دانلود مقاله شهرستان شیروان

word قابل ویرایش
45 صفحه
21700 تومان

شهرستان شیروان


1. معرفی اجمالی شهرستان :
1-1 موقعیت جغرافیای شهرستان
شهرستان شیروان در قسمت علیای دره اترک قرار گرفته ، در ناحیه شیروان طول آن60 کیلو متر و پهنای آن 10 تا 15 کیلومتر بوده که در پایین دشت توسط تپه ماهور های رضا آباد بسته می شود . در شمال کوه های هزار مسجد و در جنوب ، کوه های بینالود از شمال غربی به طرف جنوب شرقی کشیده شده است .


شهرستان شیروان از شمال با جمهوری ترکمنستان ( حدوداً 65 کیلو متر ) مرز مشترک دارد . از شرق با شهرستان فاروج از جنوب با شهرستان اسفراین و از غرب با شهرستان بجنورد همجوار بوده وبین 27 57 ºتا '18 º58 طول و'5º37 تا '54 º37 عرض جغرافیایی واقع شده است وسعت آن 3904 کیلومتر مربع معادل 1.2 درصد مساحت استان می باشد . مرکز آن شهر شیروان در 56 º57 تا 24 º37 عرض جغرافیایی، در فاصله 60 کیلومتری قوچان، 195 کیلومتری غرب مشهد و 52 کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد . ارتفاع این شهر از سطح دریا 1095 متر است . شهرستان شیروان از دو عارضه کوهستانی و دشت تشکیل ده است . در شمال آن کوه های کیگول واقع شده اند که محل مناسب ییلاق دامداران منطقه است . در دامنه های جنوبی این کوه های دشت حاصلخیز شیروان قرار دارد .

 

1-1-1- تقسیمات کشوری :
شیروان در زمان حکومت صفویه مرکز حکومت ایلخانی شمال خراسان بوده که به مرور زمان موقعیت سیاسیخود را از دست داد ، بطوری که در دوران قاجاریه مرکز حکومت از این شهر به قوچان یا بجنورد که دارای حکام مقتدری بودند شد . تا سال 1316 ولایت قوچان شامل بلوک سر ولایت ( مرکز آن قوچان )، میان ولایت و شیروان ( مرکز شیروان ) یکی از ولایات خراسان بود. در این سال شیروان نیز بخشی از توابع شهرستان قوچان به حساب می آمد .در سال1339 از شهرستان قوچان منتزع و با مرکزیت شهر شیروان شامل سه بخش و هشت دهستان با نام های تکمران ، جیرستان ، حومه ، زورام ، زیارت ، سیوکانلو ، گیلان ، قوشخانه در سطح شهرستان ارتقاء یافت .


با اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان های شیروان و قوچان و همچنین انجام الحاق و انتزاع های به موجب مصویه شماره 40166 / ت 41 ک - 3/4/69 در این شهرستانهشت دهستان حومه ، زورام ، زیارت ، سیوکانلو، قوشخانه، گلیان تکمران ، جیرستان و ( جدول شماره 2 )و طبق توصیب نامه شماره 84902 /ت 125/ک – 1/ 69بخش های مرکزی و سرحد ( جدول شماره 1 ) ایجاد گردید . این شهرستان در حال حاضر دارای یک نقطه شهری می باشد .

جدول 1 – نام بخش ها – مراکز بخش ها ، دهستان ها و شهرهای شیروان ، 1374
دهستان های تابع مرکز بخش بخش
تکمران، جیرستان لوجلی سرحد
حومه ، زوارم ، زیارت ، سیوکانلو، گلیان شیروان مرکزی


قوشخانه بالا ، قوشخانه پایین ینگه قلعه علیا قوشخانه
ماخذ : استانداری خراسان
جدول 2 – نام مرکز ، تعداد آبادی ها و وسعت دهستان های شهرستان شیروان ، 1374
بخش ها 1. مرکزی 2. سرحد به مرکزیت لوجلی 3. قوشخانه برمرکزیت ینگه قلعه


دهستان مرکز آبادی وسعت (کیلومتر ربع)
تکمران توکور 25 582
جیرستان کوسه 17 468
حومه امیر آباد 19 507


زوارم زوارم 10 200
زیارت زیارت 17 538
سیوکانلو هنامه 30 451
گلیان گلیان 19 482
قوشخانه بالا ینگه قلع پایین 30 759
قوشخانه پایین تحلی محمد 15 452


2-1- ویژگی های طبیعی:
2-1-1- وضعیت توپوگرافی :
منطقه مورد مطالعه( شمال خراسان ) بوسیله دو رشته کوه کپه داغ شمال و بینالود در جنوب احاطه شده است . این ارتفاعات از کوه های جوان کشور و استان هستند ، که حاصل آخرین مراحل کوهزایی در دوران سوم زمین شناسی می باشند . وجود ارتفاعات فوق الذکر و اثریکه در وضع طبیعی این بخش از کشورمان دارند ، بااعث بوجود آمدن یک منطقه مشخص ترکمنستان در شمال متمایز می باشد .
بطور کلی وضعیت توپوگرافی منطقه به شرح زیر است :
- ارتفاعات
الف ) ارتفاعات کپه داغ :
این رشته کوه در شمال منطق واقع شده است و جهت آن شمال غربی – جنوب شرقی می باشد، که از غرب منطقه به موازات مرز ایران و ترکمنستان شروع و تا نزدیکی مرز های شرقی استان ادامه می یابد . این کوه ها به سه قسمت اصلی می شوند و به همین جهت نیز در هر بخش از منطقه با نام خاصی معروف هستند . قسمت اول این رشته کوه شامل نواحی مرتفع شهرستان شمال بجنورد و شیروان است که بنام کوه های قره داغ معروف است . بخش مرکزی آن بنام هزارمسجد و بخش شرقی آن نیز به نام کپه داغ معروف می باشد .
ب )ارتفاعات بینالود :
این رشته کوه به موازات کوه های کپه داغ با جهت شما غربی – جنوب شرقی در جنوب این ارتفاعات قرا گرفته است ، و منطقه شمال خراسان را از مناطق استان و کشور جدا نموده است . رشته کوه های بینالود از حد غربی استان شروع و با بریدگی های تا مرز افغانستان ادامه دارد . با توجه به وجود بریدگی های شمالی – جنوبی عمود بر ارتفاعات این کوه های به 4 قسمت تقسیم می شوند و به همین جهت نیز هر قسمت به اسامی مختلفی معروف است . غربی ترین بخش این رشته کوه ، کوه های کم ارتفاع جنوب شهرستان بجنورد بنام الاداغ معروف است . حد فاصل بریدگی راه اسفراین – بجنورد تا بریدگی معروف می باشدوادامه آن تامرزافغانستان بنام کوه های سرجام نام گرفت
است.
ج ) سایر ارتفاعات :
سایر ارتفاعات مهم خراسان عبارتند از کوه های شتری ، ارتفاعات کوهسرخ ، آهگرانو ... که نقش بسیار مهمی در استقرار جمعیت دارند .

1. دشت ها:
به تبعیت از وضعیت شمال خراسان ، دشت ها نیز عمدتاً با جهت شرقی – غربی در حد فاصل بین ارتفاعات منطقه بوجود آمده اند ، که مهمترین آنها عبارتست از :
الف ) دشت قوچان - شیروان
این دشت یکی از دشت های بزرگ و مهم شمال خراسان می باشد که در بخش مرکزی منطقه قرار گرفته است ، دشت شیروان- قوچان دارای وسعتی حدود 1300 کیلومتر مربع است، که از شمال به ارتفاعات هزار مسجد و از جنوب به کوه های شاه جهان ، از غرب به کوه های هزار جریب و از شرق به حوضه کشف رود محدود می باشد .
ماخذ : طرح جامع شهرستان شیروان - سازمان مسکن و شهر سازی خراسان رضوی
2. وضعیت خاک :
منطقه مورد مطالعه بدلیل برخورداری از وضعیت مناسب توپوگرافی ، اقلیم معتدلو ... از شرایط مساعدی برای تشکیل خاک های مناسب برای فعالیت های کشاورزی برخوردار می باشد . لیکن این منابع بدلیل کوهستانی بودن منطقه محدود است و عمدتاً در دشت ها مشهد، شیروان،قوچان، دشت بجنورد ، سملقان ، قره میدان ، درگز ، سرخس و دره های واقع در ارتفاعات و ... واقع شده اند .


شیروان براساس گزارش مهندسان مشاور ستکوپ بشرح زیر است :
خاک دشت قوچان - خاک های دشت قوچان - شیروان از بافت متوسط برخوردار هستند و فاقد شوری می باشند . خاک های این ناحیه برای فعالیت های کشاورزی مساعد است و امروزه در این ناحیه یکی ازمتمرکز ترین فعالیت های کشاورزی استان انجام می شد که راندمان اغلب محصولات آن بیش از استان خراسان می باشد .
بطور کلی از نظر خاک و نوع آن بخصوص در دشت های شمال خراسان با محدودیتی مواجه نمی باشد و عمدتاً محدود کننده مواجه می باشند :
1. فرسایش زیاد بخصوص در حواشی رود خانه و مسیل ها با توجه به شیب زیاد دره ها
2. محدودیت آب که در صورت رفع این دو عامل کشاورزی منطقه بیش از پیش شکوفا خواهد شد .
3- آب وهوا :


شهرستان شیروان در حوضه آبخیز رودخانه اترک در شمال استان خراسان قرار گرفته است .شناخت خصوصیات آب وهوایی در مطالعات روستایی به لحاظ ارتباط وسیعی که اقلیم با پوشش گیاهی ، نوع جنسیت ، توزیع و پراکندگی و تمرکز روستا، نوع مساکن روستایی و ...دارد از اهمیت ویژه ای برخورداراست . براساس آمار موجود در طی دوره آماری 78- 1348 و از ایستگاه به روستایی منصوران می باشد . متوسط درجه حرارت سالیانه 12.3 سانتیگراد معدل حداکثر دما در مرداد ماه با 23.7 درجه سانتی گراد بالاترین و معدل حداقل دما بهمن ماه با 8- درجه سانتیگراد پایین ترین میزان را به خود اختصاص داده اند میانگین بارندگی سالیانه ایستگاه سر یک آب شیروان 248.8 میلی متر استومیانگین رطوبت نسبی سالانه 59.4 درصد می باشد .


4- منابع آب :
الف – منابع آب سطحی :
مهمترین دشت حوضه آبریز رودخانه اترک ، دشت قوچان ، شیروان می باشد . عمده ترین منابع آب سطحی در شهرستان شیروان از ارتفاعات شرچشمه گرفته و پس از وارد شدن به دشت شیروان به رودخانه اترک می پیوندد بهترین منابع آب سطحی شیروان عبارتند از : رودخانه اترک ، قلجق ، تنوان، زورام ، هنامه، اوغاز ، قوشخانه . در این میان رودخانه قلجق به عنوان مهم ترین رودخانه شهرستان مطرح بوده که از ارتفاعات آغاص در شمال شیروان سرچشمه می گیرد وبه دشت شیروان می ریزد . وسعت حوضه آبریز آن تا ایستگاه بارزو 496.67 کیلومتر مربع است و حجم برآورد سالیانه رودخانه در محل ایستاه بارزو در طی دوره آماری 21 ساله 41.95 میلیون متر مکعب گزارش شده است .
ب - منابع آب زیر زمینی :


علاوه بر منابع فوق الذکر دشت قوچان – شیروان از لحاظ منابع آب زیرزمینی بسیار غنی وبا اهمیت است . براساس آمار های موجود در شهرستان 201 حلقه چاه عمیق و 50 حلقه چاه نیمه عمیق تخلیه سالیانه 253 متر مکعب موجود می باشد تعداد قنات های دایر شهرستان بالغ بر 169 رشته و تعداد چشمه های شهرستان نیز 289 دهنه می باشد که از تعداد چشمه ها 82.6درصد آن دائمی و 17.4 درصد فصلی می باشد . که در مجکوع تخلیه سالیانه آب های زیر زمینی بالغ بر 253 میلیون متر مکعب از چاه عمیق ونیمه عمیق می باشد .
5. پوشش گیاهی :


پوشش گیاهی شهرستان را می توان به دو دسته جنگل و مرتع تقسیم بندی نمود . که در اینجا به تقسیمات فرعی هر یک می پردازیم .
الف – پوشش جنگلی :
بیشترین نوع آن درختی به نام سرو کوهی Gunperus باشد این درخت در نواحی کوهستانی شمال شهرستان شیروان به خصوص در کوه گلول و کوه های سرداب و سرانی به صورت جنگل های کم پشت و تنگ در آمده است . علاوه بر سرو کوهی ( ارس )، گردو، بادم و انجیر نیز در منطقه مشاهده می شود پوشش جنگلی شهرستان در سال 1387 براساس آمار اداره کل منابع طبیعی استان خراسان پوشش جنگل تنگ 25 – 5 درصد در حدود 31957 هکتار برآورده شده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 45 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

word قابل ویرایش
44 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
مقدمه :مفهوم هیجان موضوعی است که مورد توجه دانشمندان و فلاسفه قدیم بوده است و حتی داروین شواهدی یافت که در آن همراه با تکامل دستگاه عصبی مرکزی ، حلات هیجانی نظیر : ترس ، خشم و لذت جلوه گر می شود ( اتکسیون 1986 ؛ ترجمه براهنی 1380 ) ولی بررسی علمی و دقیق آن به دهه گذشته بر می گردد که ابتدا در سال 1990 پیتر سال ...

پروژه کاراموزی - اداره مخابرات شهرستان شیروان

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
تاریخچه مخابرات ایران اداره مخابرات ایران به منظور تمرکز بخشیدن به امور ارتباطی و مخابراتی کشور به تصویب مجلس قانون گذاری در سال1350 تشکیل و با استناد به اساس نامه قانونی فعالیت خود را اغاز کرد، در سال 1374 با گسترش فعالیت های ارتباطی و توسعه روز افزون مخابرات در کشور و با پیروی از سیاست تمرکز زدای در اجرای م ...

دانلود مقاله بررسی وضعیت کمی وکیفی منابع آب شهرستان شیروان ازسال 1388 - 1391

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمه:آب علاوه براینکه یک ماده ضروری برای ادامه حیات است،نقش مهمی نیز در توسـعه اقتصـادی و اجتمـاعی جوامـع دارد .این ماده حیاتی هموار مقادیری املاح ،مواد معلق و گاز های محلول را به طور طبیعی و یا برخی از ترکیبات ویـژه ناشی از فعالیتهای صنعتی را به همراه خود دارد. [6] وجودترکیبـات شـیمیایی حتـی درمقـادیرکم درص ...

مقاله تهیه نقشه جنگل با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با تصاویر ماهوارهای ETM+ سال 2014 ( مطالعه موردی : شهرستانهای شیروان و چرداول - استان ایلام )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تهیه نقشه جنگل با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با تصاویر ماهوارهای ETM+ سال 2014 (مطالعه موردی: شهرستانهای شیروان و چرداول-استان ایلام) چکیده در اختیار داشتن نقشه های کاربری اراضی در بسیاری از زمینه ها از جمله مدیریت منابع طبی ...

مقاله گردشگری غذا و نقش آن در جذب گردشگر ( مطالعه موردی : شهرستان تالش )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
گردشگري غذا و نقش آن در جذب گردشگر ( مطالعه موردي: شهرستان تالش ) چکیده گردشگري از پدیده هایی است که همچون بسیاري از علوم در طول زمان دچار تحول شگرفی شده است. گردشگري غذا در فضاي جغرافیایی خاص خود و در ارتباط با سایر بخش ها از اهداف پرطرفدار و پر درآمد در کشورهاي توسعه یافته در امر گردشگري محسوب می شود. غ ...

مقاله بررسی نگرش معلمان در زمینه ارزشیابی توصیفی ( مطالعه موردی : مدارس ابتدایی شهرستان نهبندان )

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نگرش معلمان در زمینه ارزشیابی توصیفی (مطالعه موردي: مدارس ابتدایی شهرستان نهبندان)   چکیده ارزشیابی توصیفی، سنجش را حلقه میانی و واسط آموزش و یادگیري در نظر گرفته و بر اساس بازخورد حاصل از آن به اصلاح و تغییر ساختار آموزش، نیازسنجی، برنامه ریزي، اجراي فرایند آموزش و ارزیابی پرداخته واساساٌ بههمین من ...

مقاله مکان یابی محل دفن زباله شهرستان نیشابور با استفاده از GIS ، مدل AHP و تصاویر چند طیفی +ETM

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مکان يابي محل دفن زباله شهرستان نيشابور با استفاده از GIS، مدل AHP و تصاوير چند طيفي +ETM چکيده مکان يابي محل دفن زباله يکي از مهمترين بخش هاي مديريت دفع پسماند مي باشد و کيفيت و چگونگي آن بر بهداشت محيط و هزينه هاي تمام شده جهت دفع پسماند بسيار تأثيرگذار مي باشد. در اين مطالعه ابتدا با استفاده از ر ...

مقاله تأثیر اثربخشی ارتباطات سازمانی بر رضایت شغلی از طریق انگیزش شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تأثیر اثربخشی ارتباطات سازمانی بر رضایت شغلی از طریق انگیزش شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه   چکیده پژوهش حاضر از نوع همبستگی و علّی (پسرویدادی) است که با هدف بررسـی تـأثیر اثربخشـی ارتباطـات سـازمانی بـر رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه با واسطه انگیزش شغلی انجام شده است. ...