دانلود مقاله فراتحلیل اعتیاد اینترنتی دانشجویان

word قابل ویرایش
21 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:
مقدمه و هدف: اعتیاد اینترنتی به عنوان یک رفتار وسواسی، یا آرزوی برقراری پیوند، یا شاید حتی نمودی از انتقال و یا بازتاب روابط ابژه، و یا رفع نیاز قلمداد میشود. اعتیاد به اینترنت مشکلی است که در جوامع و فرهنگهای مختلف به چشم میخورد. تحقیقات موجود در زمینه اعتیاد اینترنتی گویای آن است که اعتیاد اینترنتی با آسیبهای جدی در حوزه عملکرد فردی، اجتماعی و شغلی افراد رابطه دارد.

روش: مقاله حاضر با به کارگیری روش اسنادی به فرا تحلیل مطالعات پیشین در رابطه با اعتیاد اینترنتی دانشجویان در ایران پرداخته است و دستاوردها و یافتههای آنان را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

یافتهها: نتایج این تحقیق نشان میدهد پژوهشهای پیشین عمدتاً در حوزههای روانشناسی، روانپزشکی و جامعهشناسی صورت گرفتهاند. پژوهشهای روانشناسی و روانپزشکی به بررسی ویژگیهای شخصیتی افراد مبتلا به اعتیاد به اینترنت پرداخته اند و اینکه استفاده زیاد از اینترنت چه تاثیری بر سلامت روان کاربران دارد و پژوهشهای جامعهشناسی بررسی تاثیر اعتیاد به اینترنت بر عملکردهای شغلی، تحصیلی و اجتماعی افراد مبتلا را مد نظر قرار داده اند.

بحث و نتیجهگیری: براساس یافتههای تحقیقات پیشین سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان ساعات استفاده از اینترنت، ارتباطات اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی کاربران از مهمترین عوامل مؤثر در اعتیاد اینترنتی میباشند.

کلمات کلیدی: اینترنت، اعتیاد به اینترنت، فرا تحلیل، جوانان، اعتیاد

١ – کارشناسی ارشد علوم اجتماعی elhamzare.1986@gmail.com ٢ – کارشناسی ارشد علوم اجتماعی aeinysepid@yahoo.com

مقدمه

در سالهای اخیر با رشد تحقیقات در حوزههای مختلف علوم و مواجهه شدن جامعه علمی با انفجار اطلاعات، دانشمندان در عمل به این نتیجه رسیدهاند که اطلاع و تسلط بر تمامی ابعاد یک رشته و به روز بودن در این زمینه تا حدود زیادی امکان پذیر نیست، لذا انجام پژوهشهای ترکیبی که عصارهی تحقیقات انجام شده در یک موضوع خاص را به شیوهی نظاممند و علمی فرا روی پژوهشگران قرار میدهند، گسترش روزافزون یافته است. از طرف دیگر در رشتههای علوم اجتماعی به ندرت مطالعهی واحدی پیدا میشود که با آن بتوان به حل مسالهی مورد پژوهش دست یافت. پدیدههای مورد مطالعه علوم اجتماعی به دلیل آن که موجود انسانی موضوع اصلی و عمدهی تحقیق میباشد، پیچیدهتر از آن است که بتوان در چارچوب مطالعهی واحدی به تبیین آنها پرداخت (ازکیا و توکلی، .(۲ :۱۳۸۵

فراتحلیل۱ در حوزهی مطالعاتی دنیای امروز جایگاه ویژهای دارد. استفاده از برایند یافتههای پژوهشهای مختلف، جهت برنامهریزی و اداره بخشی از جامعه یا کل آن، از مهمترین عواملی است که موجب اهمیت این مطالعات شده است.

طرفداران فراتحلیل معتقدند که ترکیب پژوهشها، چیزی کمتر از یک پژوهش علمی واقعی نیست و باید تمام دقت و مراحلی را که در پژوهش علمی واقعی وجود دارند در آن رعایت شود و چه بسا اهمیت پژوهشهای ترکیب کننده بیشتر از پژوهشهایی باشد که خود دادههای مورد نیاز را جمعآوری میکنند. چرا که پژوهش فراتحلیلی بر آن است که نتایج تمام پژوهشهای انجام شده در یک حوزه را جمعآوری کند. آنچه فراتحلیل بر آن تکیه دارد عبارت است از جمعآوری یافتههای پژوهش از مطالعات منفرد و پراکنده به منظور ترکیب و یکپارچهسازی یافتههای آن جهت استفادهی علمی و کاربردی. از طرف دیگر مطالعهی روششناختی این پروژهها میتواند نقاط ضعف و قوت پژوهشها را در کشور نشان دهد.

بیان مسئله

بیشک اینترنت پیشتاز انقلاب صنعتی جدید است. با ورود روزانه هزاران عضو جدید و حدود ۲۰۰ میلیون نفر کاربر در سراسر دنیا، اینترنت در حال شکل دادن یک انقلاب ارتباطی، اجتماعی و اقتصادی است. اینترنت اکنون در اوج قله انقلاب صنعتی دیجیتالی قرار دارد و هرگونه انقلاب جدیدی، بیگمان مشکلات و گرفتاریهای جدید میآفریند

(خواجه موگهی، .(۳۶۰ :۱۳۸۹
تعداد کاربران اینترنت بطورشگفتآوری در حال افزایش است و تا دسامبر سال ۲۰۰۲ میلادی تعداد استفاده-

کنندگان از اینترنت ۶۶۵ میلیون نفر در جهان گزارش شده است (علوی، .(۵۷ :۱۳۸۹ ویژگیهای منحصر به فرد اینترنت

۱ – meta-analysis method

از جمله سهولت دسترسی به آن، ۲۴ ساعته بودن، سادگی کار، هزینه پایین، گمنام ماندن کاربران آن و … همگی موجب استقبال عظیم مردم در سراسر جهان از آن شده است (خواجه موگهی، .(۳۶۰ :۱۳۸۹

با وجود این و علیرغم امتیازها و قابلیتهای فراوان، اینترنت مشکلات جدی بسیاری را ایجاد کرده است، مانند انبوهسازی و انفجار اطلاعات، ارائه تصویرها و مطالب نابهنجار و محرمانه نماندن اطلاعات. جالب این است که اعتیاد به اینترنت با اعتیادهای دیگر شباهت نزدیکی دارد (اسنو۱، .(۴ :۲۰۰۲ اعتیاد به معنای بروز شرایطی است که در آن افراد به صورت جسمی و روانی به یک نوع ماده خاص، به ویژه مواد مخدر وابستگی پیدا میکنند. بسیاری از پژوهشگران، مفهوم اعتیاد را برای توجیه انواع خاصی از رفتارهای مشکوک نیز به کار میبرند، زیرا یافتهها و نشانههای اعتیاد در این حالت نیز دیده میشود انواع غیر مادهای اعتیاد به عنوان اعتیادهای رفتار محور طبقهبندی میشوند بنابراین اعتیاد به اینترنت۲ نیز اعتیاد رفتار محور محسوب میشود (درگاهی، .(۲۶۶ :۱۳۸۶

امروزه اعتیاد به اینترنت به عنوان یک اختلال روانشناختی در علم روانشناسی و پزشکی مطرح شده است. به طوری که متخصصان بالینی مواردی از این اختلال را در کلینیکهای خود گزارش میکنند و این اختلال، به عنوان شکل جدیدی از اعتیاد در سالهای اخیر توجه پژوهشگران را در حوزهی روان شناسی، روانپزشکی، جامعهشناسی، و حوزههای علمی دیگر به خود جلب کرده است. اعتیاد به اینترنت مشکلی است که در جوامع و فرهنگهای مختلف به چشم می-
خورد. شیوع این مسئله باعث شده است که شناسایی علل، پیامدها و عوارض آن توسط محققان و متخصصان، پیگیری و مورد پژوهش قرار گیرد(حسن زاده، (۸۰ :۱۳۸۸

حجم رو به رشدی از تحقیقات صورت گرفته پیرامون اعتیاد اینترنتی، حکایت از آن دارد که اختلال اعتیاد اینترنتی نوعی اختلال روانشناختی – اجتماعی است که از مشخصه های آن؛ تحمل، علائم کناره گیری، اختلالات عاطفی، و ازهم گسیختگی روابط اجتماعی است (علوی، .(۵۸ :۱۳۸۹

یانگ۳ در مطالعه خود پیرامون اعتیاد اینترنتی بدین نتیجه رسید که افراد معتاد به اینترنت دچار علائم خاصی بوده و با پیامدهایی مواجهاند که دقیقاً مشابه پیامدهای افرادی است که به الکل، شرطبندی (قماربازی)، خرید و سایر رفتارهای وسواسی دچار هستند. طبق نظر وی افسردگی خفیف تا شدید با استفاده بیمارگونه از اینترنت رابطه دارد وی بیان نمود که عزت نفس پایین، انگیزه ضعیف، ترس از طرد شدن و تاییدطلبی با افسردگی رابطه داشته و این افسردگی با میزان استفاده از اینترنت نیز رابطه دارد. طبق نظر یانگ تحقیقات موجود در زمینه اعتیاد اینترنتی موید آن است که اعتیاد اینترنتی با آسیبهای جدی در حوزه عملکرد فردی، اجتماعی و شغلی افراد رابطه دارد(یانگ، .(۲۷ :۱۹۹۸

۱ – Sunwoo 2 – Internet addiction 3 – young

در سالهای اخیر مطالعات اندکی در مورد اعتیاد به اینترنت در ایران انجام گرفته است که در هریک از آنها با رویکردی خاص آن را مورد بررسی قرار دادهاند. تحلیل منظم مباحث مربوط به این حوزه میتواند موجب انسجام بیشتر این تحقیقات شود. این مقاله با بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه اعتیاد به اینترنت در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ در کشور قصد دارد، تا متغیرهای تاثیر گذار در اعتیاد به اینترنت را مورد بررسی قرار دهد، علل و پیامدهای اعتیاد به اینترنت را شناسایی و پیشنهادهایی را ارائه کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 21 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد