بخشی از مقاله


امروزه با توجه به تنوع ماموریتهای کاری شرکت ها و سازمانها و وسیع بودن دامنه فعالیتها و روالهای کاری مرتبط با ایشان ، یافتن روشی که جوابگوی همه نیازها و سرمایه های فکری آنها باشد بسیار مشکل یا غیرقابل دسترس است. در حال حاضر مدیریت دانش، به عنوان یک نیاز استراتژیک برای موسسات، سازمانها و شرکتها مطرح است، مدیریت دانش تضمین کننده برتری های بلند مدت برای سازمان ها و جوامع و میزان بهره گیری آنها از سرمایه های انسانی، فکری و اطلاعاتی است. مدیریت دانش، نگرشی است که می تواند از سوی مدیریت سازمانها با کمی انعطاف پیاده سازی شود و رقابت پذیری در آینده، پیشرو بودن در محصول و خدمات جدید، فتح بازارهای جدید و خلق بازارهای نو و از دست ندادن سرمایه های دانشی را به ارمغان بیاورد و همه این موارد را می توان در یک جمله خلاصه نمود: خلق ارزش از طریق مدیریت دانش.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، راهبردهای ارزش آفرینی، سرمایه های فکری، خلق ارزش


لآ 2* } ع ع B Nazanin.
pt. لآلآع - pt. B Nazanin. لآلآع
لأ2 . -ع -

لآ

×
×


Management and value creation strategies

Abstract Nowaday according to the diversity of companies, organization’s working missions, wide range

of activities and procedures related to their work, finding a method that meets all their needs and intellectual capital is difficult or inaccessible. At present, the management of knowledge is one of the strategic needs for the institutions, organizations and companies, Knowledge management ensures long -term advantages for organizations , communities, and the use of human capital, ideas and information. KM is an approach that can be implemented by the management of organizations with a flexible and competitiveness in the future, ahead of the new products and services, conquer new markets and creating new markets to bring the knowledge of losing capital and all of these can be

summarized in one sentence : creating value through KM. Keywords : Knowledge management, strategies for value creation, intellectual capital, creating value ×


-1 مقدمه

در عصر حاضر، دانش به عنوان یکی از مهمترین نیروهای محرک برای موفقیت در کسب و کار مطرح می باشد، لذا نقطه اتکاء و قوت سازمانها و شرکت ها از تمرکز بر نیروی بدنی و سرمایه های فیزیکی بسمت نیروهای ذهنی و فکری متمایل شده است. تکنولوژی اطلاعات، شکل گیری جامعه اطلاعاتی، رشد و توسعه سریع تکنولوژیهایبرتر، مخصوصاً در حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و فناوری های نوین، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی را با تغییرات اساسی روبرو کرده است. در نتیجهء این تحولات، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ها، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی شده و از این رو به مدیریت دانش و استراتژی هایی که از طریق آن می توان موفقیت های بیشتری را بدست آورد، اقبال بیشتری شده است و این توجه روز به روز فزایندهتر خواهد شد. خلق ارزش و ارزش آفرینی کلیدواژه مهمی در مدیریت دانش است که با بهره مندی و سوق دادن استراتژی های مدیریت دانش به سمت آن، انتظار مشاهده تحولی شگرف در کسب و کار سازمانها و شرکتها، چندان دور از ذهن نخواهد بود.

-2 مفهوم مدیریت دانش

امروزه ساختار محیط دانش که سازمانها باید در آن فعالیت کنند تحت تاثیر روندهای محیطی حاکم بر دانش مانند انفجار اطلاعات، تخصصی شدن امور، جهانی شدن دانش و ... قرار گرفته است و بواسطه اثرگذاری همین روندها ، مفهوم کلی مدیریت دانش بعنوان تلاشی برای تطبیق با تغییرات محیطی اطراف خود، مطرح شده است. همچنین تعاریف مختلفی از واژه مدیریت دانش در مقالات صاحبنظران مختلف وجود دارد که برخی در یک نگاه کلی، مدیریت دانش را فرایندی در نظر گرفته اند که به سازمانها در شناسایی، گزینش، سازماندهی، انتشار (توزیع) و انتقال اطلاعات و تخصصهای مهم (که همگی بخشی از حافظه سازمانی هستند و غالبا به صورت ساختار نیافته در سازمان وجود دارند) کمک می نماید (توربان و دیگران،.( 2003

سیلویا ماسا و همکارش، سیستم مدیریت دانش را اینگونه تعریف کرده اند: "به منظور ممکن ساختن فرایند های دانش، باید یک چیدمان و نظم خاص و متفاوتی از گزینه های تکنولوژی ،سازمانی و مدیریتی طراحی شود که آن را سیستم مدیریت دانش می نامیم (ماسا و دیگران،.(2009 مدیریت دانش ،خط مشی ها، استراتژیها و تکنیکهایی است که با بهینه سازی و بهبود کارایی ، نوآوری و همکاری مشترک بین کارکنان از رقابت سازمانی پشتیبانی می کند (سوسا و دیگران، .(2006 مدیریت دانش به تمامی فعالیتهای سیستماتیک برای ایجاد و تسهیم دانش اطلاق می شود بطوریکه دانش بتواند به نتایج تجاری مطلوب و استفاده هایی برای موفقیت در سازمان تبدیل شود، البته نتایج مطلوب بستگی به اهمیت سازمان دارد (سرافین و دیگران،.(2007

-3 مدیریت دانش، ضرورتی انکار ناپذیر

اکنون موفقیت حال و آینده در رقابت بین شرکت ها و سازمانها، تا حد کمی مبتنی بر تخصیص منابع فیزیکی و مالی و بیشتر معطوف بر مدیریت دانش می باشد. بنابراین، یکی از وظایف مهم رهبر سازمان، خلق محیطی مناسب برای ایجاد مدیریت دانش و استقرار آن است.

لأ


به بیان روشنتر، در عصر حاضر چالش پیش روی مدیران آماده کردن محیط مطلوب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش محور است. بنابراین، اساسی ترین مهارت برای مدیران سازمان های دانش محور »مدیریت دانش« خواهد بود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید