دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات درتوسعه منابع انسانی شایسته سالار

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

امروزه منابع انسانی،به عنوان سرمایه اصلی سازمان نیازمند نیروی انسانی شایسته ای است توانمندی لازم در استفاده از این منابع را داشته باشد.این از سویی است که ظهور فناوری اطلاعات به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات منابع انسانی خود را به صورت امن تر، سهل الوصول تر وکامل تر ذخیره سازی نمایند و قابلیت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری بهتر را درخصوص منابع انسانی سازمان در اختیار مدیران سازمان قرار دهند. با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود. این تغییر در صورتی می تواند مؤثر باشد که ابتدا فعالیت هایی را که فناوری اطلاعات می تواند انجام دهد، شناخته و زمینه بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم. بنابراین، فناوری اطلاعات زمانی حلال مشکلات خواهد بود که در خدمت توسعه و پروش انسان ها قرار گرفته و قابلیت های انسانی باهم تلفیق و به توسعه و بهره وری منجر گردد.

واژههای کلیدی: منابع انسانی،شایسته سالاری ،فناوری اطلاعات

× ۳۷۰

International Conference on Management

The role of information technology in the development of human resources Meritocracy

hamed, hosseini rad 1; mohamad, rahbari 2
1 Department of Managementو Electronic Branch, Islamic Azad university, Tehran ,Iran 2 Department of Managementو Center Branch, Islamic Azad university, Tehran ,Iran

Abstract

Nowadays human resources are the main properties of an organization. Despite having capable and qualified manpower, organizations need the necessary power to use these resources. In fact, through relying on the performance of their

employees, humanresource management and providing scientific and practical approaches, organizations are looking to increase their efficiency and effectiveness. On the other hand the advent of information technology helps the organizations in safer, easier and more complete storing of the information about their human resources and makes the analysis and decision making feasible for the managers. With the advent of information technology, human resource management practices are changed. This change may be effective if we recognize the activities of the IT and provide the necessary context for them. In human resource development we should recognize the new human capacities to develop human capabilities and quality as a continuous process. The realization of this critical depends on the use of IT because in the information technology process the data are constantly generated, distributed and managed. Therefore, if the IT serves as a means of human development and integrates human capabilities leading to the development and productivity, it will be considered as the ultimate solution of problems

Keywords: Human Resources , Meritocracy, it

× ۳۷۱

International Conference on Management
-1 مقدمه

مهمترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان، سرمایه انسانی است که توجه به آن می تواند بر روند شکست یا کامیابی سازمان ها تأثیر بسزایی را داشته باشد .چراکه استفاده اثربخش از سرمایه انسانی زمینه موفقیت های سازمان وتحقق اهداف آن را فراهم می سازد. سازمان هایی که نیروی انسانی با مهارت، و شایسته ای را استخدام وجذب می کنند، وطی دوران خدمت، مهارت و شایستگی آن ها را بهبود می بخشند وسعی می کنند این مهارت وشایستگی را در بالاترین وضعیت نگه دارند، در مقایسه با سایر سازمان ها، عملکرد بهتری دارند و برای پاسخگویی به نیازهای روزانه مردم به ویژه در مواقع بحرانی بهتر عمل می کنند(کردستانی،.(۱۳۸۷

یکی از مواردی که در زمینه منابع انسانی قابل بررسی است، قراردادن افراد در جایگاه های مناسب با توانایی،تجارب و قابلیتهای است که می توان در فرایند و قالب نظام شایسته سالاری آن را بررسی کرد(شعبانی نژاد وهمکاران، (۱۳۹۰ اما این مهم با بکارگیری واستفاده مناسب از قابلیت های فناوری اطلاعات می تواند به صورت منسجم تر و نظام یافته متجلی گردد. به طوری که امروزه فناوری اطلاعات در همه بخش های سازمان رسوخ کرده وحتی مهمترین منبع سازمان یعنی منابع انسانی از این تأثیر بی نصیب نمانده است. فناوری اطلاعات باعث شده است تا سازمان ها نسبت به منابع خودمخصوصاً منابع انسانی دید جامع و کاملی داشته باشند. با استفاده ازاین فناوری می توان برمیزان اختیارات کارکنان افزود واطلاعات کامل و مورد نیاز به آنها داد تا بتوانند وظیفه یا کار سازمان را به بهترین نحو انجام دهند. از سوی دیگر گسترش فعالیت ها و وظایف مدیران در قلمرو مدیریت منابع انسانی و تعامل مستمر بین این فعالیت ها و لزوم طرح ریزی های هماهنگ در جذب، بهسازی، نگهداری و کاربرد مؤثر منابع انسانی به عنوان مهمترین منبع استراتژیک هر سازمان، آنان را برآن داشته تا با توجه به کسب و کار خود نسبت به ایجاد سیستم اطلاعاتی کارآمد و متناسب بانیازهایشان اقدام نمایند.

-۲فناوری اطلاعات و کارکردهای آن:

فناوری اطلاعات عبارت است از مجموعه تکنیک ها و ابزارهایی که ما را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می رساند. فناوری اطلاعات بر دانش و مهارت استفاده از تکنولوژی های نوین مثل:کامپیوتر- اینترنت و سیستم ارتباط از راه دور به همراه ذخیره سازی، کاربرد وانتقال اطلاعات تاکید دارد (رضایی، .(۱۳۸۹

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 13 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد