دانلود مقاله موسسه حسابداری و حسابرسی

word قابل ویرایش
81 صفحه
28700 تومان

موسسه حسابداری و حسابرسی

مقدمه:
با بهره گيري از دست آورد بزرگ مضر انقلاب صنعتي، يعني سازماندهي و همكاري، شركتهاي شكل گرفته، كه مسئووليت صاحبان سرمايه آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود و در قالب چنين مشاركتهايي، سرمايه هاي كوچك تجهيز گرديد وراه حل مناسبي براي تأمين سرمايه هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري فراهم آمد. شركتهاي بزرگ بيمه نيز در اين راستا خدمات زيادي را ارائه نموده اند.


سرمايه هاي چنين شركتهاي به سهام تقسيم شده و سهام آنها قابل نقل
و انتقال بوده و رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمايه و
مشاركت صاحبان سرمايه هاي كوچك در اين بازار شد. تنظيم نحوه


اداره شركتهاي سهامي و روابط بين صاحبان سهام از طرق وضع قوانين
و مقررات توسط دولتها، تنظيم يافتن بخشي از معاملات اوراق بهادار
با ايجاد بررسيهاي اوراق بهادار از جمله عوامل ديگري بود كه به
نفع شركتهاي سهامي و فزوني شمار طبقه اي از سرمايه گذاران انجاميد
كه مستقيماً در اداره شركتهاي مشاركت نداشتند و چنين تمايلي در


آنها بود.
شركتهاي سهامي توسط هيأتهاي مديره اي اداره مي شد و مي شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكيل شده يا منتخب آنها بوده اند.
ادامه فرآيند تحول در مناسبات مالكيت و اداره سرمايه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي به پيدايش گروه تازه اي از مديران كارآموزده و حرفه اي كه در عين اقتدار كامل در اداره واحد هاي اقتصادي، گاه در سرمايه آنها سهمي ناچيز داشتند و انديشه جدا كردن از مديران و مديريت را مصراق عملي بخشيد.


سازمان جديد سرمايه دامنه وظايف حسابداري را گسترده تر كرد و تهيه و ارائه گزارشهاي لازم شد كه بتواند سهامداران را از چگونگي اداره سرمايه هاي آنان ارزيابي عملكرد و سنجش كارآيي مديران و گرانندگان موسسه و بالاخره گذاريهايشان را مطلع كند.
از طرفي، در تداوم اين تحول، بازار معاملات پولي و اعتباري گسترش يافت و بانكها و موسسات اعتباري ك بخشي از اعتبارات لازم را براي عمليات جاري و سرمايه اي واحدهاي اقتصادي فراهم مي آورند، متوجه صورتهاي مالي شركتها، و ساير واحدهاي اقتصادي شدند و در اين مسير، دامنه حسابداري و گزارشهاي مالي گسترش بيشتري يافت.


افزايش موارد استفاده و شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مالي واحدهاي اقتصادي،
به دنبال و در تدارم شمار شركتهاي سهامي و توسعه و رونق بازارهاي سرمايه و پول، هدف حسابداري را از رفع نيازهاي معدودي صاحب سرمايه، به پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي گروههاي متعدد ذيحق و ذينفع و ذيعلاقه ارتقا داد و به حرفه حسابداري، نقشي اجتماعي بخشيد.
نقش اجتماعي حسابداري را حسابداران شاغل در موسسات به تنهايي نمي توانستند ايفا كنند، زيرا وجود رابطه استخدامي مستقيم آنان را به پذيرش نظرات، مديران شركتهاي سهامي و ساير واحدهاي اقتصادي ملزم مي كرد و از طرفي اشتغال آنان در موسسات نوعي جانبداري طبيعي از موسسه را در پي داشت.


در نتيجه، صورتهاي مالي كه توسط اين گروه از حسابداران با نظر و مسئووليت مديران تهيه مي شود، نمي توانست با بيطرفي و اعتماد قابل قبول، نيازهاي گروههاي مختلف استفاده كننده از اطلاعات مالي واحد حقوق، منابع و علايق گوناگون و گاه متعارض داشتند، اداره نمايد.
چاره اين شكل، انتخاب حسابداران خبره اي توسط مجامع عمومي صاحبان


سهام و يا صاحبان و حسابرسان مستقل از طرف افراد دينفع كه بارسيدگي
به مدارك، اسناد و حسابهاي يك واحد اقتصادي گزارش لازم را تهيه
نموده و شايد هرگونه تقلب و سوء استفاده را احتمالاًُ كشف و نسبت به
فعاليت موسسه و صورتهاي مالي تهيه شده توسط موسسه بيطرفانه اظهار نظر
كرد.
تجمع حسابداران متخصص، با سابقه و ورزيده كه چنين وظايفي را بر عهده مي گرفتند در انجمنهايي كه الزام به رعايت آئين رفتار حرفه اي مدوني، كه لازمه عضويت در آنها بود و بالاخره پذيرش اجتماعي حسابداران مستقل با نمايش راستگويي و درستكاري و تخصص در عمل، نخستين نظام حرفه اي حسابداري را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پديد آورد.


مقارن همان سالها در نيمه اول قرن بيستم در كشورهاي ديگر نيز نظامهاي حرفه اي حسابداري ايجاد شد و در بعضي از كشورها علاوه بر پذيرش اجتماعي، ضمانت اجرايي قانوني نيز يافت.
استفاده از خدمات حسابداران خبره در او حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بر درآمد 1328 عنوان شد.
قانون مربور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده در
كشور تشكيل شود. نظارت دارايي ملكف است نتيجه رسيدگي محاسبين
قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه بازرگان يا شركتها بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات، ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر موادي نخواهد
بود.(1)
علي رغم اين حكم قانوني صريح، اقدام عملي قابل ذكر در تنظيم و ايجاد مرجع حرفه اي به عمل نيامد.
در قانون مالياتي سال 1335 اين حكم قانوني عيناً تكرار شد و در اجراي آن، آئين نامه مربوط در سال 1340 تهيه شد وبه تصويب وزير دارايي رسيد.
اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده نيز در سال 1342 تهيه و تصويب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه اي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيش بيني گرديد.(2)
با اين حال سابقه فعاليت موثري از اين انجمن در دست نيست.
با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345 عملاً تكيه گاه قانوني
انجمن محاسبين قسم خورده فروريخت و اين قانون مقرر داشت كه به
منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسائل لازم
براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعد براي
تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه اي، كانون حسابداري رسمي تشكيل
شود.


فصل اول

 


عنوان طرح مساله:
موسسه حسابرسي و حسابداري و وكالت مالياتي .

ادبيات و سوابق مساله:
تشخيص مسئووليت و وظيقه خطير حسابرسان مستقل از اشخاص ثالث موجب شد كه در سال 1880 سازماني به نام انستيتوي حسابداران رسمي (حسابداران مجاز) در انگلستان كه غالباً زادگاه فن جديد حسابرسي، شكل و معنايي كه امروز پذيرفته شده است، يكصد و بيست سال قبل ناشناخته بود، لكن تاجائيكه تاريخ تجارت و ماليه عمومي پياد دارد، هميشه نوعي حسابرسي در موسسات خصوصي و دولتي وجود داشته است، از قرون وسطي تازمان انقلاب صنعتي و مدتها پس از آن منظور از حسابرسي كشف سو استفاده هايي بود كه احتمالاً توسط مسئوولان مالي دولت بعمل مي آمد.
اما وظيفه اساسي حسابرسي در اين زمان كشف تقلب و سوء استفاده به شمار مي آيد و حتي تا سال 1900 نيز مسئووليت حسابرسان به اجراي همين وظيفه منجر مي باشد.

تعريف مساله:
حسابرسي عبارت از رسيدگي و اظهار نظر نسبت به اسناد دفاتر و اطلاعات مالي توسط شخصي مستقل از مسئولين تهيه و تنظيم آنها و شخصيت مستقل مورد اشاره حسابرس نام دارد. وي كسي است كه به دعوت اشخاص حقيقي و حقوقي و يا به حكم قانون، اسناد، مدارك، دفاتر و اطلاعات مالي را مورد رسيدگي و بررسي قرار داده و نتيجه را كتباً به دعوت كننده و يا هر شخصي كه او تعيين نمايد گزارش مي دهد.

فرضيات (شرايط و ويژگيهاي محيط و افراد):


موسسه حسابرسي معمولاً بايد در شهرها و اماكني كه در كارخانجات صنعتي و توليدي و شركتهاي كوچك و بزرگ وجود دارد تأسيس گردد.
مثلاً وجود موسسه حسابرسي در روستا مسلماً خلال فروحي ندارد و افراد اداره كننده اينگونه موسسات بايد بدون سابقه قانوني و مسئله مورد منضفي در سابقه زندگيشان وجود نداشته باشد و سني بالاتر از 18 سال، تابعيت اسلام و حداقل مدرك ليسانس در رشته مربوط را داشته باشد.

 

هدف:
با توجه به انطباق رشته تحصيلي ما (يعني حسابداري) با حسابرسي و و كالت مالياتي مي توان گفت كه شناخت و شناساندن شاغل مربوط به رشته تحصيلي هر دانشجو به آنان بسيار و مفيد و موثر خواهد بود در انتخاب شغل و به نحو احسن به اجرا درآوردن وظايف وابسته و البته شناخت و وظايف نيز بسيار موثر خواهد بود.
هدف ما از انتخاب و بررسي چنين موضوعي خالي از حسن نخواهد بود كه به پروژه ارائه شده يكي از راهكارها مي باشد.

 

بيان اهميت و ضرورت تحقيق:
در روزگار كنوني هر قدر به سمت جلو پيش مي رويم توسعه صنعت و امور اداري و تمام مسائل مربوط به آن از كوچكترين موسسات و شركتها گرفته تا بزرگترين صنايع و اداره آنها همگي نياز مبرم به ايجاد نظم و رسيدگي به امور خواهند داشت و قطعاً بدون اين رسيدگيهاي نهايي شركتها و موسسات هرگز نمي توانند سال مالي بعد را شروع كنند.اظهار نظر حسابرسان و مشاوران مالي نقطه عطفي است براي برنامه ريزيهاي بعدي و رفع اشكالات در امور سازمان مورد حسابرسي، بنابراين وجود هرچه بيشتر و پيشرفته تر چنين موسسات حسابرسي بسيار لازم و ضروري به نظر مي رسد.

 

بهره وران:
اصولاً حسابرسي و وكالت مالي امري است كه منحصراً به طبقه خاصي از سازمانها نمي شود بلكه از كوچكترين موسسه توليدي و خدماتي شروع مي شود و تا بزرگترين و پيچيده ترين امور سازماني ادامه پيدا مي كند و همچنين دانشجوياني كه در اين رشته فارق التحصيل مي گردند مي توانند با استكاء به اين شغل آينده خود را تأمين گردانند.

روش گردآوري اطلاعات:
تهيه پرسشنامه و مصاحبه و بحث و گفتگو با متصديان چنين مشاغل و بهره برداري از تجربه عملي آنها استفاده و بهره گيري از كسب مربوط و به عبارتي تحقيق كتابخانه اي و همچنين بررسي و مشاهده عيني از روشهايي بود كه در جمع آوري اطلاعات مورد نياز اين پروژه به اجرا گذاشتيم.

برنامه زمان بندي شده:


طبق اظهارات بيان شده توسط وكلاي مورد مصاحبه موسسه مذكور تقريباً سرمايه پس از تاسيس آن به درجه سوددهي رسيده است و اين سوددهي به مرورزمان افزايش يافته است و روندي تدريجي دارد ولي قبلاً چنين موسساتي طي مدت كوتاه سودآور خواهد شد.

تعريف اصلاحات:
براي انجام امور حسابرسي و حسابداري لزوماً بايد با اصطلاحاتي آشنا بود تا بتوان اين كار را به انجام رسانيد و البته تنها برخي از آنها هستند كه به صورت واژه عنوان مي شوند و برخي ديگر نام محلي است كه انجام شده است.
نمونه هايي از اين اصطلاحات عبارتند از:

اساسنامه Bylaws: سندي كه توسط موسسين شركت تهيه و امضا مي شود و چگونگي اداره امور آن شركت را مشخص مي كند.

شركتنامه Avticles of Incorporation:
سندي كه موسسين يك شركت تجارتي تهيه و امضا مي كنند و شامل اطلاعات تفضيلي در مورد ساختار مالي شركت و ساير جزئيات مربوط به فعاليت شركت است اين سند بايد طبق قوانين موضوعه تنظيم و در مراجع قانوني ثبت شود.

صورتحساب (هيات مديره و مجامع عمومي) Minutes Book : ثبت رسمي مذاكرات و تصميمات ايجاد شده در جلسات هيأن مديره و مجامع عمومي.

نظارت obser vation: يك تكنيك گردآوري شواهد توسط حسابرسان كه شواهد عيني را براي آنان فراهم مي آورد.

شركت سهامي عام Public company : شركتي كه اوراق بهادار آن در يك بورس اوراق بهادار منظم معامله مي شود يا موظف است صورتهاي مالي خود ار به كميسيون اوراق بهادار و بورس ارائه دهد.

بررسي Review : گونه اي اعتباردهي، اساساً با بكار گيري روشهاي تحليلي و پوس وجو به منظور دادن اطمينان سلبي نسبت به پيروي اطلاعات گزارش شده از ظوابط معين.
برآوردهاي مالي Financial fore cost :صورتهاي مالي پيش بيني شده اي كه وضعيت نتايج عمليات و گردش وجوه نقد مورد انتظار يك شركت را براي يك يا چند سال آينده نشان مي دهد.

شركت سهامي خاص Uanpublic company :شركت نعبير از شركتهايي كه سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله مي شود يا بغير از شركتي كه در جهت معامله اوراق بهادار در بورسي اوراق بهادار خود در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم به عمل آورد.

فصل دوم


هر چند تحقيق علمي داراي چارچوب معيني نيست، مي توان آن را چنين تعريف كرد: فرآيندي كه به كمك آن مي توان روابط پنهان در پس يك پديده را كه مغشوش به نظر مي رسد، كشف نمود. در روش علمي ابتدا مدلها يا نظريه هايي كه به نظر مي رسد ماهيت پديده را تعيين مي كنند، قبول مي شود پس نتيجه هاي منطقي از مدل پذيرفته شده استخراج مي شود و آنها را با توجه به نتا

يج يافته هاي واقعي مي سنجند، مدل تعديل مي شود و جستجو به منظور يافتن تبيين بهتر براي پديده ادامه مي يابد، ويژگيهاي فرآيند كسب آگاهي به اندازه انواع زمينه هيا تحقيق متفاوتند، در اينجا تنها بعضي از مراحل اساسي كه هسته اصلي اكثر تحقيقات علمي را تشكيل مي دهند، فهرست وار ذكر مي گردد:

مشخص كردن هدف:
هرگاه دانش موجود درباره موضوع مورد نظر، كافي نباشد، به كمك روشهاي تحقيق تلاش براي افزايش آگاهي از موضوع انجام مي گيرد، امر تحقيق بيشتر ممكن است معطوف به هدفهاي مشخص باشد از قبيل اثبات يك نظريه جديد يا بررسي دقيق نظريه موجود از اين لحاظ كه تا چه

ميزاني نتايج منطقي حاصل از آن به وسيله يافته هاي واقعي تاثير مي شود، در بعضي موارد ممكن است هدف تحقيق فقط اين باشد كه پايه اي براي اطلاعات به دست آيد تاحدي منعكس كننده وضع جاري امور باشد؛ مثلاً اطلاع از وضع درآمد كاركنان يك شركت كه مي تواند پايه اي براي مطالعه در آمدهاي جانبي آنها باشد.
در موارد ديگري مثلاً وجود موسسه حسابرسي در روستا مسلماً خلال فروحي ندارد و افراد اداره كننده اينگونه موسسات بايد بدون سابقه قانوني و مسئله مورد منضفي در سابقه زندگيشان وجود نداشته باشد و سني بالاتر از 18 سال، تابعيت اسلام و حداقل مدرك ليسانس در رشته مربوط را داشته باشد.
هدف تحقيق ممكن است بسيار جامعتر باشد و علاوه بر ايجاد ادراكي دقيقتر از عوامل عمل كننده محيطي، تعيين امكانات و كاربرد آنها در كنترل، اصطلاح امور جنبي يك پديده را نيز شامل بشود، شناخت عوامل بهداشتي هر برگ در مديريت مثالي از اين گونه اهداف است، شناخت عوامل نه تنها كسب اداراك دقيقتر از عوامل موجود در محيط را سبب مي شود، بلكه با استفاده از اين شناخت و حفظ آن در يك سطح استاندارد مي توان مانع عدم رضايت شغلي شد.

 

جمع آوري داده ها:
در هر تحقيقي دادهاي واقعي، با توجه به مقصودي كه از پژوهش داريم، اهميت اساسي دارد، فرآيند گردآوري اطلاعات ممكن است فعاليتهاي بسيار متنوعي از قبيل آزمايشهاي پيچيده در شرايط كنترل شده، بررسيهاي اجتماعي- اقتصادي-نظرخواهي- يا حتي بررسي تاريخي را در برگيرد. امروزه كه وسايل نگهداري داده ها بسيار پيشرفت كرده و مكانيزه شده است. زياد شدن كميت مشاهدات، واقعيتي قابل توجه در زندگي است.
داده ها، نوعاً به گونه اي جمع آوري مي شوند كه اندازه هاي عددي بعضي از ويژگيها، يا شرح بعضي از صفات كيفي افراد يا عناصر تحت مطالعه، يا هر دو هستند.

 

تجربه و تحليل داده ها
دادهايي كه به وسيله روشهاي مناسب آزمايش يا مشاهده يا ... گردآوري مي شوند، منبع اساسي براي كسب اطلاعات جديد درباره پديده مورد مطالعه هستند، بعد از جمع آوري داده ها لازم است مجموعه داده ها را بررسي كنيم و اطلاعات مربوط به موضوعاتي را كه در مرحله مشخص كردن هدفها مطرح شده اند استخراج كنيم تجربه و تحليل دقيق داده ها براي بررسي معلومات جديد وتعيين نقاط قوت و ضعف آنها ضروري است.

بيان يافته ها
مفاد اطلاعاتي كه از داده ها حاصل مي شوند، با توجه به هدفهايي كه در مرحله اول تحقيق مشخص شده اند، مورد بررسي قرار مي گيرند، تحليل داده ها براي پاسخگويي به سوالاتي از اين قبيل طرح ريزي مي شوند: "از شواهري كه به وسيله اين داده ها فراهم مي آيد، چه نكات كلي اي درباره پديد تحت مطالعه استخراج كرد؟"
"آيا فرضيه يا نظريه موجود با داده ها در تفاقص است؟" و در آيا داده ها نظريه جديدي را براي تبيين پديده تحت مطالعه القا مي كنند؟"


نتايج تجزيه و تحليل داده ها براي جواب گويي به اين سوالات ونيز سنجش ميزان عدم قطعيتي كه در جوابها وجود دارد به كارگرفته مي شوند.
آگاهي حاصل از مراحل پژوهش علمي غالباً به صورت ارائه اصطلاتي در نظريه موجود بيان مي شود كه خود، ممكن است متلزم بررسي بيشتري از طريق گردآوري و تجزيه و تحليل واقعيات باشد. بنابراين ماهيت اساسي كسب اطلاع، نوعاً تكرار اين دور به شكلهاي مختلف است.
بندرت ممكن است كه در يك يا چند بار تكرار اين دور حقيقي پنهان بماند، تغيير شرايط در بسياري از زمينه ها ايجاب مي كند كه فرآيند تكرار به صورت متمر، ادامه داشته باشد.

فصل سوم


چگونگي تاسيس شركتهاي با مسئووليت محدود
به منظور تشكيل يك موسسه يا شركت تجاري ابتدا دو يا چند نفر با يكديگر به طور شفاهي وارد مذاكره مي شوند و سپس توافق حاصله را به صورت كتبي بين خود نوشته اي امضا مي نمايند در همان نوشته مشخص مي شود كه يكي از شركا به منظور تهيه مقدمات ثبت موسسه يا شركت به مراجع رسمي و دولتي مراجعه نمايد و در حقيقت اين فرد نماينده و يا وكيل در تهيه مقدمات مذكور مي باشد.


شخص نماينده به موجب در خواست كتبي از اداره ثبت اسناد و مدارك محل شركت در خواست مي نمايد كه ضمن موافقت با تشكيل موسسه و يا شركت و با اهداف مندرج در تقاضانامه به نام شركت و يا موسسه را تعيين نمايد، معمولاً به لحاظ اين كه تعداد شركتها و موسسات با اهداف مشابه بسيار زيادي مي باشد مي بايستي از طرف متقاضي حداقل حدود سي يا چهل نام براي شركت پيشنهاد مي شود كه پس از اعلام اسامي مذكور به اداره ثبت شركتها و موسسات

غيرتجاري سراسر كشور در تهران باشند از بين اسامي پيشنهاد شده اسم شركت را كه در سراسر كشور مشابه نداشته باشد انتخاب وبه اداره ثبت مورد نظر اعلام دارد. پس از تعيين و اعلام نام شركت فرم مخصوص تقاضاي ثبت شركتهاي داخلي تهيه و تكميل مي گردد. در فرم مذكور تقاضاي افراديكه قصد شركت را دارند نوشته شده و سپس نام كامل شركت و نوع آن را با توجه به قانون تجارت ثبت مي گردد.
در مرحله بعد موضوع شركت و اهداف آن به طور كامل و

مشروح نوشته مي شود. مركز اصلي شركت و نشاني صحيح آن مرحله بعدي خواهد بود.
در قسمت بعد اسامي و مشخصات تمام شركا نوشته شده و سپس تاريخ شروع فعاليت و در صورت لزوم مدت شركت معين مي گردد.
سرمايه شركت معمولاً براساس نوع فعاليت ونوع شركت و يا موسسه متغير خواهد بود.
مبلغ حداقل و حداكثر آن را قانون با توجه به انواع شركتهاي مندرج در قانون تجارت مشخص و معين نموده است. سرمايه شركت ممكن است به صورت نقدري و غير نقدي از قبيل:
زمين، ساختمان، ماشين آلات واثاثيه و غيره ... باشد.
كه در صورت غير نقدي بودن سرمايه مي بايستي مبلغ آن بنابه اسناد و مدارك مشابه ويا قيمت كارشناس رسمي در فرم مذكور قيد گردد.
پس از تعيين ميزان سرمايه اعم از نقدي ويا غير نقدي ميزان سهم الشركه هريك از شركا مشخص وبا قيد ميزان سهم هريك و درصد مشاركت آنها در فرم نوشته خواهد شد. در مرحله بعد مديران شركت و كساني كه مقرر است اسناد و مدارك شركت را امضا نموده و متعهد امرو شركت خواهد بود و به طور كلي مسئووليت اداره شركت به عهده آنها مي باشد تعيين و با قيد قيمت هريك در فرم تقاضاي ثبت شركت نوشته مي شود.


معمولاً در شركتها سود و زيان به نسبت سهم شركا و سرمايه اي كه در شركت دارند تقسيم مي گردد ولي در بعضي موارد ممكن است اين ترتيب تقسيم مورد نظر نباشد بنابراين چگونگي تقسيم سود و زيان شركت بايستي در فرم تقاضا به وضوح نوشته شود و قيد گردد.
چگونگي رسيدگي به حسابهاي سالانه شركت و موقع رسيدگي آن در فرم مذكور قيد مي شود.
نحوه انحلال احتمالي شركت نيز از مواردي است كه مي بايست به موجب قوانين و مقررات جاري شركت در فرم مخصوص نوشته شود، اگر چنانچه احياناً شركت و يا موسسه داراي شعبه و يا

شعبي در ساير مناطق غير از محل ثبت شركت مي باشد مشروحاً در فرم مخصوص نوشته خواهد شد. پس از تكميل فرم در خواست تمامي شركا فرم را امضا نموده وبا اين امضا مسئووليت تقاضاي مذكور را به عهده مي گيرند.
ادار ثبت شركتها و موسسات پس از دريافت تقاضانامه مذكور ثبت به تكميل فرم مخصوص به نام "شركتنامه رسمي" اقدام مي نمايد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 28700 تومان در 81 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله حسابرسی و حسابداری

word قابل ویرایش
47 صفحه
18700 تومان
حسابرسي و حسابداريتفاوت بين حسابرسي و بازرسي قانوني همواره در کلاس حسابرسي يکي از سوالاتي که مطرح ميشوداين است که :آيا بين حسابرس مستقل وبازرس قانوني تفاوتي وجود دارد ياخير ؟در پاسخ به اين پرسش بايد جايگاه هر کدام مورد بررسي قرار گيرد : مطابق قانون شرکتهاي پذيرفته شده در بورس موظفند صورتهاي مالي سالانه خويش ب ...

مقاله در مورد حسابداری و حسابرسی در بانک

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
حسابداری و حسابرسی در بانکبه کمک همه مراحلی که قبلا گفتیم می توانیم به یک مدیریت عالی برسیم و در یک سطح دیگر، این بدین معنی است که نباید شرکت مورد نظر تمام هزینه خود را صرف مدیریت بکند. مخصوصا در موارد خاص، به عنوان مثال مسائل ریشه گرفته از امنیت بیگانگان. که در اینجا باید بسیار توجه داشت و به طور روزانه همه ...

پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی

word قابل ویرایش
64 صفحه
27700 تومان
 برخی از اطلاعات فنی مورد نیاز :يكي از مباحث اصلي و مطرح بخشهاي اداري ـ حسابداري و مالي و خدماتي اكثر موسسات ، سازمانها و شركتها در روزهاي پايان سال شلوغي و جنب و جوش است كه براي انجام كارهاي باقيمانده و ناتمام صورت مي گيرد.انگار كه مسابقه اي در پيش است از كاركرد كارمند ساده گرفته تا مديران و سرپرستان رد ...

پروژه کارآفرینی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی

word قابل ویرایش
63 صفحه
27700 تومان
فصل دوم – تعیین ظرفیت 2-3-برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنیردیف نام ماده اولیه/ قطعات خریدنی مشخصات فنی مورد مصرف در محصول میزان مصرف در محصول مصرف سالیانه منبع تامین مقدار واحد داخلی خارجی1 نیاز های نرم افزاری - جهت حسابداری - 6 * 2 نیاز های سخت افزاری - جهت حسابداری 3 * 3 دفاتر ثبت - جهت ثبت و بای ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت سهام در شرکتهای سهامی عام

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شدهبا قیمت سهام در شرکتهای سهامی عامچكيده:سود به عنوان یکی از اقلام مالی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی که حول جنبه های مختلف سود صورت میگیرد نشان از اهمیت بسیار زیاد آن دارد. در این جا سعی شده است که با در نظر گرفتن استمرار سود به عنوان عام ...

دانلود مقاله شرکت حسابداری و حسابرسی حساب پژوهان نواندیش

word قابل ویرایش
29 صفحه
21700 تومان
شركت حسابداري و حسابرسي حساب پژوهان نوانديش به نام خدا   فهرست مطالب شـــــــــــــرح صفحه مقدمه4 فصل اول 1 1 چكيده فعاليت . 8 2 1 موضوع فعاليت 9 3 1 تعريف حسابداری . 9 4 1 تعريف حسابرسي .. 11 5 1 موافقتنامه حسابرسي . 14 فصل دوم 1 2 چکیده .. 15 2 2 كارهاي انجام شده در محل كار آمو ...

مقاله تغییر الزامی موسسه حسابرسی و مدیریت سود

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تغيير الزامي موسسه حسابرسي و مديريت سود چکيده رسوايي هاي مالي در سال هاي گذشته نگراني هايي در مورد استقلال حسابرس را در پي داشته و نياز به اقدام نظارتي موثر در مورد آن مثل تغيير الزامي حسابرس را مطرح کرد. پژوهش حاضر به بررسي ارتباط تغيير الزامي حسابرس و مديريت سود پرداخته است . براي اين منظور، قدر مطلق اقل ...

مقاله بررسی مقایسه ای حسابداری و حسابرسی دولتی در کشور تایلند و ایران به همراه پشنهاداتی جهت بهبود وضعیت سیستم حسابداری کشور

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی مقایسه ای حسابداری و حسابرسی دولتی در کشور تایلند و ایران به همراه پشنهاداتی جهت بهبود وضعیت سیستم حسابداری کشور چکیده یکی از اهداف دولتها ارائه خدمات به واحدهای زیرمجموعه خود میباشد. این واحدهای زیر مجموعه غالباً هدف ارائه خدمت داشته و در قبال خدمات ارائه کردهای خود درآمدی کسب نمی کنند. این واحدها ...