دانلود مقاله طراحی آموزش امید درمانی مبتنی برمفاهیم اسلامی

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان

چکیده

امید یکی ازویژگی های زندگی است که مارا به جستجوی فردای بهتر وا می دارد. امید یعنی موقعیت و آینده ی بهترودلیلی برای زیستن . امید می تواند به عنوان یک عامل شفادهنده چند بعدی پویا وقدرتمند توصیف شود . از نظر جهان بینی توحیدی امید تحفه ای الهی است که انسان را به تکاپو وا می دارد.امید در قرآن در راستای تجلی صفات الهی ورسیدن به مقام خلیفه الهی است.

هدف اصلی این پژوهش طراحی آموزش امید درمانی مبتنی برمفاهیم اسلامی است. دراین پژوهش ،ابتدا نظریه امید اسنایدر را بررسی کرده وامید درمانی را از نظر وی بیان کردیم وسپس ابعاد آنرا در قرآن وروایات جستجو کردیم ودر نهایت مدلی برای آموزش امید درمانی طراحی کردیم،که هدف آن رسیدن به کمال ومظهر تجلی اسمای الهی شدن است.

واژگان کلیدی: امید ،امید درمانی، مفاهیم اسلامی

۱

اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان- اردیبهشت ۱۳۹۴

مقدمه

امید یکی ازویژگی های زندگی است که مارا به جستجوی فردای بهتر وا می دارد. امید یعنی موقعیت و آینده بهترودلیلی برای زیستن . وقتی امید وجود داشته باشد شادی وسرور در زندگی حضور خواهد داشت،به همین دلیل روانشناسی در سالهای اخیر به موضوع جدید تحت عنوان روانشناسی مثبت پرداخته اند (حسینی،.(۱۳۸۸

به نظر می رسد که امیدواری در تمام ابعاد زندگی ضروری باشد،امید به معنای توانایی باور داشتن به احساس بهتر در آینده می باشد.امید بانیروی نافذ خود،تحریک کننده ی فعالیت های فرد است تا بتواند تجربه های نو کسب کند ونیروی تازه ای را در فرد ایجاد کند (دارودی.(۱۲۰۱۰

اسنایدروهمکارانش یک نظریه پیچیده هدف محور را ارائه دادند که مدل تک بعدی قدیمی را گسترش داد وبرای نخستین بار امکان ارزیابی دقیق ومعتبر امیدرا فراهم آورد.(بخشایی،(۱۳۹۰ اسنایدر۲وهمکارانش امید را مجموعه های شناختی می دانند که مبتنی بر احساس موفقیت ناشی ازمنابع گوناگون

(تصمیم های هدف مدار)ومسیرها(شیوه های انتخاب شده برای نیل به اهداف) است.ظرفیت فرد برای تولید کانالهای شناختی برای رسیدن به اهداف وهمچنین افکاری که افراد درباره توانایی هایشان وقابلیت هایشان برای رسیدن به اهداف دارند ،امید نام دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد