بخشی از مقاله


خلاصه

جرایمی که در قالب حد در قانون مجازات اسلامی تبیین شده اند، هر چند به دلیل ریشه ی شرعی آنها که برگرفته از کتاب و سنت است،دارای مجازات مشخص می باشند،اما از لحاظ تعریف و تشریح اوصاف از دید فقهای بزرگوار دارای تفاوت می باشند.قیادت نیز به عنوان یکی از همین حدود از تفاوت آرا و عقاید در نزد فقها برخوردار است.در پژوهش حاضر پس از تعاریف فقهی و قانونی مربوط به این حد،اختلاف عقاید فقهی در این باب را مورد بررسی قرار می دهیم.برای این پژوهش از روش تحقیق کتابخانه ای جهت گردآوری داده ها استفاده شده است.


کلمات کلیدی:حد،قوادی،لواط،زنا،مساحقه


-1مقدمه

حدود الهی از آن دسته مجازات ها هستند که در شرع میزان و کیفیت اجرای آنها مشخص شده است.هر چند بین فقهااختلافاتی در تعریف انواع حدود وجود داشته است.کما اینکه از دید بعضی فقها جرایمی شامل مبحث حدود نمی شوند ولی از دید بعضی دیگر،همین جرایم داخل در تعریف حد می باشند.قانون مجازات اسلامی نیز که عصاره ی عقاید مشهور فقها می باشد نیز در این رهگذر در اکثر موارد تابعی از نظر مشهور فقها می باشد.در مورد جرم قیادت نیز اختلاف از لحاظ تعریف و تشخیص عناصر اصلی آن در بین فقها دیده می شود.قانون مجازات اسلامی در فصل سوم از بخش دوم کتاب حدود،جرم قوادی را مورد حکم قرار داده است و آن را تعریف و تشریح نموده است.

-2 تعریف قوادی در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در ماده ی 242 قوادی را به این صورت تعریف نموده است:

قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره -1 حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده((244 این قانون است.

تبصره -2 در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

لغت قواد در فرهنگ معین به معنای کســی اســت که واســطه شــهوترانی دیگران اســت .در فرهنگ دهخدا هم قیادت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی

محبت آمده است وشخصی را که این عمل را انجام دهد،قواد می نامند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید