دانلود مقاله نقش نظام مشارکت ( 5S ) در توسعة بهره وری و خلاقیت منابع انسانی

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان

بسم الله الرحمن الرحيم

بومي سازي آئين نامه نظام پيشنهادات در گروه مكانيك
طرح هدف :
اين آئين نامه تلاش دارد با استفاده از اين ابزار و ترويج آن مشاركت دانشجويان و اعضاي گروه مكانيك را در راستاي


1-توسعة فرهنگ مشاركت و استفاده از تجارب و افكار اعضاي گروه مكانيك
2-توسعة فرهنگ كار گروهي
3-افزايش كيفيت آموزشي
4-ارتقاء سطح علمي گروه مكانيك
5-بهبود رفاه دانشجويي
6-توسعة امكانات گروه مكانيك
7-ايجاد محيط شاداب آموزشي
8-اهتمام به امور فرهنگي
فراهم آورد .

حدود كاربرد :
پيشنهاد : عبارت است از يك راهكار ، ايده ، يا طرح اجرايي در راستاي اهداف تعريف شده كه توسط يكي از دانشجويان يا اعضاء گروه مكانيك ارائه گردد .

نظام پيشنهادها :
سيستمي به منظور جمع آوري و بررسي پيشنهادهاي اعضاء گروه مكانيك ، تعيين پاداش ، پيگيري اجراي آنها در راستاي طرح هدف .

1-كميتة عالي راهبري بهره وري
رياست : مدير گروه مكانيك
اعضاء : نماينده اي از اساتيد ، نماينده اي از روساي كميته هاي اجرائي دانشجويي .
2-كميتة راهبري نظام پيشنهادها :
رياست : معاون گروه مكانيك با نمايندة تام الاختيار مدير گروه
اعضاء : نمايندة اساتيد ، روساي كميته هاي اجرايي دانشجويي ، كارمندان اداري گروه


3-كميته هاي اجرائي نظام پيشنهادها :
1-كميتة اداري (اعضاء آن معاون گروه مكانيك ، كارمندان گروه)
2-كميتة اساتيد .
3-كميتة دانشجويي سالهاي متفاوت مشتمل بر
كميته دانشجويان سال اول
كميتة دانشجويان سال دوم
كميتة دانشجويان سال سوم
كميتة دانشجويان سال چهارم
كميتة دانشجويان سال چهارم به بالا
4-تيم هاي مشاركت :
افرادي كه به فراخور فعاليت ها و ماهيت كار جهت پياده سازي نظام پيشنهادات و اجراي پيشنهادها از طرف كميته هاي اجرايي از ميان داوطلبين انتخاب و به فعاليت خواهند پرداخت .
5-ليست شناسنامه مسائل واحدها :
مسائل ، مشكلات و موضوعات داراي اولويت كميته ها كه به منظور تقويت اثربخشي پيشنهادها توسط خود آنها در طول ترم به دبير نظام پيشنهادات ارائه مي شود .

مسئوليت ها
1-كميته عالي راهبري بهره‌وري :
- سياستگذاري و ارائة خط مشي ها
- اولويت بندي استقرار مكانيزمهاي بهره‌وري
- تحليل و ارزيابي عملكرد اجرائي مكانيزمهاي بهره‌وري
- تعيين نظام انگيزشي در راستاي حفظ ، نگهداري و قوام نظام
2-كميتة راهبري نظام پيشنهادها (5s)
- طراحي و تدوين برنامة عملياتي هر ترم (برنامه هدف) و ارائة آن به كميته عالي
- تعيين بودجة هر ترم نظام پيشنهادها
- پشتيباني و نظارت بر عملكرد نظام پيشنهادات


- تاييد نيازهاي آموزشي اعلام شده كميته هاي اجرائي و پي گيري برگزاري دوره هاي آموزشي
- تائيد و تصويب پرداخت پاداشتهاي نظام پيشنهادات و برآورد ميزان پاداش
- تعيين تكليف نهائي پيشنهادها و نظارت و پي گيري اجراء آنها و تصميم‌گيري در خصوص چگونگي اجراء و اولويت بندي و زمان بندي اجراء پيشنهادهاي تصويب شده .
- ارزيابي عملكرد كميته هاي اجرايي . دريافت گزارش ماهيانه از ميزان تحقق برنامه‌ها و پيشنهادات
- ارائه گزارش هر ترم از فعاليت كميتة راهبري نظام پيشنهادات به كميتة عالي بهره‌وري .

تقسيم بندي مسئوليت ها در كميته هاي اجرايي دانشجويي :
1-رئيس كميته
- مسئول اجرايي پيشنهادات در حوزه كميته خويش ، پيگيري و پشتيباني برنامه ها .
- كنترل و هماهنگي فعاليت اعضاء و تعيين نحوة مشاركت تيم ها و دانشجويان داوطلب .
- شناسائي موانع ارتقاء سطح علمي و مشكلات كيفيت‌ آموزشي ، نارساييها و تهية شناسنامه و اولويت بندي مسائل در حوزة خويش
2-مسئول فرهنگي
- مسئول اجراي طرح هاي آموزش تبليغاتي در محدودة كميته
- هماهنگي جهت اجراي طرح آموزشي تبليغاتي
- طراحي و تهية برشورها و پوسترهاي آموزشي
- تبليغ در جهت توسعة فرهنگ مشاركت

 

دبير كميته
- دريافت و ثبت پيشنهادات و دادن رسيد به دانشجويان
- ارسال نامة مكتوب به پيشنهاد دهنده در صورت رد پيشنهاد وي (طي فرم اعلام رد پيشنهاد) و نگهداري يك نسخه از آن در كميته
- ارسال پيشنهادهاي پذيرفته شده به همراه مدارك و مستندات به كميتة راهبري نظام پيشنهادات جهت تعيين تكليف نهايي ، تعيين پاداش مالي ، تعيين برنامة زمان بندي اجراي پيشنهاد و نگهداري يك نسخه از آن در كميتة اجرايي .
- تهيه صورت جلسه و تنظيم و ارائه گزارش ماهيانه از فعاليت هاي كميته و ارائه به كميتة راهبري نظام پيشنهادات
- ارائه درخواست جهت تكميل مدارك و مستندات

وظايف گروهي كميتة اجرايي :
وظايف گروهي بر عهده (رئيس ، مسئول فرهنگي ، دبير) كه مجموعاً بر روي آن كار خواهند كرد كه در اين راستا مي توانند از كمك و مشاركت دانشجويان حوزة مربوطه با تائيد رئيس كميته استفاده كنند .
- كارشناسي و ارزيابي پيشنهادات ، تعيين تكليف اوليه .
- برگزاري نشست ماهيانه در حوزة كميتة اجرايي .
- نياز سنجي به طرح هاي آموزشي و تبليغاتي و ارائه آن به كميتة راهبري نظام پيشنهادات .
- معرفي پيشنهاد دهندة برتر هر ترم به كميتة راهبري نظام پيشنهادات و معرفي او به جرايد دانشجويي جهت مصاحبه .

تقسيم بندي مسئوليت در كميتة اداري :
در اين كميته رئيس معاون گروه مكانيك خواهد بود و دبير نيز يكي از كارمندان گروه خواهد بود و يكي ديگر از كارمندان مسئول فرهنگي خواهد بود .


تقسيم بندي مسئوليت در كميتة اساتيد :
در اين كميته همة مسئوليت ها بر عهدة يك نفر مي باشد كه نماينده اساتيد بوده و با راي آنها به كميتة راهبري نظام پيشنهادات معرفي مي شود .

نحوة انتخاب اعضاء كميته هاي اجرايي دانشجويي :
رييس كميتة دانشجويي با راي مستقيم دانشجويان حوزة خويش (فرد حائز اكثريت آراء و داراي عنوان نمايندة دانشجويي) انتخاب مي شود .
مسئول فرهنگي و دبير نيز از طرف رييس كميته منصوب مي شوند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 17 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله نقش حسابداری منابع انسانی در بهره وری سازمانی

word قابل ویرایش
69 صفحه
27700 تومان
نقش حسابداری منابع انسانی در بهره وری سازمانیفصل اولطرح تحقیق• مقدمه • بیان مسئله • اهمیت و ضرورت تحقیق • هدفهای کلی تحقیق • فرضیه ها • متغییر های تحقیق • تعاریف عملیاتی متغییرهامقدمهمفهوم بهره وری درکلیه نظام های اقتصادی واجتماعی مطرح بوده و به شیوه های مختلفی مورداستفاده قرارگرفته است لیکن درسال1950 ,سازمان ...

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات درتوسعه منابع انسانی شایسته سالار

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهامروزه منابع انسانی،به عنوان سرمایه اصلی سازمان نیازمند نیروی انسانی شایسته ای است توانمندی لازم در استفاده از این منابع را داشته باشد.این از سویی است که ظهور فناوری اطلاعات به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات منابع انسانی خود را به صورت امن تر، سهل الوصول تر وکامل تر ذخیره سازی نمایند و قابلیت تجزیه و تح ...

دانلود فایل پاورپوینت ارزش های محوری در نظام تامین منابع انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
58 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سیاست ها و الزامات قانونی در جذب و استخدام نیروی انسانی اسلاید 2 : سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری q عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی q بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توان ...

دانلود فایل پاورپوینت عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : زمینه و هدف، از آنجایی که تعدد و ترکیب عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های مختلف به دلیل اخلاف در ویژگی های محیط داخلی و خارجی متفاوت می باشد, لذا این پژوهش با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه مدیران میانی اجرا گرد ...

مقاله نقش نظام شایسته سالاری در تبیین مدیریت منابع انسانی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش نظام شایسته سالاری در تبیین مدیریت منابع انسانی چکیده شایستگی مجموعه ویژگی هایی است که در عملکرد شغلی موفق و نیل به هدف های سازمانی سهیم است. این شایستگی ها شامل دانش، مهارت ها، توانایی ها به اضافه ویژگی هایی نظیر ارزش ها، انگیزش، نوآوری ها و کنترل خود می شوند.امروزه منابع انسانی پرورش یافته عامل اصلی ...

مقاله نقش توانایی و ارتباط آن با بهرهوری منابع انسانی در شرکت ایرانخودرو

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
( نقش توانایی و ارتباط آن با بهرهوری منابع انسانی در شرکت ایرانخودرو ) چکیده بهرهوری تلاشی برای زندگی بهتر افراد جامعه و فلسفه و دیدگاهی مبتنی بر استراتژی بهبود است که موجب میشود نیروی انسانی بهتر فکر کند، بیندیشد، بیافریند، نوآوری کند و نگرش سیستمی پیدا نماید. تفکری که هدفگیری آن بجای حال و گذشته، خلق آیند ...

مقاله بررسی نقش نظام مدیریت منابع انسانی در توسعه کارآفرینی سازمانی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نقش نظام مدیریت منابع انسانی در توسعه کارآفرینی سازمانی چکیده با توجه به جهانی شدن و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده کار گشا نیستند و باید به شیوه های جدید اندیشید، این امر در خصوص سازمان ها نیز صدق می کند. لذا باید به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با سا ...

مقاله جایگاه نظام مشارکت در توسعه منابع انسانی و سازمانها

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در آغاز مفاهیمی که در متن به کار می رود را تعریف نموده، سپس خواهیم گفت کهچگونه نظام مشارکت عامل توسعه فرد و سازمان شده و برای آن مزیت رقابتی ایجاد می کند و یک مدل برای آن ارائه می شود. در همين راستا اهمیت و روش اجرای نظام را مورد بررسی قرار داده و نحوه شکل گیری، فرهنگ، مشکلات، اصول حاکم و سیستم های کمک ...