقعی به خود می‌گیرد . ازلحاظ فکری دوره نوجوانی شروع دوره تفکر انتزاعی یا عملیات منطق صوری است . نوجوان در این دوره عملیات ذهین خود راوسعت می‌بخشد وعلاوه برمنطق عیین ‚‌براساس فرضیات نیز ‚‌استدلال واستنتاج می‌نماید وبه آزمودن جنبه‌های عملی ایده‌آل‌ها و حقیقت فرضیه‌ها درمقابل واقعیت خارجی ونظریه های دیگران می‌پردازد . مسائل نوجوانان وجوانان

محمد خدایاری فرد
چاپ سوم / ۱۳۷۳/کلینی
مرحله نوجوانی از ۱۲ تا ۱۸سالگی است . که این مرحله ‚‌مرحله بحرانی است . کودک با بسیاری از احساسها ونگرشها ‚‌مهارتها ووابستگی ها اوائل زندگی‌اش وارد مرحله نوجوانی می‌شود ومعمولاً ازوی انتظار می رود که مانند مردی مسئول ازاین مرحله بگذرد وبه دنیای بزرگی قدم بگذارد . دوره نوجوانی آخرین مرحله رشد فرزندانمان است که طی آن والدین ومربیان می توانند فعالانه آنها را یاری کنند . یکی از مهمترین منابعی که می توان درجریان نوجوان تقویت کرد احساس ارزشمند بودن است . این نیرو ممکن است همیشه در درون نوجوان باشد زمانی که این نیرو در وجود او حضوری قوی داشته باشد و وی مکانیزمهای ایمن نگه داشتن آن را بشناسد می تواند در زندگی به آن تکیه کند.

روشهای تقویت عزت نفس درنوجوان
دکتر هریس کلمز . آمینه کلارک . ترجمه / پروین علیپور / ۱۳۸۰
پس از طی مرحله کودکی که خود شامل مراحل قابل تفکیکی است دوران نوجوانی فرامی رسد . دوره نوجوانی مرحله حذفاصل بین کودکی وجوانی ذکر شده است دوره‌ای بظاهر گناه ولی مهم وحساس . تغییراتی که در بعضی روایات اسلامی نوشته شدهاست حدث است . حدث به معنی تازه ‚‌نورسیده جدید و جمع آن احداث است وکسی که کم سن است می گویند وگاهی از آن به تعبیر شباب خوانده می شود . سن بلوغ تا سن ۳۰ سالگی را سن شباب خوانده می‌شود که دوران نشاط وبرافروختگی و آغاز زندگی است والبته بهترین تغییر همانست که روانشناسان ‚ مربیان تربیتی ازآن بهره گرفته اند وآن اصلاح « نوجوانی » است.

دکتر علی قائمی /۱۳۷۳/ص۲۳ـ ۲۴
سنین نوجوانی وجوانی در دیدگاه ها ونظریات مختلف متفاوت است اما معمولاً بین ۱۲ تا ۲۵ سالگی راشامل می‌شود . این دوره از نظر تربیت دوره نسبتاً دشوار زندگی ویکی از بحرانی‌ترین مراحل آن می باشد وبابلوغ جنسی همراه است . به بیانی دیگر بلوغ جریانی است که زمینه‌اش از بدو تولد شروع می شود ونوجوانی پایان بسیار طولانی و بسیار پیچیده آن است که ضمن آن نوجوان هویت فردی را جدا از هویت خانوادگیش پایه ریزی می‌کند .

نوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی است . انتقال از اخلاق دیگر پیرو به اخلاق خود پیرو. دنیای بزرگسالان از نوجوانان توقعات بسیاری دارد که نمی توان با رفتارها وتحلیل‌های دوره کودکی پاسخگوی آنها بود . این دوره را عده‌ای تولدی دوباره نامیده‌اند . زیرا دگرگونیهای عمیقی در شخصیت نوجوان پدید می آید . فرد نه کودک است نه بزرگسال . اما برای مرحله بزرگسالی آماده می شود وبا تمام توان می خواهد به سمت کمال قدم بگذاردواین حرکت با جهشها ولغزشهای بسیار همراه است.

ازلحاظ مذهبی ‚ نوجوان می خواهد براساس تفکر وبرهان عقلی ودلایل منطقی مطالب ومسائل مذهبی را بررسی وقبول نماید.
نوجوان به دنبال اثبات نمودن یک هویت مستقل شخصی است ‚‌کوتاه ‚‌بلند ‚‌زشت یازیبا . دختر یاپسر ‚ بدقواره یا خوشقواره و این اثبات هویت وتداوم هویت شخصی درسازندگی شخصیت نوجوان نقش اساسی دارد.

مسائل نوجوانان وجوانان / محمد خدایاری فرد / چاپ سوم / ۱۳۷۳/کلینی
نوجوانی به عنوان دوره‌ای از زندگی به راههای گوناگون قابل تعریف وتوصیف است دررابطه با رشد جسمانی ‚‌دوره نوجوانی زمانی آغاز می‌شود که اولین علائم بلوغ جنسی ظاهر گرددوزمانی خاتمه می‌یابد که رشد جسمانی تقریباً متوقف شده باشد که درحدود هفده یا هجده سالگی است.
دوره نوجوانی در رابطه با پاسخ به نیازهای اجتماعی نیز قابل توصیف است که از تمایل جنس مخالف آغازگشته ونشانه آن علائم ونشانه‌های جنسی است وزمانی خاتمه می‌یابد که فرد به استقلال مالی واجتماعی رسیده ونیازش به والدین خویش ناچیز گردد.
ص۲۵ روانشناسی نوجوانی / دکتر سیاوش خلیلی / ۱۳۷۷

خصوصیات دوران نوجوانی
۱ـ خصوصیات عاطفی
عدم تعادل وبی ثباتی عاطفی یکی از بارزترین ویژگی های این دوره می باشد اکثر اوقات به هنگام بروز خشم نمی توانند رفتار وگفتار خود را کنترل نمایند . خیلی زود متاثر می شوند بخصوص زمانی که احساس می‌کند کسی به حرفشان گوش نمی دهد و به همین خاطر دست به اعمال ناخوشایندی می زند وسپس پشمیان شده و خود را سرزنش می کند . حساسیت‌ها و هیجانات ناشی از زود رنجی که ازخصوصیات دائمی این دوران می باشد

اغلب به علت تغییرات وتحولات غددداخلی ومیزان ترشحات هورمونها ونوع تربیت وآموزش دوران گذشته است که درمجموع وضع زندگی عاطفی آنها راتغییر می دهد وگاهی با کوچکترین برخوردی عصبانی می‌شوند وبه هنگام عصبانیت وخشم ممکن است به گریه متوسل شوند وغمگین وافسرده به تنهایی پناه برند.

مسائل ومشکلات دوران نوجوانی وجوانی
۱۳۷۳/ چاپ کلینی / مرسوم
محمد خدایاری فرد

وضع غدد وهورمونها ورشد اعضاء : استخوانها دراز مثل استخوان بازو وپافیلی سریع رشد می‌کند وبه کودک یک منظره ناموزون می بخشد وطی دوران رشد سریع استخوانها بدن شکل نهایی خود را پیدامی‌کند .
بروزن بدن هم اضافه می‌شود ومیزان رشد از این بسیار است . بجای اینکه درسال ۵/۲ تا ۴کیلو بروزنش اضافه شود اینک هرسال ۵تا۱۱ کیلو بر وزن او افزوده می شود بدون اینکه به ظاهر چاق گردد. بااین افزایش وزن در قدرت جسمی اونیز افزوده می‌شود . البته دختران قدرت بدنی کمتری نسبت به پسران دارند وروحیه آنان فرمانبردارتر است ودر موقع تنفس دم وبازدم که درسنین ۱۴ تا ۱۶ به میزان قابل توجهی بر ظرفیت آن افزوده می‌شود. ص۴۹ـ۵۲

بگفته لونتاس چسر: از جمله قمستهای بدن که هنوز بسیاری از ابزار آن مجهول است همین غدد داخلی است . فقط ما می توانیم بگوییم این غدد چکارمی کنند . سن بلوغ سن بیداری غدد از جمله غدد جسمی است . دراین سن هیپوفیر با ترشح هورمونهای محرکهای جنسی این غدد را از خواب بیدار پیدا می کند وبه کار وامی‌دارد .

ترشح هورمونها وافزایش آنان باعث بروز تغییرات عظیمی دردستگاه فیزیولوژیک بدن می شود . حجم بدن ووزن بدن ومهارت بدن رازیاد می کند .همچنین بیداری غدد باعث بیدارهای عاطفی ‚‌اجتماعی ودر نتیجه تحول اخلاق ورفتار می شود.
کلیدهای رفتار نوجوانان صـ ۴۹ـ۵۱

ویژگی های اجتماعی : جاه‌طلبی از مختصات دوره نوجوانی است واواعمالی را از این بابت انجام می دهد که گویی سرآمد است .

این حالت او به معنی خودخواهی وخودپرستی دراوست وزمینه ساز نوعی بی قیدی عمیق در برابر محیط است . آرایش ها‚ توجه به سرووضع لباس خود ‚‌آراستگی ظاهری به صورتهای گوناگون هم جلوه ازاین امر دارند . بگفته هافیلد :‌ اوکه تادیروز توجهی به دانش نداشت ‚‌اینکه وقت زیادتری رابرای توجه به لباس وشیک پوشی خود معطوف دارد وهم می کوشد در رفتار خود اشتباه نکند . اخلاق اجتماعی دردختران وپسران نوجوان آمیخته ودرهم است .

مجموعه‌ای از حالات وزمینه های استقلال طلبی ‚‌عدم اطمینان ‚‌فلسفه نوبرای زندگی ‚‌توقعات مهم وغیر قابل وقوع ‚‌بحران هویت ‚ تلاش دراثبات شخصیت ‚ گاهی احساس به گناه ‚ میل به آزادی بی قید وشرط و … خصائصی را پدیدمی آورند که از آن به اخلاق نوجوانی تعبیر می شود .
روانشناسی کودک وبالغ ص ۴۱ـ۵۲
رشد اجتماعی در دوران جوانی رفته رفته شتاب زدگی کودکانه قبلی از بین رفته ‚ جای خود را به نوعی آرامش وتفکر منطقی می‌دهد . متعاقب آن قبول افراد جامعه انسان هستند که ممکن می‌گردد وبه همین لحاظ است که معاشرت ‚مراوده وهمکاری جانشین تکرویهای دوران نوجوانی می‌شود . بی ثباتی عاطفی جای خود را به رفتار متعادل همراه با تفکر می دهد وبالاخره فرد می‌تواند ازجهان واقع واشیاء واشخاص به تصویری نزدیک از واقعیت برسد ازاین مرحله به بعد سازش فردبا محیط به وضع مطمئن ترین انجام می گیرد…

درچنین شرایطی‚‌وظیفه محیط اجتماعی وظیفه ای سنگین وظریف است ‚‌چه از یک سوبا ارائه مدلها والگوهای رفتاری ارزشهای معنوی وعالی را مورد حمایت قرار می دهد وازسوی دیگر وسیله تشویق جوانان را به گرایش به این ارزشها فراهم سازد.

بدیهی است اگر جامعه ای نتواند از مرحله زندگی دسته جمعی عادی پافراتر نهد وبه نظام ارزشهای معنوی واجتماعی برسد موجب رکود نیروی ذهنی افراد وبخصوص جوانان خواهد شد

واین همان مساله‌ای است که درجوامع بدوی وبه اصطلاح غیر متمدن به چشم می‌خورد.
اگر شرایط جامعه با خصوصیات مذکور واحتیاجات این گروه مناسب باشد ومدلهای اجتماعی مناسبی نیز دراختیار آنان قرار گیرد ‚ عبور از این مسیر ساده وعادی خواهد بود . عده‌ای از این روانشناسان میزان سازگاری فرد با جامعه را بارشد اجتماعی او می‌دانند یعنی هراندازه که بتواند به راحتی با دیگران زندگی کند وسازگاری داشته باشد به همان اندازه از نظر اجتماعی رشد یافته است.

رشد اجتماعی بتدریج ایجاد می‌شود ودر دوره جوانی می تواند به کمال جنسی برسد .
مسائل نوجوانان وجوانان
محمد خدایاری فرد .۱۳۷۳/ چاپ سوم / کلینی

هویت نوجوان :
پیشرفتهای هوش درنوجوانی از اهمیت خاصی برخوردار است وبه دگرگونیها وتغییرات این دوره رنگ وبوی خاص می بخشد . این دگرگونیها ناشی ازتغییرات فیزیولوژیک به همراه شکفتن توان عقلی وتحلیلی به تحولات نوجوانی شکل خاص می بخشد بدون این پیشرفتهای فکری بلوغ ذهنی امکان پذیر نیست دربرابر گنگی ودرهم بودن احساسات زیاده رویها وتضادها رفتاری که در نگرانی خانواده ونوجوان به یک اندازه تاثیر دارد . نوجوان نه تنها به حل مشکلات خود درزمان حاضر بسنده نمی کند بلکه درخصوص آن به کند وکاو می‌پردازد واین تعبیر اساسی دوران نوجوانی یعنی همان بیداری زندگی است وبه همین جهت جستجوی هویت خیری که درتمام نوجوانی سیطره دارد .

ص۲۹ـ۴۵/کلید رفتار نوجوانان / دکتر فونتل/ مسعود حاجی زاده .
دوران نوجوانی ازحیث رشد ‚‌عزت نفس یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های زندگی است به عقیده یکی از روانکاوان به نام ارسیکون : دراین دوره است که شخص نیاز دارد هویتش را به دست آورد وخودش را به عنوان فردی بی همتا جدااز دیگران بشناسد می‌تواند به عنوان فردی که در زندگی‌اش هدف دارد احساس ارزشمند بودن کند .

کسب هویت به خودی خود کاربزرگی است . این مسئله را اشخاص که ناگزیر بودند در بزرگسالی به هویت خوددست یابند تصدیق می کند .
ص ۵۱ . روانشناسی کودک وبالغ
من کیستم ؟ چه کار باید بکنم ؟ پاسخ به این سئوالات برای دستیابی هویت خویش ضروریست و اینگونه امور نوجوانی است .وظیفه امور نوجوانی دست یابی به این مهم به مراتب مشکل تر از گذشته است . زیرا نوجوانان امروز اغلب تنها هستند . او نمی تواند هویت خویش را ازگروه یاخانواده ایکه به آن تعلق دارد مانند پیشینیان خویش بیابد .

اوبایدهویت فردی خودرا ازمیان نقشهای گوناگونی که دراین دوران دارد بدست بیاورد .ص۳۹ نوجوان که جستجو وپافشاری برای کسب هویت را به پایان رسانده است ،‌ اشتیاق دارد که هویت خود را با دیگران بیامیزد و اوآماده آمیزش بادیگران است . خطر این مرحله آن است که ممکن است روابط نزدیک ورقابت آمیز ومبارزه جویانه ای که فرد علیه مردم تجربه می کند باعث انزوای او می شود . ص۴۰٫

تغییرات جنسی در پسران :‌
خروج اسپرماتوزئید ‚‌رویش مو ‚‌رشد تارهای صوتی وتغییر صدا ازمهمترین عوامل تغییرات جنسی درپسران است . سن دقیقی که پسران به مرحله بلوغ جنسی می رسند کاملاً مشخص نشده است ولی از آنجا که آنان معمولاً دوسال از نظر رشد از دختران عقب تر هستند (مانند رشدقد) بنابراین سن بلوغ پسران را این چنین تصور می کنیم که بین۵/۱۳و۱۴ سالگی است . البته تغییرات بین ۱۱تا ۱۶سالگی روی می دهد وکسانیکه بین این سنین به مرحله بلوغ جنسی برسند افراد سالم ومعمولی هستند .پسران معمولاً بین ۱۳ تا ۱۵ سالگی درحدود ۲۰ سانتی متر افزایش قد بدست می آورند .

نمای تغییرا بلوغ در پسران ۱۲ ـ۱۳ سال = روییدن مو دراعضای تناسلی
۱۲ـ۱۴ = رشد اعضای تناسلی
۱۴ـ۱۵ روییدن مو در زیر بغل ‚‌روییدن موهای نازک در پشت لب
۱۶ اولین اسپرماتوزوئید
۱۶ـ۱۷ روئیدن موهای صورت وبدن
پایان سال

تغییران جنسی در دختران رشد سینه ها ‚‌برآمدگی نوک پستانها وروئیدن مو ‚‌علائم بلوغ جنسی در دختران است . مهمترین علامت بلوغ جنسی در دختران ، اولین قاعدگی آنهاست ص۳۰٫/
اختلاف سن در پدیدارشدن قاعدگی بین یک نسل بسیار زیاد است وبه عوامل گوناگون ازقبیل شخصیت وسازگاری اجتماعی بستگی دارد .

روانشناسی نوجوانی ترجمه وتالیف :‌دکتر سیاوش خلیلی / ۱۳۷۷
آشکارشدن غریزه جنسی
«زیگموند فروید» غریزه جنسی عامل اساسی تشکیل دهنده شخصیت آدمی است . غرایز جنسی طرفداری پیدا کردند وآنها به غرایز جنسی وتمایلات شهوانی آنقدر میل دارند تاحدی که امروز به این نتیجه رسیدند که زیاده‌ روی کردند. زیرا شاهد دختران بارداری شدند که بیش از ۱۲ سال ندارند. یا پسران گستاخی که دنبال شکار دختران معصوم بودند تاتمایلات خود رافرونشانند ومحدود ساختن نوجوانان از شنیدن این گونه مسائل به تنها کنجکاوی آنها را ارضا نمی کنند بلکه عوارضی هم در پی خواهدداشت.

ص ۶۶ با تحولات بلوغ بهتر مقابله کنیم.

اختلالات مشکلات دوران نوجوانی
گذشتن از مرحله کودکی و وارد شدن به مرحله بلوغ وجوانی چندان آسان نیست بلکه جریان مشکلی است که گاهی چندین سال طول می کشد تا این راه با موفقیت پیموده شود اندیشه های نابسامان درآنها به تناسب رشد پدید می آید که هرکدام زمینه ساز عوارض وخصاری هستند ووالدین ومربیان نگران آن می شود .

مشکلات فرهنگی :‌ازمسائل فرهنگی آنها بی خبری از فلسفه حیات ومحدودیت در جهان بینی ونداشتن اندیشه ای وقابل دفاع از افکار واندیشه های هست که براساس آنها زندگی می کنند از دانش گوناگون خالی وبی خبرند وفقط به چند فرمول واطلاع ناقص وابسته‌اند . تیپ خانوادگی افراد خود از عوامل مشکل آفرین وگاهی سهولت زا درجنبه رشد وپروش آنهاست . آنهائیکه دردوران کودکی از محبت کافی محروم بوده‌اند ممکن است بر اثر آن کلیه امیال وآرزوهای رانده شده بیش را بار دیگر زنده کنند وشرایط عادی ندارند .

ص۱۶۵ روانشناسی به قلم برخی از نویسند گان
چه لباسی بپوشم : این هم یکی از مشکلاتی هست که نوجوانان دارند . نوجوانی که نمی داند چه لباسی بپوشد کلافه می شود ، این واکنش به دوگروه از نوجوانان تعلق دارد : گروه اول آنهایی هستند که می خواهند مورد توجه قراربگیرند ،اینها در واقع ا ز اعتماد به نفس کمی برخوردار هستند واضطراب از ویژگیهای بارزشان هست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 12 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد