بخشی از مقاله

چکیده

توجه به این مساله بسیار مهم است که بخش اعظم رفتارهای انسان ،تحت تاثیر حضور دیگران قرار می گیرد وحاصل عوامل اجتماعی است .روان شناسی اجتماعی علم مطالعه رفتار متقابل بین انسانها یا علم مطالعه تعامل انسانهاست. با جزیی استثنا،روان شناسان اجتماعی رشته خود را کوششی می دانند برای فهم وتبیین این مطلب که افکار،احساسات یا رفتار افراد چگونه تحت تاثیر حضور واقعی ،تصوری یا تلویحی دیگران قرار می گیرد. پژوهش حاضر تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد، در این مقاله تلاش گردیده تا نقش روان شناسی اجتماعی در شهروندی و مدیریت محله ای مورد بررسی قرار گرفته بدین منظور در ابتدا الگوهای چهارگانه ارتباط با دیگران وسپس اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی مورد بحث قرار گرفته است نتایج این بررسی نشان می دهد زمانی که طراحی ساختمانها مناسب تر شوند مناطق مختلف با نگرش به مواجهه با جرایم خطرناک مثل تروریسم ،می توانند از طریق اعمال اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در برابر تهدیدات اینگونه جرایم امن تر شوند . بنابراین مقاله حاضر می تواند به عنوان منبع مناسبی برای طراحان شهری، مهندسین ساختمانی، موسسات امنیتی و صاحبان منازل مسکونی در جهت همکاری مناسب در پیشگیری از جرم به شمارآید و میتوان یک منبع ارزیابی ایمنی در نقشه و طراحی های ساختمانی به حساب آید.

کلمات کلیدی: روانشناسی اجتماعی ، جرم ، طراحی محیطی.


1

دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

قـــــــم 17 اسفند ماه 1393 www.saud.ir

-1 مقدمه

جرم یک معضل اجتماعی در جوامع ما می باشد که بر زندگی هزاران نفر در هر سال تأثیر می گذارد. جنایتهای شدید برعلیه جان و مال افراد باعث ایجاد ترس در جامعه شده است. جرایمی همچون دزدی ،آدم ربایی ،قتل و تهدیدات جدی بر علیه امنیت جامعه از این جمله م ی باشند ،ترس از جرم هم می تواند تحرک و آزادی افراد را کم کند و هم می تواند باعث شود که آنها نتواند به طور مناسب در فعالی ت های اجتماعی شرکت کنن د

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید